| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2014r.:

1) w dziale 600 Transport i łączność

dochody majątkowe:

środki z UE – „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 4 309 095,64 zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetu              4 309 095,64 zł

2. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2014r.:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące:

czynsz za wynajem pomieszczeń o kwotę 33 319,40 zł

dotacja na realizację projektu „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek” – środki EFS o kwotę 236 012,45 zł

dotacja na realizację projektu „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek” – środki budżetu państwa o kwotę 8 329,85 zł

Razem zwiększenie dochodów budżetu                            277 661,70 zł

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi                             55 132 175,43 zł

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2014r.:

1) w dziale 757 Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące o kwotę 277 661,70 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 277 661,70 zł

Razem zwiększenie wydatków budżetu               377 661,70 zł

2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi                             59 862 151,07 zł.

§ 3. 1. Zwiększenie przychodów budżetu miasta na 2014r.:

w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 109 095,64 zł

w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 300 000,00 zł

Razem zwiększenie przychodów budżetu                            4 409 095,64 zł

2. Plan przychodów budżetu miasta po zmianach wynosi 5 109 095,64 zł

§ 4. W uchwale nr XXXVIII/303/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014r. § 3, § 4, § 5, ust. 3 w § 14 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 729 975,64 zł.

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 429 975,64 zł;

2) kredytu w kwocie 4 300 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 109 095,64 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 379 120,00 zł.

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 7 800 000,00 zł w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 4 300 000,00 zł;

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 3 500 000,00 zł.

§ 14. 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU MIASTA

Przychody budżetu

5 109 095,64

w tym:

950

Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

809 095,64

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4 300 000,00

Dochody budżetu

55 132 175,43

Razem przychody i dochody

60 241 271,07

Rozchody budżetu

379 120,00

w tym:

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

379 120,00

Wydatki budżetu

59 862 151,07

Razem rozchody i wydatki

60 241 271,07

.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów budżetu miasta

4 309 095,64 zł – środki z UE na realizację zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W uchwalonym w dniu 18.12.2013r. budżecie miasta na 2014r. zakładano, że w związku ze złożonym przez gminę Pyskowice w m-cu lipcu 2013r. wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, finansowanie w/w zadania inwestycyjnego zostanie zapewnione z możliwego do otrzymania dofinansowania. Projekt gminy Pyskowice uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, ale umieszczony został na liście rezerwowej. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę konieczność realizacji inwestycji, jedynym możliwym źródłem sfinansowania wydatków jest kredyt długoterminowy. W projekcie uchwały zaproponowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego (okres spłaty 10 lat, począwszy od 2015r.) z możliwością wcześniejszej jego spłaty w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Zwiększenie dochodów budżetu miasta

33 319,40 – dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych (12 275,00 zł SP-4; 12 275,00 zł SP-5; 8 769,40 zł SP-6).

236 012,45 – środki EFS na realizację projektu „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”. Program realizowany we wszystkich gminnych szkołach podstawowych. Dysponentem środków jest ZOPO.

8 329,85 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”. Program realizowany we wszystkich gminnych szkołach podstawowych. Dysponentem środków jest ZOPO.

Zwiększenie wydatków budżetu miasta

100 000 – środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi proponowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

277 661,70 zł –  środki przeznaczone zostaną na realizację w naszych szkołach podstawowych, projektu   „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”.

Zwiększenie przychodów budżetu miasta              

109 095,64 zł – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wstępne rozliczenie wykonania budżetu miasta za 2013r. pozwala założyć taki wzrost.

4 300 000,00 zł – przychody z tytułu kredytu długoterminowego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »