| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/462/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz 594 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz. 1493, z późn.zm.) -

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoczowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR XLVII/584/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26.08.2010r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/462/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO W SKOCZOWIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”, Burmistrz powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w następującym składzie :

1) 2 przedstawicieli jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

2) 1 przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) 1 przedstawiciel oświaty,

4) 1 przedstawiciel służby zdrowia,

5) 1 przedstawiciel Komisariatu Policji w Skoczowie,

6) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7) 1 kurator sądowy Sądu Rejonowego w Cieszynie.

2. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa.

3. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

a) na jego wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Burmistrz w terminie do 14 dni od daty wydania zarządzenia, o którym mowa w pkt 2.

5. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę/Sekretarza.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte wnioski.

9. Zespół podejmuje wnioski zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Wniosek stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Zespołu.

10. Zespół może powoływać grupy robocze dla potrzeb indywidualnego przypadku.

11. Skład grupy roboczej określa na podstawie obowiązujących przepisów Zespół i w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

12. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy, sporządzają protokół ze spotkań.

13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcję jego sprawuje Zastępca/ Sekretarz Zespołu.

14. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »