| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Gminy Kozy

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2, art.11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/263/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kozy.

2. Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Nr 144/93 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutów Domowi Kultury w Kozach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach.

3. Biblioteka działa w szczególności w oparciu o;

1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”,

3) postanowienia niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Gminę Kozy pod numerem 2.

2. Biblioteka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy.

3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Gminie Kozy przy ul. Krakowskiej 5.

4. W strukturze organizacyjnej Biblioteki działa:

1) filia Biblioteki przy ul. Przeczniej 64 w Kozach,

2) Izba Historyczna Kóz im. Adolfa Zubera.

5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. Organizator zapewnia Bibliotece środki finansowe w formie dotacji rocznej na jej działalność i rozwój.

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. 1. Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest upowszechnianie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa.

2. Działalność Biblioteki obejmuje w szczególności:

1) edukację kulturalną oraz upowszechnianie czytelnictwa,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych, kulturalnych, historycznych, oświatowych, informacyjnych,

4) upowszechnianie wiedzy i kultury.

3. Zadania wymienione w § 4 ust. 2 Biblioteka realizuje poprzez;

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych,

2) organizowanie, prowadzenie i promowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,

3) organizowanie i promowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego,

4) obsługę czytelniczą osób niepełnosprawnych i chorych,

5) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzowanie książek i czytelnictwa,

6) prowadzenie działalności wydawniczej,

7) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i przechowywanie eksponatów muzealnych,

8) udostępnianie zbiorów muzealnych społeczeństwu przez stałą ekspozycję, jak również urządzanie wystaw i wernisaży,

9) współdziałanie z innymi bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 5. Biblioteka współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym i może nawiązywać współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje instytucją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2. Szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialności pracowników Biblioteki ustala Dyrektor.

3. Do obowiązków Dyrektora należy:

1) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

2) kierowanie pracami Biblioteki oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd i użytkowanie,

3) planowanie i realizacja gospodarki finansowej Biblioteki,

4) ustalanie rocznego planu finansowego Biblioteki,

5) decydowanie o celowości wydatków w ramach zatwierdzonego planu finansowego,

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi,

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dyrektor może powołać organy doradcze.

5. Zasady powoływania, zakres działania oraz zadania organów doradczych określi regulamin nadany przez Dyrektora.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 8. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Bieżąca działalność i zobowiązania Biblioteki są finansowane z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

1) dotacje otrzymywane od organizatora,

2) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

3) inne źródła.

§ 9. Biblioteka, w przypadkach określonych w ustawie o bibliotekach, może pobierać opłaty za swoje usługi.

§ 10. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Gminy, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

V. NADZÓR NAD BIBLIOTEKĄ

§ 11. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »