| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala :

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 25.600.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 21.699.000,80 zł

2) dochody majątkowe: 3.900.999,20 zł

- jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 26.000.000,00 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.024.986,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 16.439.169,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.486.310,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych– 5.952.859,00zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.248.900,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.723.219,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 143.198,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 470.500,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.975.014,00 zł,

w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.975.014, 00 zł, w tym na:

a) wydatki na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.374.014,00zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 400.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 400.000,00zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w kwocie 400.000,00 zł – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust.1 pkt.1

§ 6. Ustala się w budżecie rezerwy:

1) ogólną w kwocie 48.000,00 zł,

2) celową w kwocie 52.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku jak w załączniku nr 9.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 350.000,00 zł, która stanowi dotację przedmiotową na łączne dopłaty do 1 m3 oczyszczania ścieków.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków,

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy Wyry do:

1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.500.000,00 zł,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2014 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2014, a w szczególności:

- zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

- zwroty za rozmowy telefoniczne

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/310/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »