| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 8 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie                            21.627,142,00 zł w tym:

1) dochody bieżące:                            19.461.561,00 zł

2) dochody majątkowe:                            2.165.581,00 zł

- jak w załączniku nr 1.                           

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie              27.976.388,67 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 19.434.899,86 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 16.865.115,96 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.596.200,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.268.915,28 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –418.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.603.349,00  zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 23.801,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 524.633,90 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 8.541.488,81 zł,
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 8.541.488,81 zł, .

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
- 6.349.246,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 594.141,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika-
jącej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.755.105,67 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.193.184,71 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 843.938,04 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 50.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 8.000,- zł – jak w załączniku nr 8.

§ 8. W planie wydatków ujmuje się kwotę 205.018,77 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 9.

§ 9. . Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 10.

§ 10. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł miesięcznie.

§ 12. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 140.400,00 zł,

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/247/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »