| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2014r. (zwiększenie o kwotę 2.627.794,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2014r. (zwiększenie o kwotę 6.316.760,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.654.147zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 1.829.322zł (w tym II transza 123.952zł.),

2) kredyt w wysokości 5.200.000zł,

3) wolne środki w wysokości 624.825zł..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - w wysokości 17.558.918zł., w tym:

1) wolne środki w wysokości 10.529.596zł.,

2) kredyt w wysokości 5.200.000zł.,

3) pożyczki w wysokości 1.829.322zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 123.952,00zł.).

7. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.558.570zł. (11.905.370zł. – 2014r. i 653.200zł. - 2015r.), z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.558.570zł. (w tym 653.200,00zł – 2015r.).

8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.905.370zł., z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.905.370zł.,

2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy..

10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu wydatków


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana zestawienia wydatków (w podziale na zadania)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu przychodów


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiana planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu


Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2014r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – planowanym zawarciem porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie realizacji inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”;

b) w dziale 630 – otrzymaniem z Powiatu Raciborskiego informacji o zaplanowanej pomocy finansowej dla Miasta Racibórz na realizację inwestycji o nazwie „Średniowieczna osada nad Odrą”;

c) w dziale 801 – planowaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”;

d) w dziale 852 – uzyskaniem dochodu przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”;

e) w dziale 900 – planowanym otrzymaniem dofinansowania do realizowanej w latach poprzednich inwestycji „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu”;

f) w dziale 926 – zwrotem dotacji niewykorzystanej w roku 2013 do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 926 – zmniejszenia planowanego na rok 2014 dofinansowania Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” o kwotę zrealizowaną w roku 2013.

2. Zmiany planu wydatków na 2014r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”,

- realizację w ramach porozumienia z Województwem Śląskim inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”,

- kontynuację realizacji inwestycji z 2013 „Przebudowa ul.Zamkowej”;

b) w dziale 630 – realizację inwestycji współfinansowanej przez Powiat Raciborski o nazwie „Średniowieczna osada nad Odrą”;

c) w dziale 700:

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”,

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”,

- uzupełnienie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego MZB „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych – dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3”;

d) w dziale 801 – realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 851- dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne dla większej ilości osób w ramach świadczeń zdrowotnych dla zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne – RCRON”;

f) w dziale 852 – zwrot dotacji na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” – środki pochodzą z dochodów uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

g) w dziale 900 - realizację inwestycji „Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth;

h) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR,

- wkład własny do zadania inwestycyjnego „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” - planowane dofinansowanie ze środków unijnych,

- realizację zadania inwestycyjnego OSiR „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” - część środków pochodzi ze zwrotu dotacji z roku 2013,

- zwiększenie środków na realizację zadania „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia”,

- realizację inwestycji „Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul.Warszawskiej w Raciborzu”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750 – zadania „Promocja przez sport”;

b) w dziale 801 – zmiany dysponenta środków dla inwestycji „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”;

c) w dziale 926 – inwestycji „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12”.

3. Zmiany planu przychodów na 2014r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem kwoty wolnych środków;

2) planowanym zaciągnięciem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja

budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”;

2) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”;

3) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych – dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3”;

4) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR;

5) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu”;

2) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”;

3) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”;

4) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych – dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3”;

5) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR;

6) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu”;

7) zwiększenie środków na realizację zadania „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia”.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »