| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 373/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz.724) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2powierzchni użytkowej 0,67 zł.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2powierzchni użytkowej 20,20 zł.

3. Od budynków letniskowych za 1 m2powierzchni użytkowej 7,40 zł.

4. Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2powierzchni użytkowej 5,90 zł.

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2powierzchni użytkowej 4,40 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2powierzchni użytkowej 10,65 zł.

7. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2powierzchni użytkowej 4,63 zł.

8. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

9. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2powierzchni 0,83 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha powierzchni 4,51 zł.

c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2powierzchni 0,04 zł.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2powierzchni 0,20 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Powierzchnię użytkową:

a) w budynkach mieszkalnych zajętą na strychy i piwnice nie związane z działalnością gospodarczą,

b) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na wykonywaniu zadań ochrony przeciwpożarowej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na wykonywaniu zadań z zakresu kultury, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e) nieruchomości wykorzystywanych w celu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Budowle służące do odprowadzania i oczyszczenia ścieków wraz z rurociągami i przewodami rozdzielczej sieci kanalizacyjnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 363/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »