| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/925/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/561/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a, art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

Rada Miejska
postanawia

§ 1. W Uchwale Nr XXII/561/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4444), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się pkt 1 i 2,

2) w § 3 ust. 2 skreśla się pkt 9,

3) § 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 1-6 i 8;

zobowiązany regularnie płaci alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o umorzenie opłaty;

- dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu:

gdy udokumentowany dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotną nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustalone decyzją administracyjną należności z tytułu opłat mogą być umorzone w części, jeżeli dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotną wynosi odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę:

1) powyżej 100 % do 110 % - kwota umorzenia 90 %,

2) powyżej 110 % do 120 % - kwota umorzenia 80 %,

3) powyżej 120 % do 130 % - kwota umorzenia 70 %,

4) powyżej 130 % do 140 % - kwota umorzenia 60 %,

5) powyżej 140 % do 150 % - kwota umorzenia 50 %,

6) powyżej 150 % do 160 % - kwota umorzenia 40 %,

7) powyżej 160 % do 170 % - kwota umorzenia 30 %,

8) powyżej 170 % do 180 % - kwota umorzenia 20 %,

9) powyżej 180 % do 200 % - kwota umorzenia 10 %,

10) powyżej 200 % - kwota umorzenia 0 %;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

Odstąpienie od ustalenia opłaty w całości lub w części, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek zobowiązanego, na podstawie dowodów dokumentujących jego sytuację dochodową i majątkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a niezakończonych przez wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, zastosowanie znajdzie uchwała w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą zmieniającą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »