| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 24 kwietnia 1997 r.

o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

Art. 1.
 W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 8 ust, 6, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 3, art. 20, art. 22 ust. 2 i 4, art. 27 ust. 2 i 4, art. 28 ust. 1 i 4, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 34 ust. 5 i art. 35 ust. 2 ustawy, w różnych przypadkach, wyrazy „Minister Przemysłu” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Minister Gospodarki”;

2) w art. 24 w ust. 2 wyrazy „Minister Przemysłu w porozumieniu z Ministrem – Szefem Urzędu Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

3) w art. 25 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) upoważnianie pracowników podmiotów gospodarczych do wykonywania czynności określonych w art. 31 ust. 1.”;

4) w art. 28 w ust. 3 po wyrazach „resortu spraw wewnętrznych i” dodaje się wyrazy „administracji oraz”;

5) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Gospodarka finansowa organów dozoru technicznego

Art. 29a. 1. Urząd Dozoru Technicznego prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o Urzędzie Dozoru Technicznego, rozumie się przez to Urząd Dozoru Technicznego wraz z inspektoratami dozoru technicznego.

Art. 29b. 1. Urząd Dozoru Technicznego pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami Urzędu Dozoru Technicznego są wpływy uzyskiwane z opłat, o których mowa w art. 35 ust. 1.

Art. 29c. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego jest plan finansowy zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Art. 29d. Urząd Dozoru Technicznego finansuje inwestycje ze środków własnych.

Art. 29e. 1. Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego wynagradzani są według zasad wynagradzania dotyczących pracowników urzędów państwowych.

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Dozoru Technicznego obciążają koszty jego działalności.

Art. 29f. Wynik finansowy Urzędu Dozoru Technicznego i jego podział zatwierdza Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272).

Art. 29g. 1. Urząd Dozoru Technicznego tworzy następujące fundusze:

1) fundusz podstawowy,

2) fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych,

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4) zakładowy fundusz nagród.

2. Zasady tworzenia funduszy wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 regulują odrębne przepisy.

3. Fundusz podstawowy odzwierciedla wartość majątku wygospodarowanego w wyniku działalności ustawowej.

4. Fundusz podstawowy zwiększa się o:

1) część zweryfikowanego zysku bilansowego za poprzedni rok obrotowy,

2) wartość składników majątkowych przejętych nieodpłatnie na podstawie decyzji i orzeczeń właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów.

5. Fundusz podstawowy zmniejsza się o wartość składników majątkowych przekazanych nieodpłatnie na podstawie decyzji i orzeczeń właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 29h. 1. Zweryfikowany zysk Urzędu Dozoru Technicznego przeznacza się na:

1) fundusz podstawowy – 70%,

2) wpłatę do budżetu – 30%.

2. Stratę, stanowiącą wynik finansowy Urzędu Dozoru Technicznego, wykazuje się jako zmniejszenie funduszu podstawowego.

Art. 29i. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra sprawującego nadzór nad specjalistycznymi organami dozoru technicznego, może wprowadzić, jako obowiązujące w tych organach, zasady określone w niniejszym rozdziale.

Art. 29j. Urząd Dozoru Technicznego prowadzi rachunkowość według zasad określonych odrębną ustawą.”;

6) w art. 31 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Organy dozoru technicznego mogą upoważniać pracowników podmiotów gospodarczych do:”.

Art. 2.
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »