| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 06012009 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Stanisława Dąbrowy                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegoz siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 954-22-46-280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:

Marka Kopla                                                        Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

Grzegorza Dydkowskiego                                          Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

zwanym dalej "KZK GOP„

zwanych dalej łącznie"Stronami Porozumienia„

§ 1.

1. Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji przez KZK GOP zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności art. 7 ust. 4 pkt 6, zgodnie z którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje marszałek województwa.

2. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr 37, 41, 120, 140, 149, 194, 195, 636, 637, 653, 669, 692, 695, 809, 931, 995.

3. Porozumienie dotyczy linii autobusowych wymienionych w ust. 2, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia. Warunkiem wejścia w życie porozumienia jest zawarcie przez Województwo Śląskie umów z Gminami: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Rudziniec o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym objętego porozumieniem.

4. Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

5. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2 wykonywane będzie przez KZK GOP.

§ 2.

1. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz uchwały Nr IV/41/12/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego, Województwo Śląskie powierza KZK GOP organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie określonym w § 1.

2. Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez KZK GOP i oznaczone przez organizatora numerami: 37, 41, 120, 140, 149, 194, 195, 636, 637, 653, 669, 692, 695, 809, 931, 995. Zestawienie tych linii wraz z założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za realizację transportu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Poprzez zorganizowanie usług publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją w szczególności:

a. wybór operatora publicznego transportu zbiorowego;

b. zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jej finansowanie z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem;

c. zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w roku 2014 w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

d. umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze gmin, na których będą wykonywane wojewódzkie przewozy pasażerskie, rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja;

e. zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w odniesieniu do linii objętych niniejszym porozumieniem;

f. udostępnianie i przedkładanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego dokumentacji związanej z realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w posiadaniu KZK GOP.

4. Zmiana przez KZK GOP ilości pracy eksploatacyjnej na którejkolwiek linii objętej niniejszym porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana porozumienia, o ile nie spowoduje wzrostu wartości organizowanych przewozów w roku 2014.

5. KZK GOP ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z realizacją powierzonego zadania.

§ 3.

1. W pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP oraz Zasady porządkowe i Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami KZK GOP oraz obowiązują bilety emitowane przez KZK GOP.

2. Zabronione jest stosowanie i sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w drodze uchwały przez KZK GOP.

3. Wpływy z biletów są należne w całości KZK GOP.

4. KZK GOP zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i czytelnego), o tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w pojeździe realizującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Kontrola biletowa w pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów KZK GOP.

§ 4.

1. Dotacje celowe przekazywane KZK GOP w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 5 477 383,51 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Rudziniec — na podstawie zawartych umów: z Gminą Bieruń nr 38/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Czerwionka-Leszczyny nr 55/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Lędziny nr 31/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Łazy nr 86/KT/2014 z dnia 16.01.2014 r., Gminą Mikołów nr 6/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Ornontowice nr 53/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Orzesze nr 40/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Rudziniec nr 36/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu.

2. Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać KZK GOP dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w formie zaliczek miesięcznych niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Województwa Śląskiego w wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji celowej z poszczególnych gmin, tj.:

a. Gmina Bieruń - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

b. Gmina Czerwionka-Leszczyny - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

c. Gmina Lędziny - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

d. Gmina Łazy - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

e. Gmina Mikołów - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

f. Gmina Ornontowice - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

g. Gmina Orzesze - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

h. Gmina Rudziniec - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

§ 5.

1. Warunkiem przekazania dotacji, o której mowa w § 4 przez Województwo Śląskie, jest wcześniejsze przekazanie przez Gminy: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Rudziniec pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji transportu zbiorowego.

2. Nie przekazanie miesięcznych środków finansowych na realizację zadania przez Województwo Śląskie Organizatorowi, z powodu opóźnienia lub braku wpływu środków finansowych w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę nie będzie powodowało obciążenia Województwa Śląskiego odsetkami za zwłokę, ani innymi dodatkowymi kosztami.

3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 1 zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy KZK GOP o numerze 36 1030 1508 0000 0008 1592 5009.

4. Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń:

a. Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na finansowanie zadania objętego porozumieniem następować będzie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z zastrzeżeniem lit. b.

b. Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2014 r. zostanie przekazana w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.

c. Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie do KZK GOP na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2014 r.

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, również w wersji elektronicznej na adres mailowy:mailto:bbanas@slaskie.pl i transport@slaskie.pl; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 86 1240 6292 1111 0010 5063 2629 do dnia 17 stycznia 2015 r. aby proces rozliczenia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminami ujętymi w porozumieniu zakończyć zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

e. W przypadku gdy z rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit d wyniknie, iż kwota dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie w 2014 r. w zakresie Gmin ujętych w porozumieniu okaże się niewystarczająca na pokrycie zrealizowanego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1-2, przekazanie kwoty niedopłaty, z zastrzeżeniem lit. f, nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia sporządzonego po otrzymaniu i zaakceptowaniu rozliczenia przez Województwo Śląskie i Gminę.

f. Warunkiem przekazania dotacji regulującej niedopłatę będzie wcześniejsze zawarcie z Gminą, po podjęciu stosownej Uchwały Rady Gminy, umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu i przekazanie przez nią wynikającej z rozliczenia różnicy wartości dotacji.

g. Województwo Śląskie zobowiązuje się dochować wszelkich starań w celu wyegzekwowania od Gminy dotacji regulującej.

§ 6.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu porozumienia.

3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

4. W przypadku rozwiązania umowy o której mowa w § 1 ust. 3 przez którąkolwiek z Gmin, niniejsze Porozumienie podlega aneksowaniu przez Strony w zakresie dotyczącym tej Gminy.

5. W przypadku rozwiązania wszystkich umów o których mowa w § 1 ust. 3 przez Gminy, niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.

6. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Województwa Śląskiego, jako nadrzędnego celu niniejszego porozumienia.

§ 8.

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Arkadiusz Chęciński

Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Grzegorz Dydkowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 06012009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za usługi przewozowe

Lp.

Gmina

Nr linii

Łączna praca eksploatacyjna na wszystkich liniach (wozokm) rok ……

Stawka (zł/wzkm)

Kwota dotacji celowej

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Suma:


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 06012009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Rozliczenie pracy przewozowej i stopnia wykorzystania dotacji celowej za ... rok dla Gminy ...

LP.

Okres

Praca eksploatacyjna w roku ……

Kwota dotacji celowej w roku ……

Praca eksploatacyjna - planowana [km]

Praca eksploatacyjna - wykonana [km]

Stawka [zł]

Kwota dotacji celowej – przekazana przez Gminę [zł]

Kwota dotacji celowej - wynikająca
z rzeczywistego wykonania [zł]

1

2

3

4

5

6

7

1

Styczeń

2

Luty

3

Marzec

4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

7

Lipiec

8

Sierpień

9

Wrzesień

10

Październik

11

Listopad

12

Grudzień

Razem

-

Kwota dotacji celowej – przekazana przez Gminę

Kwota dotacji celowej - wynikająca z rzeczywistego wykonania

Nadwyżka

Niedopłata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »