| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/925/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/561/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a, art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

Rada Miejska
postanawia

§ 1. W Uchwale Nr XXII/561/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4444), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się pkt 1 i 2,

2) w § 3 ust. 2 skreśla się pkt 9,

3) § 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 1-6 i 8;

zobowiązany regularnie płaci alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o umorzenie opłaty;

- dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu:

gdy udokumentowany dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotną nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustalone decyzją administracyjną należności z tytułu opłat mogą być umorzone w części, jeżeli dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub osobę samotną wynosi odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę:

1) powyżej 100 % do 110 % - kwota umorzenia 90 %,

2) powyżej 110 % do 120 % - kwota umorzenia 80 %,

3) powyżej 120 % do 130 % - kwota umorzenia 70 %,

4) powyżej 130 % do 140 % - kwota umorzenia 60 %,

5) powyżej 140 % do 150 % - kwota umorzenia 50 %,

6) powyżej 150 % do 160 % - kwota umorzenia 40 %,

7) powyżej 160 % do 170 % - kwota umorzenia 30 %,

8) powyżej 170 % do 180 % - kwota umorzenia 20 %,

9) powyżej 180 % do 200 % - kwota umorzenia 10 %,

10) powyżej 200 % - kwota umorzenia 0 %;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

Odstąpienie od ustalenia opłaty w całości lub w części, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek zobowiązanego, na podstawie dowodów dokumentujących jego sytuację dochodową i majątkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a niezakończonych przez wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, zastosowanie znajdzie uchwała w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą zmieniającą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »