| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 8 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie                            21.627,142,00 zł w tym:

1) dochody bieżące:                            19.461.561,00 zł

2) dochody majątkowe:                            2.165.581,00 zł

- jak w załączniku nr 1.                           

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie              27.976.388,67 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 19.434.899,86 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 16.865.115,96 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.596.200,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.268.915,28 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –418.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.603.349,00  zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 23.801,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 524.633,90 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 8.541.488,81 zł,
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 8.541.488,81 zł, .

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
- 6.349.246,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 594.141,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika-
jącej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.755.105,67 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.193.184,71 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 843.938,04 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 50.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 8.000,- zł – jak w załączniku nr 8.

§ 8. W planie wydatków ujmuje się kwotę 205.018,77 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 9.

§ 9. . Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 10.

§ 10. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł miesięcznie.

§ 12. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 140.400,00 zł,

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »