| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/529/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981) oraz po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 stycznia 2014 roku (DDO-530-2(2)/14/MM), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz.Urz.Woj.Sla.z 2013 r. poz. 6641 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. „a” tiret otrzymuje brzmienie:

gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.): rocznie 0,50 PLN od 1 m2 powierzchni;;

2) w § 1 pkt 1 lit. „c” tiret otrzymuje brzmienie:

gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, które nie stanowią dróg publicznych i nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN od 1 m2 powierzchni;;

3) w § 1 pkt 3 tiret otrzymuje brzmienie:

urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.): rocznie 1,25% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle na obiektach sportowych stanowiące:

1) trybuny wraz z zadaszeniem,

2) bieżnie.;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. § 3. 1. § 3. 1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią:

1) różnice pomiędzy stawkami podstawowymi a stawkami preferencyjnymi określonymi w formie wyjątków wymienionych w tiretach:

a) w §1 pkt 1 lit. „a” ,

b) w §1 pkt 1 lit. „c”,

2) zwolnienie od podatku, o którym mowa w §2.

2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 100.000,00 EUR brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.);

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się:

1) na 30-ty dzień od wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/529/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku, jeżeli udzielenie pomocy de minimis dotyczy roku podatkowego 2014, lub

2) na dzień 30 stycznia roku podatkowego, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi od początku roku podatkowego, lub

3) na dzień złożenia informacji albo deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi w trakcie roku podatkowego.

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach:

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »