| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Organ wykonujący orzeczenie może w postępowaniu wykonawczym zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez komendę rejonową Policji, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu skazanego. Jeżeli wywiad taki dotyczy skazanego będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, przeprowadza go placówka Żandarmerii Wojskowej, właściwa ze względu na miejsce położenia jednostki wojskowej, w której skazany pełni służbę wojskową.
§ 2.
 1. Przeprowadzający wywiad środowiskowy powinien w szczególności zmierzać do ustalenia:

1) sytuacji rodzinnej i majątkowej skazanego,

2) źródeł utrzymania skazanego,

3) zachowań skazanego, zwłaszcza świadczących o naruszeniu przez niego porządku prawnego, a w przypadku żołnierza w czynnej służbie wojskowej – również o naruszeniu dyscypliny wojskowej,

4) czy skazany wykonuje obowiązki nałożone na niego przez sąd,

5) czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu wykonywania kary lub środka karnego.

2. Organ zarządzający przeprowadzenie wywiadu środowiskowego może wskazać na konieczność dokonania także innych ustaleń niż określone w ust. 1, jeżeli taka potrzeba wyłoni się w postępowaniu wykonawczym.

3. Wynik wywiadu środowiskowego oprócz ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia i aktualny adres zamieszkania skazanego, oznaczenie organu lub osoby, która wywiad przeprowadziła, wskazanie źródeł uzyskania wiadomości oraz datę sporządzenia i podpis osoby sporządzającej.

§ 3.
 Ustaleń, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, można dokonywać w szczególności we właściwych terenowych organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w miejscu pracy lub nauki skazanego, w jednostce wojskowej, w której skazany pełni czynną służbę wojskową, w organizacjach społecznych, do których należy, a także u osoby, w stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, pod której dozór oddano skazanego.
§ 4.
 Wywiad środowiskowy powinien być przeprowadzony w terminie 14 dni od dnia otrzymania zarządzenia o jego przeprowadzeniu, chyba że w zarządzeniu określono inny termin.
§ 5.
 Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1970 r. w sprawie określenia organów powołanych do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w postępowaniu wykonawczym oraz zakresu i trybu przeprowadzania tego wywiadu (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 1, poz. 6).
§ 6.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »