| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/428/2014 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości -30.083.864 zł,w tym:

- dochody bieżące                            - 25.159.214 zł,

- dochody majątkowe              - 4.924.650 zł, zgodnie ztabelą nr 1, przedstawioną w załącznikunr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości -34.277.387 zł, w tym:

- wydatki bieżące                            - 25.148.487 zł,

- wydatki majątkowe              - 9.128.900 zł, zgodnie ztabelą nr 2, przedstawioną w załącznikunr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości -1.760.752 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 3do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości -1.760.752 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 4do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości– 1.600.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości– 1.600.000 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 4.193.523 zł finansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej wysokości - 4.193.523 zł, w tym: pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 700.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości- 4.771.523 złz następujących źródeł

1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 700.000 zł oraz

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie – 4.071.523 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 578.000 zł.

2. Przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości- 4.771.523 złprzeznaczone są w części na finansowanie deficytu w kwocie – 4.193.523 zł oraz w części przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 578.000 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości- 578.000 zł, w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 224.000 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 354.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty – 4.193.523 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej kwoty – 578.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości- 54.800 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 5.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości- 35.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości– 180.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości-80.000 zł,

-               na wydatki majątkowe w wysokości – 100.000 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 6.

§ 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załącznikunr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załącznikunr 8do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,

- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 700.000 zł,

- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu do łącznej wartości – 4.193.523 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 578.000 zł,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/428/2014
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »