| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1998 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
§ 2.
 1. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie koncepcji reform finansów publicznych i koordynacja ich realizacji, a zwłaszcza inicjowanie i koordynowanie prac zmierzających do przebudowy systemu finansowania samorządu terytorialnego oraz struktur organizacyjnych administracji publicznej i zmiany zasad jej finansowania.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie reform publicznych,

2) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych i projektów organizacyjnych dotyczących reform finansów publicznych,

3) koordynację prac wdrożeniowych dotyczących reform finansów publicznych,

4) upowszechnianie problematyki reform finansów publicznych oraz inspirowanie przedsięwzięć edukacyjnych, służących społecznemu zrozumieniu znaczenia tych reform,

5) koordynację wykorzystania pomocy zagranicznej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzanie reform finansów publicznych.

§ 3.
 Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.
§ 4.
 1. Pełnomocnik, w zakresie projektów aktów prawnych wynikających z realizacji jego zadań, zasięga opinii Ministra Finansów oraz pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa i Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

2. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.

3. Za zgodą Prezesa Rady Ministrów projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 2, mogą być wnoszone do rozpatrzenia przez Radę Ministrów bez zajmowania stanowiska przez stałe komitety Rady Ministrów.

§ 5.
 Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających znaczenie dla funkcjonowania systemu finansów publicznych, a także w zakresie wdrażania reform finansów publicznych, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 6.
 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania,

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7.
 Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§ 8.
 Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Finansów.
§ 9.
 Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Finansów.
§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »