| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
 Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje, powołujące kolegialne organy opiniodawczo-doradcze Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
 Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. Nr 52, poz. 330).
§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 1998 r. (poz. 722)

STATUT

MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

§ 1. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 3. Minister może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawcze, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, organizację, zakres zadań oraz tryb pracy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 4. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Departament Przekształceń Systemowych,

3) Departament Świadczeń Zdrowotnych,

4) Departament Zdrowia Publicznego,

5) Departament Farmacji,

6) Departament Pielęgniarstwa,

7) Departament Nauki i Kształcenia,

8) Departament Budżetu i Finansów,

9) Departament Techniki Medycznej i Inwestycji,

10) Departament Prawny,

11) Departament Spraw Obronnych,

12) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

13) Departament do Spraw Uzdrowisk,

14) Departament do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego,

15) Departament do Spraw Informatyki,

16) Biuro do Spraw Prezydialnych,

17) Biuro Organizacji i Zarządzania,

18) Biuro Kadr i Szkolenia,

19) Biuro Informacji i Promocji Reform w Ochronie Zdrowia,

20) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

21) Sekretariat Resortowej Komisji Orzekającej do Spraw Dyscypliny Budżetowej.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Ministra na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister.

§ 5. 1. Minister jest organem założycielskim państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych.

2. Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra określa wykaz stanowiący załącznik do statutu.

3. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 2, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu niniejszego statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. 1. Przy Ministerstwie działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze – Zakład Obsługi, zwany dalej „Zakładem”.

2. Nadzór nad Zakładem sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Zakładu określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny nadany przez Dyrektora Generalnego.

Załącznik do statutu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

I. Jednostki podległe:

1. Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych w Warszawie

2. Bank Tkanek Oka w Warszawie

3. Biuro do Spraw Narkomanii w Warszawie

4. Biuro do Spraw Kas Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w organizacji

5. Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie

6. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli

7. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

8. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie

9. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

10. Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie

11. Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS w Warszawie

12. Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie

13. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

14. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

15. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

16. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie

17. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie

18. Dom Lekarza Seniora w Warszawie

19. Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

20. Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS w Warszawie

21. Krajowe Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Warszawie

22. Lecznica Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie

23. Międzyzakładowa Przychodnia Pracownicza w Warszawie

24. Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

25. Ośrodek Readaptacyjny dla osób wymagających okresowej pomocy ze względów społecznych i medycznych w Konstancinie-Jeziornie (oddział w Piastowie)

26. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

27. Pracownicza Przychodnia Zdrowia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

28. Profilaktyczny Dom Zdrowia MZiOS w Juracie

29. Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju

30. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

31. Zakład Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie

32. Zarząd Inwestycji Centralnych MZiOS w Warszawie

33. Zespół Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem

34. Wojewódzkie, terenowe (portowe) stacje sanitarno-epidemiologiczne

35. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne

36. Państwowe szpitale kliniczne:

1) Szpital Kliniczny im. dr Jerzego Sztachelskiego w Białymstoku,

2) Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku,

3) Państwowy Szpital Kliniczny im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,

4) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Gdańsku,

5) Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 w Gdańsku-Wrzeszczu,

6) Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 im. Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku,

7) Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach-Ligocie,

8) Państwowy Szpital Kliniczny nr 6 – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie,

9) Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu,

10) Państwowy Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,

11) Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 w Zabrzu-Biskupicach,

12) Państwowy Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach,

13) Dziecięcy Szpital Kliniczny w Krakowie,

14) Państwowy Szpital Kliniczny w Krakowie,

15) Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 w Zakopanem,

16) Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie,

17) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,

18) Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie,

19) Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi,

20) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi,

21) Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 w Łodzi,

22) Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi,

23) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Poznaniu,

24) Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu,

25) Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 w Poznaniu,

26) Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 w Poznaniu,

27) Państwowy Szpital Kliniczny nr 5 w Poznaniu-Jeżycach,

28) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie,

29) Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie,

30) Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,

31) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie,

32) Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego im. prof. dr. med. Adama Grucy w Otwocku,

33) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 „Dzieciątka Jezus” w Warszawie,

34) Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie,

35) Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 im. prof. dr. Władysława Szenajcha w Warszawie,

36) Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 im. prof. Mieczysława Michałowicza w Warszawie,

37) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu,

38) Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 we Wrocławiu,

39) Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 we Wrocławiu,

40) Państwowy Szpital Kliniczny nr 5 we Wrocławiu,

37. Ponadpodstawowe publiczne szkoły medyczne:

1) w województwie warszawskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy w Warszawie,

b) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 im. prof. Ireneusza Roszkowskiego w Warszawie,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Warszawie,

d) Medyczne Studium Zawodowe nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie,

e) Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Warszawie,

f) Policealne Studium Zawodowe nr 11 w Warszawie,

g) Medyczne Studium Zawodowe nr 12 im. prof. Mieczysława Michałowicza w Warszawie,

h) Medyczne Studium Zawodowe nr 14 w Warszawie,

i) Medyczne Studium Zawodowe nr 15 w Zespole Szkół Średnich w Warszawie,

j) Liceum Medyczne nr 5 w Warszawie,

k) Medyczne Studium Zawodowe nr 16 w Otwocku,

l) Medyczne Studium Zawodowe nr 8 w Pruszkowie,

2) w województwie bialskopodlaskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Radzyniu Podlaskim,

3) w województwie białostockim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Bielsku Podlaskim,

4) w województwie bielskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Wadowicach,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Zaborze k. Oświęcimia,

c) Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Żywcu,

5) w województwie bydgoskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Chojnicach,

b) Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu n. Wisłą,

6) w województwie chełmskim:

a) Zespół Szkół Medycznych im. Władysławy Szoc w Chełmie,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Aureliusza Marka Marchwica w Krasnymstawie,

7) w województwie ciechanowskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Ciechanowie,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Działdowie,

8) w województwie częstochowskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie,

b) Zespół Szkół Medycznych w Lublińcu,

9) w województwie elbląskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie,

10) w województwie gdańskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 im. Mieczysława Słabego w Gdańsku,

b) Zespół Szkół Medycznych nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Gdańsku,

d) Medyczne Studium Zawodowe nr 4 im. PCK w Gdańsku,

e) Zespół Szkół Medycznych w Gdyni,

f) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Kościerzynie,

g) Medyczne Studium Zawodowe im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim,

h) Liceum Medyczne im. Hanny Hass w Tczewie,

i) Medyczne Studium Zawodowe im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie,

11) w województwie gorzowskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Drezdenku,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wielkopolskim,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół im. Henryka Święcickiego w Międzyrzeczu,

12) w województwie jeleniogórskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jeleniej Górze,

c) Zespół Szkół Medycznych im. Anny Rydlówny w Jeleniej Górze,

d) Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Licealnych w Zgorzelcu,

13) w województwie kaliskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Kępnie,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim,

14) w województwie katowickim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Czeladzi,

b) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Gliwicach,

d) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Katowicach,

e) Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach,

f) Medyczne Studium Zawodowe im. Alfreda Fiederkiewicza w Mikołowie,

g) Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu,

h) Zespół Szkół Medycznych w Rudzie Śląskiej,

i) Zespół Szkół Medycznych w Rybniku,

j) Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe w Sosnowcu,

k) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach,

l) Medyczne Studium Zawodowe w Wodzisławiu Śląskim,

m) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu,

n) Medyczne Studium Zawodowe w Zawierciu,

15) w województwie kieleckim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Busku-Zdroju,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Jadwigi Iżyckiej w Kielcach,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Miechowie,

d) Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy,

e) Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim,

f) Medyczne Studium Zawodowe im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej,

g) Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Starachowicach,

16) w województwie konińskim:

Zespół Szkół Medycznych w Koninie,

17) w województwie koszalińskim:

a) Zespół Szkół Medycznych w Kołobrzegu,

b) Zespół Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie,

c) Zespół Szkół Medycznych w Szczecinku,

18) w województwie krakowskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Krakowie,

b) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Krakowie,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 3 im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie,

d) Medyczne Studium Zawodowe nr 4 w Krakowie im. Józefa Dietla,

e) Medyczne Studium Zawodowe nr 5 w Krakowie,

f) Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Krakowie,

g) Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie,

h) Zespół Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,

19) w województwie krośnieńskim:

a) Zespół Szkół Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle,

b) Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół w Sanoku,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Korczynie,

20) w województwie legnickim:

a) Zespół Szkół Medycznych w Jaworze,

b) Zespół Szkół Medycznych w Lubinie,

21) w województwie leszczyńskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu,

22) w województwie lubelskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie,

c) Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie,

d) Liceum Medyczne w Zespole Szkół Chemicznych w Lublinie,

e) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół nr 3 w Lublinie,

f) Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Lublinie,

g) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Puławach,

23) w województwie łomżyńskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Szlenkierówny w Kolnie,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Łomży,

c) Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Wysokiem Mazowieckiem,

24) w województwie łódzkim:

a) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Łodzi,

b) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Łodzi,

d) Zespół Szkół Medycznych nr 1 w Łodzi,

e) Zespół Szkół Medycznych w Zgierzu,

25) w województwie nowosądeckim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Gorlicach,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Limanowej,

c) Zespół Szkół Medycznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu,

d) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu,

e) Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Materowej w Rabce,

26) w województwie olsztyńskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Iławie,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie,

27) w województwie opolskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Branicach,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu,

c) Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Kędzierzynie-Koźlu,

d) Medyczne Studium Zawodowe w Nysie,

e) Medyczne Studium Zawodowe im. dr Marii Kujawskiej w Opolu,

f) Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,

28) w województwie ostrołęckim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Makowie Mazowieckim,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Wyszkowie,

29) w województwie pilskim:

Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. gen. Zygmunta Berlinga w Pile,

30) w województwie piotrkowskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim,

31) w województwie płockim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Płocku,

32) w województwie poznańskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Poznaniu,

d) Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu,

33) w województwie przemyskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Jarosławiu,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Przemyślu,

c) Zespół Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu,

34) w województwie radomskim:

Zespół Szkół Medycznych w Radomiu,

35) w województwie rzeszowskim:

a) Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łańcucie,

b) Zespół Szkół Medycznych w Mielcu,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie,

36) w województwie siedleckim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Garwolinie,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Średnich w Mińsku Mazowieckim,

d) Zespół Szkół Medycznych w Siedlcach,

e) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Sokołowie Podlaskim,

37) w województwie sieradzkim:

Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe w Sieradzu,

38) w województwie skierniewickim:

a) Zespół Szkół Medycznych w Łowiczu,

b) Zespół Szkół Medycznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żyrardowie,

39) w województwie słupskim:

Zespół Szkół Medycznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku,

40) w województwie suwalskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Ełku,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół nr 1 w Giżycku,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół nr 1 w Piszu,

d) Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach,

41) w województwie szczecińskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie Szczecińskim,

b) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Szczecinie,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Szczecinie,

d) Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,

42) w województwie tarnobrzeskim:

a) Zespół Szkół Medycznych im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim,

b) Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli,

43) w województwie tarnowskim:

Medyczne Studium Zawodowe w Bochni,

44) w województwie toruńskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Brodnicy,

b) Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu,

c) Medyczne Studium Zawodowe im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

d) Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Szlenkierówny w Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu,

45) w województwie wałbrzyskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Świdnicy,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Wałbrzychu,

46) w województwie włocławskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lipnie,

c) Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku,

47) w województwie wrocławskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Oleśnicy,

b) Liceum Medyczne im. Emilii Plater, Medyczne Studium Zawodowe w Strzelinie,

c) Medyczne Studium Zawodowe nr 1 im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu,

d) Medyczne Studium Zawodowe nr 2 im. Henryka Jordana we Wrocławiu,

e) Medyczne Studium Zawodowe nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu,

f) Medyczne Studium Zawodowe nr 5 we Wrocławiu,

g) Zespół Szkół Medycznych im. dr Hanny Hirszfeldowej we Wrocławiu,

48) w województwie zamojskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju,

b) Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Lubelskim,

c) Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu,

49) w województwie zielonogórskim:

a) Medyczne Studium Zawodowe w Wolsztynie,

b) Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze.

II. Jednostki nadzorowane:

1. Akademia Medyczna w Białymstoku

2. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

3. Akademia Medyczna w Gdańsku

4. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach

5. Akademia Medyczna w Lublinie

6. Akademia Medyczna w Łodzi

7. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

9. Akademia Medyczna w Warszawie

10. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

11. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

12. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

13. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

14. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

15. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

16. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

17. Instytut Kardiologii w Warszawie

18. Instytut Leków w Warszawie

19. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

20. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

21. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi

22. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

23. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

24. Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

25. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

26. Instytut Reumatologiczny w Warszawie

27. Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła w Warszawie

28. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

29. Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie

30. Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie

31. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie

32. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

III. Przedsiębiorstwa państwowe, dla których Minister jest organem założycielskim:

1. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Busko-Solec” w Busku-Zdroju

2. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Ciechocinek” w Ciechocinku

3. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze

4. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Horyniec” w Horyńcu-Zdroju

5. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Inowrocław” w Inowrocławiu

6. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Iwonicz” w Iwoniczu-Zdroju

7. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Kamień Pomorski” w Kamieniu Pomorskim

8. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Kołobrzeg” w Kołobrzegu

9. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Konstancin” w Konstancinie-Jeziornie

10. Przedsiębiorstwo Państwowe „Zespół Uzdrowisk Krakowskich” w Krakowie

11. Przedsiębiorstwo Państwowe „Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich” w Krynicy

12. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Lądek-Długopole” w Lądku-Zdroju

13. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie

14. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Połczyn” w Połczynie-Zdroju

15. „Zespół Uzdrowisk Kłodzkich” Przedsiębiorstwo Państwowe w Polanicy-Zdroju

16. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Przerzeczyn” w Przerzeczynie-Zdroju

17. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Rabka” w Rabce

18. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Rymanów” w Rymanowie-Zdroju

19. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Szczawnica” w Szczawnicy

20. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” w Szczawnie

21. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa” w Świeradowie-Zdroju

22. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Świnoujście” w Świnoujściu

23. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Ustka” w Ustce

24. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Ustroń” w Ustroniu

25. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Wieniec” w Wieńcu-Zdroju

26. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Wysowa” w Wysowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »