| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 3 uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. otrzymuje następujące brzmienie:

Format elektroniczny deklaracji, o których mowa w § 1 określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku do uchwały.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania określonych w ust. 2 – ust. 5.

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, mogą być przesyłane za pomocą dedykowanej strony internetowej www, udostępnionej przez Urząd Miejski w Sosnowcu.

4. Deklaracje powinny zostać opatrzone:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

- uwierzytelnione poprzez wprowadzenie kodu SMS wysłanego przez system elektroniczny podczas wprowadzania deklaracji, na wskazany w deklaracji numer telefonu komórkowego.

5. Zarządca systemu może dokonać dodatkowej weryfikacji w przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych złożonych w deklaracji, polegającej na wykonaniu połączenia telefonicznego, wysłaniu poczty elektronicznej lub wezwaniu osoby składającej deklaracje do wyjaśnienia..

§ 2. Dotychczasowe § 3, § 4, § 5 otrzymują odpowiednio numery: § 4, § 5, § 6.

§ 3. Załącznik do uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec – otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku, nie ulega zmianie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 899/LIII/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »