| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43.319.2014 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 roku,
uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 127, poz. 2426 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia ustala regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.",

2) w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) z innych ważnych przyczyn społecznych znajdują się w sytuacji uzasadniającej przyznanie lokalu socjalnego.",

3) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Projekt listy, o którym mowa w ust. 2, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta, podaje się do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 14 dni i umieszczenie na stronach BIP Miasta Rydułtowy.",

4) w § 14 w ust. 3 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) warunki mieszkaniowe lub społeczne.",

5) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego złożone przed wejściem w życie niniejszej uchwały powinny być zaktualizowane przez wnioskodawców w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

2. Projekt listy, o którym mowa w ust. 2 uchwały Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta, w roku 2014 podaje się do publicznej wiadomości w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 14 dni i umieszczenie na stronach BIP Miasta Rydułtowy. Przepisy § 9 ust. 4-7 uchwały Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stosuje się odpowiednio.

3. Do chwili sporządzenia ostatecznej listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego w roku 2014 obowiązuje ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego w roku 2013 (ogłoszenie nr 2.PM.2013 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ostatecznych list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego na rok 2013).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik do Uchwały Nr 43.319.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »