| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EK-ED.033.2.1.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr 8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 10   osób, w   tym jedna uczennica z   Powiatu Chrzanowskiego.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   §   1   ponoszone przez Miasto Jaworzno obejmują miesięcznie:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracownika – 281,47 zł.  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 61,68 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32,60 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 26,66 zł.  Razem koszt miesięczny nauczyciela – 402,41 zł.  Koszt miesięczny na jednego ucznia (10 uczniów w   grupie) – 40,24 zł.  

§   3.   Powiat Chrzanowski zobowiązuje się przekazać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 160,96 zł na realizację zadania, o   którym mowa w   §   1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednego ucznia z   terenu ww. powiatu za okres od 1   września 2013   r. do 31   grudnia 2013   r.  

§   4.   Powiat Chrzanowski zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   §   3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA, 64   1560 0013   2382 0674   7640 0001   do dnia 30   listopada 2013   r.  

§   5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   §   4   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   6.   Kwota o   której mowa w   §   2   i §   3   jest kwotą planowaną na rok 2013   i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w   §   2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.   1.   Miasto Jaworzno przedstawi Powiatowi Chrzanowskiemu rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013   w   wysokości 160,96 zł zostanie wykorzystana do dnia 31   grudnia 2013   roku i   rozliczona do dnia 31   stycznia 2014   roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   §   7   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Chrzanowskiego, to Powiat Chrzanowski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 30   dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   §   7, a   w przypadku nie   uregulowania płatności w   powyższym terminie Powiat Chrzanowski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   §   5.  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Chrzanowskiego, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 31   stycznia 2014   roku za okres rozliczeniowy wrzesień - grudzień 2013   roku. W   przypadku nie   uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   §   5.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2013/2014, za okres od 1   września do 31   grudnia 2013   roku.  

§   10.   W sprawach nie   uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009   roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie elektronicznej.  

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie  


Zbigniew   Mika


Starosta Powiatu Chrzanowskiego  


Adam   Potocki


Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego  


Maria   Siuda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »