| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 12 marca 1999 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228), zwanej dalej ustawą, zawiera następujące dane:

1) dane dotyczące ubezpieczonego: PESEL, NIP, rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, i numer tego dokumentu, nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, a w przypadku cudzoziemców - posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu albo statusu uchodźcy,

2) dane adresowe odpowiednio do zameldowania, zamieszkania, do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, skrytka pocztowa, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, a dla celów wypłaty świadczeń - konto bankowe ubezpieczonego i numer rachunku ubezpieczonego,

3) dane dotyczące podlegania ubezpieczeniu: tytuł ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem, data wyrejestrowania z ubezpieczenia, stopień pokrewieństwa/powinowactwa z pracodawcą/zleceniodawcą, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą/zleceniodawcą, praca w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze, wykonywany zawód, wykształcenie, wymiar czasu pracy, stanowiska pracy górniczej,

4) stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności i okres, na jaki został orzeczony, stopień niezdolności do pracy.

§ 2.
Centralny Rejestr Płatników Składek, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera następujące dane:

1) dane płatnika składek: NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, rodzaj dowodu tożsamości i jego numer, nazwisko, pierwsze i drugie imię, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nazwa/firma zgodna z aktem konstytucyjnym podmiotu, nazwa organu założycielskiego, rodzaj uprawnienia do prowadzenia działalności, numer uprawnienia do prowadzenia działalności, nazwa organu rejestrowego/ewidencyjnego wydającego uprawnienia, data wpisu do rejestru-ewidencji/wydania uprawnienia, numer wpisu do rejestru/uprawnienia, data rozpoczęcia wykonywania działalności, data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przyczyna wyrejestrowania, data wyrejestrowania, numery rachunków bankowych płatnika,

2) dane adresowe: typ adresu (siedziby, zamieszkania, do korespondencji) oraz kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, skrytka pocztowa, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,

3) dane o biurze rachunkowym: NIP, REGON, nazwa skrócona,

4) szczególny status zakładu: status zakładu pracy chronionej/aktywności zawodowej oraz daty otrzymania i utraty tego statusu.

§ 3.
Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy, zawiera następujące dane:

1) dane członka funduszu: PESEL, NIP, rodzaj dowodu tożsamości, numer dowodu tożsamości, nazwisko, imię pierwsze i drugie, data urodzenia,

2) informacje o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym, zwanym dalej OFE: data i godzina zawarcia umowy z OFE, sposób zawarcia umowy z OFE, data wyrejestrowania z OFE, identyfikator OFE.

§ 4.
Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Zakładów Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy, zawiera odpowiednie dane określone w § 3 oraz dane dotyczące świadczenia.
§ 5.
Prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, który łącznie z rejestrem wymienionym w § 1 służy do współpracy określonej odrębnymi przepisami z Kasami Chorych, zawiera następujące dane:

1) dane identyfikacyjne członka rodziny i przebieg ubezpieczenia: PESEL, rodzaj i numer dokumentu, nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa z ubezpieczonym, stopień niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną, pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, data uzyskania/utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny,

2) adres zamieszkania członka rodziny: kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,

3) członkostwo w Kasach Chorych: identyfikator Kasy Chorych, data przystąpienia do Kasy, data wystąpienia z Kasy.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »