reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 24 kwietnia 1995 r.

w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do cudzoziemców nie posiadających karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy, zatrudnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę zagraniczną, która zawarła z polskim podmiotem gospodarczym umowę o dzieło, zwaną dalej „pracodawcą zagranicznym”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do cudzoziemców zatrudnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach:

1) umów z radiofoniami zagranicznymi,

2) prac związanych z urządzaniem wystaw i targów promocyjnych,

3) umów eksportowych, których przedmiotem jest montaż maszyn i urządzeń.

§ 2.
Pracodawca zagraniczny przed przystąpieniem do realizacji umowy o dzieło składa w do starosty właściwego dla miejsca realizacji tej umowy wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców mających realizować tę umowę, imienny wykaz oraz kopię umowy. Wzory wniosku, imiennego wykazu cudzoziemców i zezwolenia stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemców, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje starosta, uwzględniając sytuację na rynku pracy.

2. Zezwolenie dotyczy wykonywania pracy w ramach konkretnie oznaczonej umowy o dzieło, w określonym czasie i miejscu.

3. Zezwolenie wydaje się na pracę cudzoziemców posiadających specjalistyczne kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania prac określonych umową o dzieło; w szczególnie uzasadnionych przypadkach zezwolenie może być udzielone na pracę cudzoziemców niewykwalifikowanych.

4. Zezwolenie wydaje się na okres do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy.

5. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych, nadzoru technicznego oraz administracyjnych może być wydane na pełny okres realizacji dzieła określonego w umowie.

6. Zezwolenie wydaje się pod warunkiem, że wynagrodzenie cudzoziemców nie będzie niższe od wynagrodzenia przysługującego polskim pracownikom za wykonywanie porównywalnej pracy.

7. Oryginał zezwolenia otrzymuje pracodawca zagraniczny. Kopie zezwolenia starosta przesyła wraz z kopią wniosku, o którym mowa w § 2, oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na miejsce wykonywania umowy, a jeżeli pracodawca zagraniczny wykonuje działalność przy pomocy zorganizowanego zakładu - ze względu na siedzibę tego zakładu.

§ 4.
(skreślony).
§ 5.
1. Na wniosek pracodawcy zagranicznego, który uzyskał zezwolenie, starosta wydaje zgodę na pracę dla cudzoziemca, zwaną dalej „zgodą”, jeżeli cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową z prawem do pracy lub kartę czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu dwóch egzemplarzy kwestionariusza osobowego cudzoziemca. Wzór zgody i kwestionariusza stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

2. Kopie kwestionariuszy osobowych cudzoziemców, którym wydano zgodę, przekazuje się wojewodzie właściwemu dla powiatowego urzędu pracy.

§ 6.
1. Starosta, który udzielił zezwolenia i zgody, cofa je, jeżeli cudzoziemiec podejmie pracę u innego pracodawcy lub w innym miejscu niż określone w zezwoleniu.

2. Jeżeli zakończenie pracy przez cudzoziemca nastąpiło przed upływem terminu, na który została wydana zgoda, pracodawca zagraniczny obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni, zawiadomić o tym na piśmie starostę, który wydał zezwolenie i zgodę.

§ 7.
Starosta zawiadamia na piśmie w ciągu trzech dni wojewodę właściwego ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca o cofnięciu zezwolenia i zgody lub o wcześniejszym, niż określono w zezwoleniu, zakończeniu pracy przez cudzoziemca.
§ 8.
1. Starosta, który wydał zezwolenie i zgodę, może je przedłużyć na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego.

2. (skreślony).

3. Przepis § 3 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
Powiatowe urzędy pracy prowadzą rejestr wydanych zezwoleń i zgód.
§ 10.
Zezwolenia i zgody na zatrudnienie cudzoziemców przy realizacji umów o dzieło, wydane przez dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność do upływu okresu, na jaki zostały wydane.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie trybu i zasad zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez jednostki zagraniczne w Polsce (Dz. U. Nr 43, poz. 189).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. (poz. 340)

Załącznik nr 1

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2


 

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3


 

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4


 

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5


 

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 2 lipca 1995 r.

Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2002 r. na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 153, poz. 1768).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama