| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 107/XV/15 Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

wg załącznika nr 1, w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

38.046.490 zł

36.881.490 zł

1.165.000 zł

2.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości

0,00 zł

3.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

wg załącznika nr 2, w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

36.646.490 zł

35.435.167 zł

1.211.323 zł

4.

Ustala się rozchody budżetu na kwotę

wg załącznika nr 2, w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

1.400.000 zł

1.400.000 zł

§ 2.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości

155.000 zł

95.000 zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości,

która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych

- kredytów

- pożyczek

1.400.000zł

980.000 zł

420.000 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3 w wysokości:

3.443.094 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika nr 4 w wysokości:

790.827 zł

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016 wg załącznika nr 5, w wysokości:

150.000 zł

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:

3. Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości:

390.000 zł

380.000 zł

10.000 zł

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości:

3.000.000 zł

§ 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2016r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji:1. celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 200.000 zł

2. celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości 3.260.000 zł

3. podmiotowej, na zadanie własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, realizowany przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty 100.000 zł

4. podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 775.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 353.431 zł zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014r. poz. 301) wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016r. wg załącznika Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki w wysokości 3.000.000

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »