| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 lipca 1998 r.

w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1998 na dofinansowanie zadań wynikających z „Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z kwoty 30.483 tys. zł, określonej w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156), przeznacza się kwotę 6.000 tys. zł na dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z „Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.
§ 2.
1. Dotacje na dofinansowanie zadań określonych w § 1 są przyznawane przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

2. Otrzymane przez wnioskodawców dotacje są przez nich ewidencjonowane na odrębnym rachunku finansowania poszczególnych zadań i są rozliczane po zakończeniu zadania.

§ 3.
1. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań są składane:

1) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia przez ministrów i kierowników urzędów administracji państwowej oraz wojewodów na dofinansowanie realizowanych przez nich zadań – do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

2) w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia przez pozostałych inwestorów na dofinansowanie realizowanych przez nich zadań – do wojewodów w celu zaopiniowania.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wojewodowie przekazują do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w terminie określonym w ust. 1 pkt 1.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania powinien zawierać:

1) pełną nazwę zadania oraz miejscowość jego realizacji,

2) przedstawienie zakresu rzeczowego zadania określającego stopień degradacji terenu objętego wnioskiem oraz proponowane działania rekultywacyjne,

3) określenie własności terenu, na którym ma być realizowane zadanie,

4) stan przygotowań do realizacji zadania,

5) przewidywane koszty całkowite zadania,

6) planowaną wielkość dofinansowania zadania środkami z budżetu państwa oraz innych źródeł w 1998 r.,

7) informację dotyczącą klasyfikacji budżetowej, według której miałyby być przyznane środki dotacji budżetowej na dofinansowanie zadania,

8) wielkość dotychczas poniesionych nakładów finansowych, wraz ze źródłami ich pochodzenia,

9) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania,

10) opis stanu zaawansowania prac w przypadku zadań już rozpoczętych,

11) wielkość przewidywanych do poniesienia nakładów finansowych, wraz ze źródłem ich pochodzenia, na pozostałą do zrealizowania część zadania w latach następnych.

4. Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione zadania już rozpoczęte oraz te, których niezrealizowanie może spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz szkody w środowisku.

§ 4.
1. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po otrzymaniu wniosków:

1) przeprowadza weryfikację celowości i zasadności realizacji poszczególnych zadań oraz ich zgodności z „Programem rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”,

2) dokonuje podziału kwoty, o której mowa w § 1, oraz ustala dotacje na dofinansowanie poszczególnych zadań,

3) informuje Ministra Finansów i właściwych wojewodów, ministrów oraz kierowników urzędów administracji państwowej o ustalonych dotacjach na poszczególne zadania.

2. Minister Finansów, na wniosek właściwych wojewodów, ministrów i kierowników urzędów administracji państwowej, dokonuje zmian w budżecie państwa.

§ 5.
1. Wojewoda:

1) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznanych dotacjach na poszczególne zadania powiadamia wnioskodawców o ich wysokościach,

2) w terminie 14 dni od dnia otrzymania dotacji przekazuje je wnioskodawcom.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do ministrów i kierowników urzędów administracji państwowej.

§ 6.
Kontrolę prawidłowego wykorzystania dotacji sprawują:

1) ministrowie i kierownicy urzędów administracji państwowej – w odniesieniu do otrzymanych dotacji,

2) wojewodowie – w odniesieniu do dotacji otrzymanych na realizację swoich zadań i zadań pozostałych inwestorów.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »