| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/462/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz 594 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz. 1493, z późn.zm.) -

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoczowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR XLVII/584/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26.08.2010r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/462/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO W SKOCZOWIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”, Burmistrz powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w następującym składzie :

1) 2 przedstawicieli jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

2) 1 przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) 1 przedstawiciel oświaty,

4) 1 przedstawiciel służby zdrowia,

5) 1 przedstawiciel Komisariatu Policji w Skoczowie,

6) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7) 1 kurator sądowy Sądu Rejonowego w Cieszynie.

2. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa.

3. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

a) na jego wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Burmistrz w terminie do 14 dni od daty wydania zarządzenia, o którym mowa w pkt 2.

5. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę/Sekretarza.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte wnioski.

9. Zespół podejmuje wnioski zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Wniosek stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Zespołu.

10. Zespół może powoływać grupy robocze dla potrzeb indywidualnego przypadku.

11. Skład grupy roboczej określa na podstawie obowiązujących przepisów Zespół i w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

12. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy, sporządzają protokół ze spotkań.

13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcję jego sprawuje Zastępca/ Sekretarz Zespołu.

14. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »