| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/273/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.. 239, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 611 882,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym;

1) Dochody bieżące – w kwocie 21 398 467,74 zł, w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - w kwocie 866 512,74 zł.

2) Dochody majątkowe – w kwocie 3 213 415,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - w kwocie 2 975 000,00 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 011 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2) Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 183 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

3) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 553 077,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na kwotę 21 297 403,78 zł w tym :

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 15 722 659,56 zł, z tego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 795 498,00 zł,

b) wydatki  związane z realizacją  zadań  statutowych  jednostek  budżetowych 5 927 161,56 zł.

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 009 881,00 zł.

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 631 247,00 zł.

4) Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 883 616,22 zł.

5) Wydatki na obsługę długu w kwocie 50 000,00 zł.

3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust.1 obejmuje :

1) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 011 858,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 183 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

4. Wydatki majątkowe na kwotę 5 255 673,96 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2d.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 195,00 zł pokryty zostanie :

- przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie – 600 000,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 245 000,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1 096 195,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 365 695,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 424 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł :

1) ogólną w wysokości                                                        -              200 000,00 zł,

2) celową w wysokości                                                        -              150 000,00 zł, w tym :

- celową oświatową  - 92 300,00 zł,

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 57 700,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000,00 zł z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii – 2 000,00 zł,

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 158 000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 7.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 140 766,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00  zł,

2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 845 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1c.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2c.pdf


Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2d.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5b.pdf


Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5c.pdf


Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5d.pdf


Załącznik Nr 5e do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5e.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/273/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »