| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 17 czerwca 1998 r.

w sprawie dokumentów oraz trybu i szczegółowych zasad udzielania wiz szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz organów właściwych do ich udzielania.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentami, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), zwanej dalej „ustawą”, są legitymacje wydawane przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wzory legitymacji określają załączniki nr 1–4 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Legitymacje, których wzór określa załącznik nr 1, wydaje się szefom i członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Legitymacje, których wzór określa załącznik nr 2, wydaje się członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Legitymacje, których wzór określa załącznik nr 3, wydaje się kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Legitymacje, których wzór określa załącznik nr 4, wydaje się honorowym urzędnikom konsularnym.

§ 3.
Legitymacje mogą być wydane także innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub członkami personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów i powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
§ 4.
Legitymacja ważna jest 2 lata od daty wystawienia i podlega zwrotowi Ministrowi Spraw Zagranicznych po jej wygaśnięciu lub przed upływem terminu jej ważności po zakończeniu pełnienia funkcji przez jej posiadacza.
§ 5.
Szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów i powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin udziela się wiz pobytowych lub tranzytowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, zwanych dalej „wizami”.
§ 6.
1. Wizę zamieszcza się poprzez wklejenie wypełnionej przez organ wydający odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej na wolnej, przeznaczonej na ten cel stronie w dokumencie paszportowym. W treści wizy nie dokonuje się poprawek.

2. Rodzaje wiz oznacza się następująco:

1) „S” – wiza pobytowa,

2) „T” – wiza tranzytowa.

3. Wizę pobytową oznacza się, w zależności od charakteru podróży, celu wjazdu i pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, następującymi symbolami:

1) „19A” – wjazd i pobyt szefów i członków personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i urzędników konsularnych państw obcych, innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających służbowo i zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów i powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członków ich rodzin,

2) „19B” – wjazd i pobyt członków personelu administracyjnego i technicznego oraz członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych, innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających służbowo i zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów i powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członków ich rodzin,

3) „19C” – wjazd i pobyt kurierów dyplomatycznych i konsularnych.

4. Wizę tranzytową oznacza się symbolem „01”.

§ 7.
Wiz udziela się na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej, a w przypadku wiz wydawanych za granicą – dodatkowo na podstawie wypełnionego kwestionariusza wizowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. z 1998 r. Nr 1, poz. 1).
§ 8.
Wiz udzielają:

1) Minister Spraw Zagranicznych,

2) szefowie polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, kierownicy polskich urzędów konsularnych oraz osoby wyznaczone przez Ministra Spraw Zagranicznych do wykonywania funkcji konsularnych,

3) w szczególnie uzasadnionych wypadkach – komendanci granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

§ 9.
1. Wiza pobytowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 6 miesięcy od daty jej wystawienia oraz do pobytu i wyjazdu w okresie w niej wskazanym. Wizę pobytową wydaje się na czas pobytu do 90 dni, a w przypadku kurierów dyplomatycznych i konsularnych do 10 dni, chyba że umowa lub powszechnie ustalony zwyczaj międzynarodowy stanowi inaczej.

2. Wizę tranzytową wystawia się na okres 2 dni.

§ 10.
Minister Spraw Zagranicznych wydaje szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów i powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, uprawnionym do otrzymania legitymacji, wizy pobytowe ważne na okres pełnienia funkcji, jeśli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.
§ 11.
Wizy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do czasu zakończenia pełnienia funkcji przez ich posiadaczy.
§ 12.
Legitymacje wystawione na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. Nr 138, poz. 743) w 1994 r. zachowują ważność do dnia 30 października 1998 r., wydane w latach 1995 i 1996 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r., a legitymacje wydane w latach 1997 i 1998 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. Nr 138, poz. 743).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 17 czerwca 1998 r. (poz. 512)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »