| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie43684388,00 złjak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie                                                                                                  34621220,00zł
w tym na programy z udziałem środków,                                                                      412116,00zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

b) dochody majątkowe w kwocie                                                                                    9063168,00zł
w tym na programy z udziałem środków,                                                                      8136193,00zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie48239112,00 złjak w Tabeli Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                  33648612,00zł
w tym na programy z udziałem środków,                                                                      471846,47zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                    14590500,00zł
w tym na programy z udziałem środków,                                                                      7381138,84zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie                                                        25977970,12zł
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          18447621,53zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        7530348,59zł

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                                                        2787944,00zł
c)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        3460851,41 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                      700000,00zł

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,                            471846,47zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              250000,00 zł             

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
4 554724,00 złktóry zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości5 720000,00 złi rozchody budżetu
w łącznej kwocie1 165276,00 złjak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:

a) obligacji komunalnych w wysokości5000 000,00 złz czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu4 554724,00 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów445276,00 zł

b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości4 000 000,00 zł

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji
komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu  ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie100 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie173 000,00 złz czego:

a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego73 000,00 zł

b) rezerwę na wydatki w oświacie100 000,00 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2014, jak
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
215 000,00 złi wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w kwocie219 095,00 złjak w Tabeli Nr 5,

b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,

d) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie
1 216 000,00zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie1 380 903,00

§ 8. 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

a) dla Domu Kultury w Kozach960 000,00 zł

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach300 000,00 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości4 000 000,00 zł,

b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości4 000 000,00zł, których zabezpieczeniem będzie deklaracja wekslowa,

c) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od                     nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami
majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących
zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,

- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami                     majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego
samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym
lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.

d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,

f) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może
przekroczyć2 000 000,00 zł,

g) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości1 165 276,00 złwraz
z odsetkami,

h) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych
z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Informacja o dochodach

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 7

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/251/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »