| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 2 lipca 1998 r.

w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W celach przemysłowych powinny być wykorzystywane odpady posiadające właściwości umożliwiające, przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji, ich wykorzystanie, w szczególności odpady, które mogą:

1) stanowić surowiec produkcyjny,

2) stanowić częściowy lub całkowity zamiennik surowca lub paliwa dotychczas stosowanego w danym procesie produkcyjnym,

3) być stosowane do podniesienia jakości lub efektywności procesu produkcji lub stanu bezpieczeństwa,

4) być stosowane do zmniejszenia negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko,

5) stanowić źródło dających się odzyskać surowców,

6) po przetworzeniu stanowić wyroby użytkowe.

2. Wykaz odpadów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Przy wykorzystywaniu odpadów, o których mowa w § 1, w celach przemysłowych muszą być spełnione następujące warunki:

1) prowadzenie procesów przemysłowych z zastosowaniem odpadów zamiast surowców powinno odbywać się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zdrowia ludzi i ochrony środowiska,

2) wyrób otrzymany w wyniku zastosowania odpadów zamiast surowca powinien odpowiadać standardom jakościowym określonym w odrębnych przepisach, a także nie może stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

§ 3.
Wykorzystywanie odpadów, o których mowa w § 1, w celach energetycznych powinno zapewniać dotrzymanie dopuszczalnych norm emisji substancji zanieczyszczających środowisko, określonych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYKAZ ODPADÓW, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE W CELACH PRZEMYSŁOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r.
(poz. 573)

WYKAZ ODPADÓW, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE W CELACH PRZEMYSŁOWYCH

Kod*)

Rodzaje odpadów w poszczególnych grupach i podgrupach

1

2

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych

01 01

Odpady z wydobywania minerałów

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 03)

01 01 02

Odpady z wydobywania innych minerałów

01 01 03

Odpady skalne z górnictwa miedzi

01 02

Odpady ze wstępnej obróbki wydobytego urobku

01 02 01

Odpady ze wstępnej obróbki rud metali

01 02 02

Odpady ze wstępnej obróbki rud innych surowców mineralnych nie zawierających metali

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki surowców mineralnych, nie zawierających rud metali

01 04 01

Skruszone skały

01 04 02

Odpadowe piaski i iły

01 04 03

Odpady o konsystencji pyłów i proszków

01 04 05

Odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych

01 04 06

Odpady powstające przy cięciu, płukaniu i obróbce postaciowej skał i minerałów

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z produkcji podstawowej

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca i padlina

02 03

Odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem podgrupy 02 07)

02 03 06

Odpadowe tłuszcze roślinne

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 02

Trociny

 

1

2

03 01 03

Wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir

03 01 04

Odpady z chemicznej przeróbki drewna

03 03

Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Kora

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową

03 03 06

Włókna i osady z papieru (masa łapana)

03 03 08

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

04

Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 01

Odpady nie przerobionych włókien i inne włókna naturalne pochodzenia roślinnego

04 02 02

Nie przetworzone włókna pochodzenia zwierzęcego

04 02 03

Nie przetworzone włókna sztuczne i syntetyczne

04 02 04

Odpady nie przetworzonych mieszanych włókien przed przędzeniem i tkaniem

04 02 05

Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia roślinnego

04 02 06

Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia zwierzęcego

04 02 07

Odpady przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia sztucznego bądź syntetycznego

04 02 08

Odpady przetworzonych mieszanych włókien oraz tkanin

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (tłuszcze, woski)

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla

05 01

Ropopochodne szlamy i odpady stałe

05 01 01

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

05 01 03

Osady z dna zbiorników

05 01 04

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05

Wycieki ropy naftowej

05 01 06

Osady z konserwacji instalacji, urządzeń

05 01 07

Kwaśne smoły

05 01 08

Inne smoły

05 03

Zużyte katalizatory

05 03 01

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

05 06

Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla

05 06 01

Kwaśne smoły

05 06 02

Smoła koksownicza

05 06 03

Inne smoły

05 06 04

Osady z kolumn chłodniczych

05 06 05

Odpady ciekłe zawierające fenole

 

1

2

05 08

Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów

05 08 02

Kwaśne smoły

05 08 03

Inne smoły

05 08 04

Uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów

05 09

Odpady z produkcji grafitu syntetycznego i elektrod węglowych

05 09 01

Odpady ze składników wsadu

05 09 02

Uszkodzone wyroby

05 09 03

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych

06 01

Odpadowe roztwory kwaśne

06 01 01

Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)]

06 01 02

Kwas chlorowodorowy

06 01 03

Kwas fluorowodorowy

06 01 04

Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)]

06 01 05

Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)]

06 02

Odpadowe roztwory alkaliczne

06 02 01

Wodorotlenek wapnia

06 02 02

Wodorotlenek sodu

06 02 03

Woda amoniakalna

06 03

Sole odpadowe i ich roztwory

06 03 01

Węglany (z wyłączeniem 02 04 02 oraz 19 09 03)

06 03 02

Roztwory soli zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki

06 03 03

Sole stałe zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki

06 03 04

Roztwory soli chlorowców

06 03 05

Sole stałe zawierające chlorowce

06 03 06

Roztwory soli fosforowych

06 03 07

Stałe sole fosforowe

06 03 08

Roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne

06 03 09

Sole stałe zawierające azotki

06 03 10

Sole stałe zawierające grupę amonową

06 03 12

Sole i roztwory zawierające związki organiczne

06 12

Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów

06 12 01

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07

Odpady z przemysłu syntezy organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej

07 01 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

 

1

2

07 01 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

07 02 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 03 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów
(z wyłączeniem 02 01 05)

07 04 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 04 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 03

Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków

07 06 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

07 06 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

09

Odpady z przemysłu fotograficznego

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego

09 01 04

Roztwory utrwalaczy

09 01 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 11

Odpady powstające przy odzysku srebra z materiałów fotograficznych

10

Odpady nieorganiczne z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01

Żużle

10 01 02

Popioły lotne z węgla kamiennego

10 01 12

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 01 14

Mikrosfery z popiołów lotnych

 

1

2

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali (z wyłączeniem podgrupy 10 14)

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 02 04

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 02 06

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 02 07

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 08

Odpadowy siarczan żelazawy [siarczan żelaza (II)]

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 01

Smoły i inne odpady z masy surowcowej do wyrobu anod

10 03 02

Uszkodzone i zużyte elektrody

10 03 03

Piana z wytopu (z wyłączeniem 10 03 15)

10 03 08

Żużle słone z drugiego wytopu

10 03 10

Odpady z przetwarzania słonych żużli i zgarów z drugiego wytopu

10 03 12

Inne pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych)

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 02

Zgary

10 04 04

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 06

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

Żużle (z wyłączeniem 10 05 08)

10 05 02

Zgary

10 05 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 04

Inne pyły

10 05 05

Odpady stałe z oczyszczania gazu

10 05 06

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01

Żużle (z wyłączeniem 10 06 09)

10 06 02

Zgary

10 06 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 05

Odpady z procesów rafinacji elektrolitycznej

10 06 07

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 08

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 06 09

Żużle szybowe i granulowane

 

1

2

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 01

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone przed procesem odlewania

10 09 02

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 05

Inne zużyte rdzenie i formy odlewnicze

10 10

Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 01

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone przed procesem odlewania

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

10 11 01

Odpady z przygotowywania surowców wsadowych

10 11 02

Szkło odpadowe z procesu technologicznego

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 04

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej

10 12 07

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych i wyrobów zawierających te spoiwa

10 13 03

Odpady z produkcji innych wyrobów ze spoiwem cementowym

10 13 08

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 13 10

Odpady z produkcji cementu

10 14

Odpady z produkcji żelazostopów

10 14 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 14 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 14 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 14 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 14 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

11

Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02

Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 01

Szlamy z hydrometalurgii miedzi

11 02 02

Szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z getytem i jarozytem)

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

12

Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania (włącznie z kuciem, spawaniem, wytłaczaniem, toczeniem, cięciem, piłowaniem)

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

1

2

12 01 02

Inne odpady żelaza i jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Inne odpady metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady tworzyw sztucznych

12 01 06

Odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce niezemulgowane

12 01 07

Odpadowe oleje z obróbki metali nie zawierające chlorowców niezemulgowanych

12 01 08

Odpadowe emulsje olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09

Odpadowe emulsje z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 11

Szlamy z obróbki metali

12 01 12

Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

Odpady spawalnicze i zużyte elektrody

13

Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

13 01

Odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe

13 01 02

Inne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne niezemulgowane

13 01 03

Inne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych niezemulgowanych

13 01 04

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05

Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 06

Hydrauliczne oleje mineralne

13 01 08

Płyny hamulcowe

13 02

Odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe)

13 02 01

Oleje smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 02

Oleje smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 03

Inne oleje smarowe

13 03

Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 03 02

Oleje i ciecze zawierające inne związki chlorowcoorganiczne

13 03 03

Oleje i ciecze nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 05

Oleje mineralne stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 04

Oleje zęzowe

13 04 01

Oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej

13 04 03

Oleje zęzowe z innej żeglugi

14

Odpady z rozpuszczalników organicznych (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 01

Odpady z odtłuszczania metali i konserwacji maszyn

14 01 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 01 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 01 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

 

1

2

14 01 04

Mieszaniny rozpuszczalników chlorowcoorganicznych z wodą

14 01 05

Mieszaniny rozpuszczalników nie zawierających związanych chlorowców z wodą

14 02

Odpady z czyszczenia tkanin i odtłuszczania produktów naturalnych

14 02 01

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 02 02

Mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

14 03

Odpady z przemysłu elektronicznego

14 03 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 03 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 03 03

Rozpuszczalniki i ich mieszaniny nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

14 03 05

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 04

Odpady chłodziw, propelentów pianowych i aerozolowych

14 04 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 04 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 04 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

15

Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe

15 01 01

Papier i tektura

15 01 02

Tworzywa sztuczne

15 01 03

Drewno

15 01 04

Metale

15 01 07

Szkło

16

Odpady różne, nie ujęte w innych grupach

16 01

Wyeksploatowane pojazdy

16 01 01

Katalizatory z pojazdów, zawierające metale szlachetne

16 01 02

Inne katalizatory z pojazdów

16 01 03

Zużyte opony

16 01 04

Pojazdy wycofane z eksploatacji

16 02

Zużyte urządzenia i ich elementy

16 02 02

Inne zużyte urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne

16 02 03

Urządzenia zawierające freony

16 06

Baterie i akumulatory

16 06 01

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03

Suche ogniwa rtęciowe

16 06 06

Elektrolit z baterii i akumulatorów

 

1

2

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i cystern transportowych (z wyjątkiem grup 05 i 12)

16 07 02

Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników po ropie naftowej lub jej produktach

16 07 03

Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych przewożących ropę naftową lub jej produkty

16 07 06

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach

16 08

Odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie

16 08 01

Papier i tektura

16 08 02

Szkło

16 08 03

Drobne elementy z tworzyw sztucznych

16 08 05

Drobne elementy metalowe

16 08 07

Drewno

16 08 09

Oleje i tłuszcze

16 08 10

Odzież

16 08 11

Tekstylia

16 08 20

Baterie

16 08 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

16 08 23

Urządzenia zawierające freony

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 04

Odpady materiałów budowlanych bazujących na gipsie

17 01 07

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 08

Kable

 

1

2

17 05

Gleba i grunt z wykopów oraz z pogłębiania rzek i zbiorników wodnych

17 05 05

Żwir, kamienie, skruszone skały

17 06

Materiały izolacyjne (bez podgrupy 17 03)

17 06 05

Wełna mineralna

17 07

Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki

17 07 01

Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki

20

Odpady komunalne

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 03

Drobne elementy z tworzyw sztucznych

20 01 04

Inne frakcje tworzyw sztucznych

20 01 05

Drobne elementy metalowe

20 01 06

Inne frakcje metali

20 01 07

Drewno

20 01 09

Oleje i tłuszcze

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 20

Baterie

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 05

Wraki pojazdów

Objaśnienie:

*) Kod według rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »