| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/428/2014 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości -30.083.864 zł,w tym:

- dochody bieżące                            - 25.159.214 zł,

- dochody majątkowe              - 4.924.650 zł, zgodnie ztabelą nr 1, przedstawioną w załącznikunr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości -34.277.387 zł, w tym:

- wydatki bieżące                            - 25.148.487 zł,

- wydatki majątkowe              - 9.128.900 zł, zgodnie ztabelą nr 2, przedstawioną w załącznikunr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości -1.760.752 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 3do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości -1.760.752 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 4do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości– 1.600.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości– 1.600.000 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 4.193.523 zł finansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej wysokości - 4.193.523 zł, w tym: pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 700.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości- 4.771.523 złz następujących źródeł

1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 700.000 zł oraz

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie – 4.071.523 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 578.000 zł.

2. Przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości- 4.771.523 złprzeznaczone są w części na finansowanie deficytu w kwocie – 4.193.523 zł oraz w części przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 578.000 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości- 578.000 zł, w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 224.000 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 354.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty – 4.193.523 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej kwoty – 578.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości- 54.800 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 5.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości- 35.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości– 180.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości-80.000 zł,

-               na wydatki majątkowe w wysokości – 100.000 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 6.

§ 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załącznikunr 8do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,

- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 700.000 zł,

- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu do łącznej wartości – 4.193.523 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 578.000 zł,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »