| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/273/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.. 239, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 611 882,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym;

1) Dochody bieżące – w kwocie 21 398 467,74 zł, w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - w kwocie 866 512,74 zł.

2) Dochody majątkowe – w kwocie 3 213 415,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - w kwocie 2 975 000,00 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 011 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2) Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 183 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

3) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 553 077,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na kwotę 21 297 403,78 zł w tym :

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 15 722 659,56 zł, z tego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 795 498,00 zł,

b) wydatki  związane z realizacją  zadań  statutowych  jednostek  budżetowych 5 927 161,56 zł.

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 009 881,00 zł.

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 631 247,00 zł.

4) Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 883 616,22 zł.

5) Wydatki na obsługę długu w kwocie 50 000,00 zł.

3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust.1 obejmuje :

1) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 011 858,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 183 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

4. Wydatki majątkowe na kwotę 5 255 673,96 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2d.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 195,00 zł pokryty zostanie :

- przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie – 600 000,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 245 000,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1 096 195,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 365 695,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 424 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł :

1) ogólną w wysokości                                                        -              200 000,00 zł,

2) celową w wysokości                                                        -              150 000,00 zł, w tym :

- celową oświatową  - 92 300,00 zł,

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 57 700,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000,00 zł z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii – 2 000,00 zł,

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 158 000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 7.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 140 766,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00  zł,

2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 845 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1c.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2c.pdf


Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2d.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5b.pdf


Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5c.pdf


Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5d.pdf


Załącznik Nr 5e do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5e.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »