REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1934 nr 26 poz. 200

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

USTAWA

z dnia 10 marca 1934 r.

w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej]
Do ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) wprowadza się zmiany następujące:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

„Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej tworzą:

a) aktywa i pasywa dotychczasowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, Państwowego Funduszu Kredytu na Meljoracje Rolne oraz Funduszu Zapomóg i Kredytu Ulgowego według stanu tych funduszów na dzień 1 kwietnia 1932 r.;

b) należności i wpływy z tytułu czynności, związanych z przebudową ustroju rolnego (przeprowadzanie czynności związanych ze scalaniem gruntów, znoszeniem służebności i innemi pracami regulacyjno-agrarnemi; wykonywanie nadzoru nad parcelacją prywatną oraz przeprowadzanie parcelacji zastępczej gruntów prywatnych, regulowania prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców, i segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań; przeprowadzanie meljoracyj i innych inwestycyj przy dokonywanej przebudowie ustroju rolnego i t. p.);

c) nieruchomości ziemskie, przekazywane lub nabywane na cele parcelacji i osadnictwa, i nieruchomości, nabywane celem uchronienia od strat Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;

d) należności i wpływy z administracji nieruchomości, wymienionych w pkt. c);

e) obligacje państwowej renty ziemskiej;

f) udziały Skarbu Państwa w ogólnie użytecznych przedsiębiorstwach osadniczych;

g) należności i wpływy z tytułu zbycia w drodze parcelacji lub nadania opłatnego państwowych nieruchomości ziemskich;

h) należności i wpływy z tytułu zbycia nieruchomości, nabytych celem uchronienia od strat Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;

i) należności i wpływy Skarbu Państwa z tytułów, zawartych w przepisach ustaw i rozporządzeń, wymienionych w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o powierzeniu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 924);

j) saldo na dzień 1 kwietnia 1932 r. prowadzonych w Państwowym Banku Rolnym rachunków sum, przeznaczonych na pomoc kredytową przy przebudowie ustroju rolnego, jak również na ulgowe oprocentowanie i bonifikatę należności Skarbu Państwa i Państwowego Banku Rolnego z tytułu kredytów, udzielanych przy przebudowie ustroju rolnego, oraz pożyczek w listach zastawnych;

k) należności i wpływy z tytułu pożyczek, udzielonych z funduszów specjalnych, których likwidacja przewidziana jest w art. 83 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1);

l) należności i wpływy Skarbu Państwa z tytułów, oznaczonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 266);

ł) należności i wpływy Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, udzielonych z sum, przeznaczonych na pomoc kredytową przy przebudowie ustroju rolnego;

m) mienie, wymienione w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. w sprawie przeznaczenia mienia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szlacheckiego (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 559);

n) część czystych zysków Państwowego Banku Rolnego według statutu tego Banku;

o) darowizny;

p) oprocentowanie gotowizny Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;

r) dotacje Skarbu Państwa;

s) inne wpływy.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej okrywane będą wydatki na:

a) koszty wykonywania czynności, związanych z przebudową ustroju rolnego (przeprowadzania czynności, związanych ze scalaniem gruntów, znoszeniem służebności i innemi pracami regulacyjno-agrarnemi; czynności nadzoru nad parcelacją prywatną oraz przeprowadzania parcelacji zastępczej gruntów prywatnych, regulowania prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców, i segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań; przeprowadzania meljoracyj i innych inwestycyj przy dokonywanej przebudowie ustroju rolnego i t. p.);

b) zaliczkowe pokrywanie wydatków specjalnych przy wykonywaniu czynności, związanych z przebudową ustroju rolnego (przy scalaniu gruntów: wydatki na regulację dróg i dojazdów, na zastępcze wykonanie świadczeń w naturze, na zamknięcie regulacji hipotecznej, na zebranie dokumentów i t. p.; przy parcelacji zastępczej i regulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców: wydatki na uregulowanie obciążeń na nieruchomościach, na sporządzenie dowodów pomiarowych, na opłaty sądowe, notarjalne, hipoteczne i t. p.; przy znoszeniu służebności i innych pracach regulacyjno-agrarnych oraz przy meljoracjach, przeprowadzanych przy dokonywanej przebudowie ustroju rolnego: wydatki na zastępcze wykonanie świadczeń w naturze i t. p.);

c) wypłatę wynagrodzenia za nieruchomości ziemskie, przejęte lub przymusowo wykupione na cele parcelacji i osadnictwa, spłatę ceny kupna nieruchomości ziemskich, nabytych na powyższe cele oraz na pokrycie kosztów, związanych z przejęciem, przymusowym wykupem lub nabyciem nieruchomości ziemskich na cele parcelacji i osadnictwa;

d) spłatę ceny kupna nieruchomości, nabytych celem uchronienia od strat Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, oraz na pokrycie kosztów, związanych z nabyciem tych nieruchomości;

e) opłatę kuponów i wykup obligacyj państwowej renty ziemskiej oraz spłatę skryptów dłużnych Skarbu Państwa, wystawianych w związku z przejęciem ziemi na rzecz Państwa;

f) koszty, związane z przygotowaniem państwowych nieruchomości ziemskich do parcelacji i z przeprowadzeniem tej parcelacji (spłata obciążeń hipotecznych, koszty likwidacji obszarów dworskich, likwidacji stosunków dzierżawnych i służbowych, przejściowej administracji, spłata ciężarów gminnych i kościelnych oraz podatków, koszty hipoteczne, koszty parcelacyjne, meljoracje, urządzenie dróg, mostów i studzien, zabudowa tworzonych gospodarstw, tworzenie urządzeń ogólnej użyteczności w parcelowanych objektach i t. p.);

g) udział Skarbu Państwa w ogólnie użytecznych przedsiębiorstwach osadniczych;

h) koszty, związane z nadawaniem ziemi żołnierzom Wojska Polskiego;

i) koszty administrowania należnościami Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;

j) wynagrodzenia akordowe i nagrody pieniężne dla personelu za sprawne wykonywanie finansowanych z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej czynności, związanych z przebudową ustroju rolnego, oraz za sprawne wykonywanie czynności przy administrowaniu Funduszem;

k) spłatę kapitału i oprocentowania pożyczek, zaciągniętych ma rzecz Funduszu;

l) pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wobec Państwowego Banku Rolnego, przewidzianych w art. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 266), a to stosownie do art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. w sprawie przeznaczenia mienia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szlacheckiego.

2. Z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej mogą być udzielane pożyczki:

a) nabywcom gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego oraz uczestnikom scalenia na spłatę ceny kupna lub ceny wykupu tych gruntów, wzniesienie lub przeniesienie budynków gospodarczych i mieszkalnych, urządzenie studzien, kupno inwentarzy żywych i martwych, nasion, nawozów, zakładanie sadów, stawów rybnych i t. p. inwestycje;

b) na wykonanie meljoracyj i prac z niemi związanych, przeprowadzanych przy dokonywanej przebudowie ustroju rolnego;

c) na pokrycie zobowiązań, zaciągniętych na cele, wymienione w pkt. a i b;

d) na konwersję zobowiązań, ciążących na gospodarstwach, powstałych z przebudowy ustroju rolnego (art. 22).”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może powierzać administrowanie Funduszem Obrotowym Reformy Rolnej Państwowemu Bankowi Rolnemu w zakresie i na zasadach, przez siebie ustalanych.

2. Obrót gotówkowy Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej dokonywany będzie za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego.

3. Państwowy Bank Rolny ma prawo zaciągać na rzecz Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej pożyczki na warunkach, zatwierdzanych każdorazowo przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministra Skarbu z zabezpieczeniem zwrotu tych pożyczek na należnościach i wpływach Funduszu.

4. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ma prawo celem uchronienia od strat Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej nabywania w imieniu Skarbu Państwa wszelkich nieruchomości, a także prawo zbywania i obciążania tych nieruchomości na warunkach, przez siebie ustalanych.

5. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ma prawo z sum Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej i na cele tego Funduszu wykupywać z wolnej ręki i na giełdzie obligacje państwowej renty ziemskiej oraz wykupywać przedterminowo skrypty dłużne Skarbu Państwa.”;

4) w art. 5 w cz. 1 po wyrazach: „Reformy Rolnej” skreśla się przecinek oraz wyrazy: „zestawiony oddzielnie dla każdej części Funduszu (art. 3)”, w cz. 2 po wyrazach: „w planie finansowo-gospodarczym” skreśla się wyrazy: „poszczególnych części”, a po wyrazach: „w ramach art.” zamiast liczb: „8, 10, 16 i 19” wstawia się liczbę „3”;

5) po art. 5 nagłówek: „Dział II. Część Scaleniowo-Regulacyjna Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej” skreśla się;

6) art. 6 otrzymuje brzmienie następujące:

„Zwolnienia od opłat za czynności, związane ze scalaniem gruntów, znoszeniem służebności i innemi pracami regulacyjno-agrarnemi, parcelacją oraz przeprowadzaniem meljoracyj przy dokonywanej przebudowie ustroju rolnego, jak również wydatki bezzwrotne (nieznajdujące pokrycia w należnościach i opłatach na rzecz Funduszu), mieścić się winny w ramach zysków Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.”;

7) art. 7 i 8 uchyla się;

8) nagłówek: „Dział III. Część Parcelacyjna Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej” skreśla się;

9) art. 9 i 10 uchyla się;

10) w art. 11 w cz. 1 po wyrazach: „ustalony w inwentarzu” skreśla się wyrazy: „części parcelacyjnej”, a w cz. 5 wyrazy: „część parcelacyjna Funduszu Obrotowego” zastępuje się wyrazami: „Fundusz Obrotowy”;

11) art. 12 otrzymuje brzmienie następujące:

„Przepisy, dotyczące układu planu finansowo-gospodarczego i rachunkowości Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, wydawać będzie Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli.”;

12) art. 13 uchyla się;

13) nagłówek: „Dział IV. Część Meljoracyjna Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej” skreśla się;

14) art. 14, 15, 16 i 17 uchyla się;

15) nagłówek: „Dział V. Część Kredytowa Obrotowego Funduszu Reformy Rolnej” skreśla się;

16) art. 18 i 19 uchyla się, a przed art. 20 wprowadza się nagłówek w brzmieniu następującem: „Dział II. Postanowienia szczegółowe o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej oraz o opłatach i innych należnościach na rzecz Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.”;

17) w art. 20 cz. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„Pożyczki z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej mogą być udzielane zasadniczo tylko wówczas, gdy uzyskanie kredytu w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego jest niemożliwe lub gospodarczo niepożądane oraz wyjątkowo w przypadkach, uzasadnionych względami finansowo-gospodarczemi, gdy udzielony kredyt w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego okaże się niewystarczający.”;

18) w art. 21 w cz. 1 wyrazy: „części kredytowej” skreśla się, a wyrazy: „5-ciu od sta” zastępuje się wyrazami: „41/2 od sta”;

19) art. 22 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej mogą być na wniosek dłużników lub z urzędu przez właściwe władze lub Państwowy Bank Rolny konwertowane na jedną pożyczkę z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

2. Suma pożyczki konwersyjnej (cz. 1) obliczona będzie w wysokości konwertowanych należności Funduszu łącznie z zaległemi ratami i procentami.

3. Termin spłaty pożyczki konwersyjnej nie może być dłuższy, niż lat 60, licząc od dnia dokonania konwersji; przy konwersji z urzędu okres spłaty pożyczki w granicach lat 60 nie może być krótszy, niż do terminu płatności ostatniej raty najpóźniej spłacalnej konwertowanej należności.

4. Oprocentowanie pożyczki konwersyjnej ustalane będzie według cz. 1 art. 21.”;

20) w art. 23 wyrazy: „część kredytowa Funduszu” zastępuje się wyrazem: „Fundusz”, po wyrazie: „przejęta” oznaczenie w nawiasach: „pkt. c) i d) art. 18” zastępuje się oznaczeniem: „pkt. k) i ł) art. 2” oraz po wyrazach: „do wniesienia na jednostronny” wstawia się wyrazy: „pisemny lub ustny”;

21) art. 24 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Osoby, zatwierdzone na nabywców parcelowanych gruntów państwowych, winny przed wejściem w posiadanie tych gruntów wpłacić:

a) bezrolni nabywcy samodzielnych gospodarstw - 5% ceny sprzedażnej,

b) nabywcy gospodarstw wzorowych - 15% ceny sprzedażnej,

c) nabywcy objektów przemysłowych - 25% ceny sprzedażnej i

d) inni nabywcy - 10% ceny sprzedażnej.

Określone wyżej wpłaty mogą być odpowiednio zwiększane w przypadkach sprzedaży działek z łatwemi do spieniężenia przynależnościami, drzewostanami i ruchomościami lub w przypadkach sprzedaży silniejszym finansowo nabywcom.

2. Przy parcelacji gruntów państwowych od osób, zatwierdzonych na nabywców działek i wprowadzonych w posiadanie tych działek, pobierane będą na rzecz Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej opłaty za użytkowanie oddanych im w posiadanie działek w postaci oprocentowania reszty ceny sprzedażnej. Opłaty za użytkowanie, nieściągnięte do momentu przeniesienia prawa własności na nabywców (art. 61 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej), mogą być doliczane do ceny sprzedażnej, ustalanej według cz. 3 i 4 art. 60 lub art. 68-70 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.

3. Należności z tytułu zbycia i zagospodarowania gruntów państwowych ulegają zakredytowaniu na okres niedłuższy, niż lat 60, przy oprocentowaniu łącznie z kosztami administracyjnemi najwyżej 41/2 od sta w stosunku rocznym.

4. Rozpoczęcie spłaty zakredytowanych należności, wymienionych w cz. 3, może być dla poszczególnych kategoryj nabywców odroczone do lat 3, licząc od daty wprowadzenia nabywców w posiadanie gruntów; w powyższym okresie ulgowym nabywcy mogą być zwolnieni od oprocentowania i należności za użytkowanie gruntów w całości lub w części zależnie od zdolności płatniczej. Odroczenie rozpoczęcia spłaty zakredytowanych należności nie powoduje przedłużenia okresu spłaty tych należności.”;

22) po art. 24 dodaje się nowy art. 24a o brzmieniu następującem:

„1. Przy parcelacji gruntów prywatnych, wykonywanej przez właścicieli dóbr parcelowanych lub przez instytucje do parcelacji upoważnione, pobierana będzie od tych właścicieli lub instytucyj opłata za nadzór nad parcelacją w wysokości 1% ceny sprzedażnej parcelowanych gruntów. Obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wolno przekładać na nabywców.

2. Opłatę, przewidzianą w cz. 1, osoby zobowiązane winny uiścić przed złożeniem do zatwierdzenia wykazu nabywców parcelowanych gruntów. Wykaz nabywców winien zawierać wyszczególnienie cen sprzedażnych poszczególnych gospodarstw i działek. W razie niezałączenia do podania o zatwierdzenie wykazu nabywców dowodu uiszczenia opłaty za nadzór nad parcelacją lub niewyszczególnienia w wykazie cen sprzedażnych, podanie będzie pozostawione bez załatwienia, przyczem przepisy art. 64 i cz. 3 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, dotyczące terminu zatwierdzania wykazów nabywców, nie będą miały zastosowania. W razie prawomocnej odmowy zatwierdzenia wykazu nabywców, uiszczona opłata za nadzór nad parcelacją podlega na żądanie strony zainteresowanej zwrotowi, a w razie zmiany zatwierdzonego wykazu nabywców gruntów, za nadzór nad parcelacją których opłata została uiszczona, ponowna ani dodatkowa opłata nie będzie pobierana.

3. Termin uiszczania i tryb ściągania opłaty za nadzór nad parcelacją w przypadkach parcelacji uproszczonej (cz. 2 art. 48 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej) ustali rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.”;

23) art. 25 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Za wykonywanie czynności, związanych ze scalaniem gruntów, znoszeniem służebności i innemi pracami regulacyjno-agrarnemi, z parcelacją zastępczą gruntów prywatnych i segregacją wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań, oraz meljoracjami i innemi inwestycjami, dokonywanemi przy przebudowie ustroju rolnego, pobierane będą od stron opłaty na rzecz Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. Czynności nadzoru administracyjnego przy pracach, powyżej wymienionych, są bezpłatne.

2. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu ustalać będzie szczegółowe przepisy, dotyczące:

a) rodzaju, wysokości, zasad i trybu wymiaru, zasad odraczania, ściągania i umarzania oraz wysokości oprocentowania, terminów płatności i zasad kredytowania opłat, oznaczonych w cz. 1, jak również zaliczek i wpłat tymczasowych na poczet tych opłat oraz zwalniania od tych opłat;

b) zasad i trybu wymiaru opłat za użytkowanie przy parcelacji gruntów państwowych oraz terminów płatności, zasad odraczania, ściągania i umarzania opłat powyższych i należności z tytułu zbycia państwowych nieruchomości ziemskich;

c) zasad, warunków i trybu udzielania pożyczek z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej przy specjalnem uwzględnieniu interesów służby folwarcznej, nabywającej ziemię w związku z utratą pracy wskutek przebudowy ustroju rolnego, a także zasad i trybu odraczania, ściągania i umarzania tych pożyczek oraz zasad, warunków i trybu konwertowania należności Funduszu;

d) trybu wydatkowania i ściągania oraz oprocentowania sum, zaliczkowo wydawanych z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej przy scalaniu gruntów, znoszeniu służebności i innych pracach regulacyjno-agrarnych, przy parcelacji zastępczej gruntów prywatnych oraz przy meljoracjach i innych inwestycjach, przeprowadzanych przy przebudowie ustroju rolnego;

e) zasad i trybu przyznawania wynagrodzeń akordowych i nagród pieniężnych, przewidzianych w art. 3 pkt j).

3. Odwołanie od decyzji w sprawie wymiaru opłat i innych należności nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia tych opłat i należności w terminie ustalonym.

4. Nieuiszczone w terminie opłaty, oznaczone w cz. 1, i wszelkie inne należności Funduszu od stron mogą być ściągane w trybie postępowania przymusowego w administracji.

5. Niezahipotekowane należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu przeprowadzenia scalenia, zniesienia służebności i innych prac regulacyjno-agrarnych w nieruchomościach wiejskich, jak również przeprowadzania w tych nieruchomościach meljoracyj i innych inwestycyj przy przebudowie ustroju rolnego wraz z należnościami dodatkowemi i kosztami administrowania temi należnościami - mają w granicach 100 zł za 1 ha aż do całkowitego ich umorzenia pierwszeństwo zaspokojenia z tych nieruchomości przed prawami rzeczowemi. W przypadkach obciążenia nieruchomości pożyczkami w listach zastawnych instytucyj kredytu długoterminowego lub pożyczkami w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego przywilej powyższy przysługuje po zaspokojeniu wymienionych wierzytelności.”;

24) po art. 25 dodaje się nowy art. 25a o brzmieniu następującem:

„1. Postanowienia niniejszej ustawy, dotyczące opłat za użytkowanie i należności z tytułu zbycia państwowych nieruchomości ziemskich, korzystniejsze dla nabywców tych nieruchomości od postanowień, obowiązujących poprzednio, mogą być w drodze zarządzeń Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych stosowane do należności, powstałych przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

2. Ustalone na podstawie niniejszej ustawy zasady, dotyczące opłat, korzystniejsze dla stron zobowiązanych do ich ponoszenia od postanowień poprzednio obowiązujących, będą mogły być w drodze zarządzeń Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych stosowane do należności z tytułu takich opłat, powstałych przed wejściem w życie niniejszej ustawy.”;

25) w art. 27 w cz. 1 dodaje się postanowienie następujące:

„Z dniem 1 kwietnia 1934 r. tracą moc obowiązującą: cz. 2 art. 62 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), cz. 2, 3 i 4 art. 73 oraz art. 74 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 55, poz. 424), art. 11, cz. 1, art. 13 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833), cz. 1 i 2 art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74), cz. 1 i 2 art. 58 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 75), art. 5, 6 i 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) w brzmieniu, nadanem przez art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 620).”;

cz. 2 art. 27 skreśla się.

Art. 2. [Przepis przejściowy]
(1) W przypadkach, gdy przed wejściem w życie ustawy niniejszej opłata za nadzór nad parcelacją została wymierzona a nieuiszczona i wykaz nabywców nie został jeszcze zatwierdzony, dokonany wymiar traci moc obowiązującą i opłata za nadzór nad parcelacją zostanie pobrana według zasad, przewidzianych w ustawie niniejszej; w przypadkach, gdy wykaz nabywców został zatwierdzony, wymiar opłaty za nadzór nad parcelacją nastąpi według przepisów dotychczas obowiązujących.

(2) W stosunku do należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, powstałych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, bieg przedawnienia zawiesza się.

(3) Do czasu wydania przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych rozporządzeń na podstawie upoważnienia, zawartego w cz. 2 art. 25 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej w brzmieniu ustawy niniejszej, stosować należy dotychczas obowiązujące rozporządzenia w przedmiotach, objętych tem upoważnieniem.

Art. 3. [Delegacja]
(1) Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrowi Skarbu.

(2) Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236), z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych późniejszemi przepisami prawnemi oraz ustawą niniejszą i z zastosowaniem odpowiedniego zestawienia i numeracji artykułów.

Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1934 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Nakoniecznikow-Klukowski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA