| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 1996 r.

w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 pa
ździernika 1996 r. (poz. 555)

STATUT URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

§ 1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, zwany dalej „urzędem Komitetu”, jest państwową jednostką organizacyjną obsługującąKomitet Integracji Europejskiej, zwany dalej Komitetem”.

§ 2. 1. Urzędem Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu przy pomocy Sekretarza Komitetu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Przewodniczący Komitetu, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492), zwanej dalej „ustawą”.

3. Przewodniczący Komitetu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników urzędu Komitetu do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

4. W przypadku gdy funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni Prezes Rady Ministrów, urzędem Komitetu kieruje, z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu, Sekretarz Komitetu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepisy statutu dotyczące Przewodniczącego Komitetu stosuje się odpowiednio do Sekretarza Komitetu.

§ 3. Przewodniczący Komitetu może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym albo doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 4. 1. W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego Komitetu,

2) Sekretariat Urzędu Komitetu,

3) Departament Harmonizacji Prawa,

4) Departament do Spraw Traktatowych,

5) Departament Ekonomiczny,

6) Departament Koordynacji,

7) Departament Instytucji Europejskich i Planowania,

8) Departament Kształcenia Europejskiego i Informacji,

9) Departament Pomocy Zagranicznej, Funduszy i Programów Wspólnotowych,

10) Departament Dokumentacji Europejskiej,

11) Biuro Prawne,

12) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

13) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 oraz tryb pracy urzędu Komitetu określa Przewodniczący Komitetu w regulaminie organizacyjnym.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi urzędu Komitetu, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Przewodniczący Komitetu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »