| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 1999 r.

w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego.

Na podstawie art. 85 pkt 3–5, art. 123 ust. 3 oraz art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego przez członka o przystąpieniu do innego otwartego funduszu emerytalnego,

2) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać to powiadomienie,

3) wzory oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy lub o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym otwartym funduszu,

4) maksymalną opłatę uiszczaną przez powszechne towarzystwo emerytalne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do innego otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłat transferowych,

5) termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty.

§ 2.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1118), zwanej dalej „ustawą”.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Zakładzie – oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale VII ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228),

2) Urzędzie Nadzoru – oznacza to Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, o którym mowa w ustawie,

3) Krajowym Depozycie – oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

4) otwartym funduszu – oznacza to otwarty fundusz emerytalny, wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie,

5) umowie o członkostwo – oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu,

6) rejestrze członków – oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, o którym mowa w ustawie, prowadzony przez otwarty fundusz,

7) Centralnym Rejestrze Członków – oznacza to Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzony przez Zakład, o którym mowa w ustawie,

8) koncie ubezpieczonego – oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład,

9) dotychczasowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu,

10) nowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu,

11) przyjęciu zgłoszenia – oznacza to zapisanie przez Zakład na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informacji o członkostwie danej osoby w funduszu emerytalnym,

12) nowym członku – oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków.

§ 4.
1. Otwarty fundusz powiadamia Zakład o nowych członkach na dzień, w którym uzyskali członkostwo w funduszu, przez dostarczenie sporządzonego zestawienia, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, po uprzednim wprowadzeniu danych osobowych członka otwartego funduszu do rejestru członków.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane dotyczące uzyskania członkostwa:

1) dane osobowe:

a) imiona i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL, a w przypadku jego braku lub gdy budzi on wątpliwości – numer identyfikacji podatkowej NIP oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej otwarty fundusz, w przypadku uzyskania członkostwa w drodze zawarcia umowy,

3) datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.

3. W zestawieniu nie uwzględnia się osób, które zawarły umowę o członkostwo, a umowa ta nie zawiera wszystkich danych i oświadczeń wymaganych przepisami prawa.

4. Otwarty fundusz sporządza osobne zestawienia nowych członków dla:

1) osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu,

2) osób, które złożyły oświadczenia o uczestnictwie w innym otwartym funduszu,

3) osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.

5. Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej.

§ 5.
1. Powiadomienie, o którym mowa w § 4, jest przekazywane do Zakładu nie później niż do godz. 1400 szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskania członkostwa w trybie art. 128 ustawy, z wyłączeniem podania danych dotyczących imienia i nazwiska osoby reprezentującej otwarty fundusz.

2. Zestawienie nie spełniające wymogów określonych w § 4 ust. 2–5 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.

3. Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.

4. Zakład informuje Urząd Nadzoru o otrzymaniu zestawienia od otwartego funduszu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego otrzymania.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać:

1) datę otrzymania zestawienia od otwartego funduszu,

2) liczbę osób objętych otrzymanym zestawieniem,

3) informację o braku w zestawieniu danych, o których mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, lub innych brakach oraz liczbę odrzuconych z tego powodu zestawień lub poszczególnych pozycji zestawienia.

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, zostaje przekazana w formie elektronicznej.

§ 6.
1. Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 4, w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.

2. Szczegółowy zakres danych zawartych na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków określają odrębne przepisy.

3. Zakład przyjmuje zgłoszenie, odnotowuje je na koncie ubezpieczonego oraz wpisuje do Centralnego Rejestru Członków, z zastrzeżeniem § 7.

4. Zakład informuje Urząd Nadzoru o liczbie przyjętych zgłoszeń w danym dniu odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3. Informacja jest sporządzana odrębnie dla każdego funduszu i jest przekazywana do Urzędu Nadzoru w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w formie elektronicznej.

§ 7.
Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli:

1) z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem, a umowa ta została zgłoszona w terminie,

2) osoba przystępująca dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem w tym samym dniu i o tej samej godzinie,

3) zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych wymaganych zgodnie z § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

§ 8.
1. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Zakład informuje w terminie czterech dni roboczych:

1) otwarty fundusz, podając dane, o których mowa w § 4 ust. 2, osób przystępujących, które nie zostały wpisane do Centralnego Rejestru Członków na podstawie zgłoszenia dokonanego przez otwarty fundusz; informacja jest sporządzana odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3,

2) Urząd Nadzoru, podając liczbę osób przystępujących nie wpisanych do Centralnego Rejestru Członków odrębnie dla każdego funduszu oraz odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust.4 pkt 1 i 3.

2. Zakład informuje ponadto o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia osoby przystępującej.

§ 9.
1. Otwarty fundusz zawiadamia osobę przystępującą o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.

2. Zawiadomienie jest przesyłane poleconą przesyłką listową, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

§ 10.
1. Członek otwartego funduszu, zawierając umowę o członkostwo z innym otwartym funduszem, jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej o zawarciu umowy z tym funduszem otwarty fundusz, do którego dotychczas wpłacał składki, w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy z nowym funduszem.

2. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, członek otwartego funduszu składa na piśmie oświadczenie woli o rozwiązaniu dotychczasowej umowy z dniem dokonania wypłaty transferowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Jeżeli uzyskanie członkostwa w dotychczasowym funduszu nastąpiło w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zakład na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub w wyniku otwarcia rachunku przez otwarty fundusz w trybie określonym w przepisach art. 128 ust. 1 ustawy oraz art. 131 ust. 1 ustawy, członek otwartego funduszu składa na piśmie oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym funduszu z chwilą dokonania wypłaty transferowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 10 ust. 1, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 10 ust. 2 lub ust. 3, powinno być doręczone dotychczasowemu funduszowi osobiście lub poleconą przesyłką listową. Zawiadomienie wywołuje skutki prawne od chwili doręczenia.
§ 12.
Wypłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy.
§ 13.
1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane w ramach wypłaty transferowej do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawrze umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, i dokona czynności, o których mowa w § 10 ust. 1.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 10 ust. 1.

§ 14.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na jego rachunek w otwartym funduszu w ramach wypłaty transferowej w najbliższym terminie jej dokonania, jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach wypłaty transferowej i wskazany zostanie rachunek, na który mają być przeniesione te środki.

2. W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem nastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku. Przy wskazaniu otwartego funduszu stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1 i 2.

§ 15.
1. Dotychczasowy fundusz przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie złożonych przez członków dotychczasowego funduszu zawiadomień o zawarciu umowy z nowym funduszem.

2. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienny wykaz osób, z rachunków których mają być przekazane środki, sporządzony na podstawie § 14 ust. 3.

§ 16.
1. Wykazy, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej i w formie pisemnej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

2. Wykaz, o którym mowa § 15 ust. 1, zawiera dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka zmieniającego fundusz.

3. Wykaz, o którym mowa § 15 ust. 2, zawiera dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka, na rachunek którego zostaną przeniesione środki wypłaty transferowej.

4. Zakład wzywa dotychczasowe fundusze w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wykazów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia w wykazie członków nie zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Urząd Nadzoru.

§ 17.
1. Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:

1) dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy emerytalnych w trybie zmiany funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez nowy fundusz oraz przez dotychczasowy fundusz w trybie § 15 ust. 1; w przypadku stwierdzenia rozbieżności, Zakład wzywa fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Urząd Nadzoru,

2) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których nastąpi wypłata transferowa dokonywana w związku ze zmianą funduszu przez członka,

3) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których nastąpi wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej,

4) dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków,

5) przekazuje do Urzędu nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu.

§ 18.
1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:

1) członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz wykazem, o którym mowa w § 15 ust. 1,

2) osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta wykazem, o którym mowa w § 15 ust. 2,

3) zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera wszystkich danych określonych w § 4 ust. 2,

4) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie,

5) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.

2. Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem.

§ 19.
1. Zakład w ósmym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 17ust.1 pkt 2 i 3.

2. Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w ust. 1, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 20.
1. Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, w terminie określonym w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 900 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Indywidualną kwotę transferową stanowi określona procentowo kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczonej w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, pomniejszona o należne opłaty pobierane przez otwarty fundusz w związku z obsługą wypłaty transferowej.

3. Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których mają być przekazane środki wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 900 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

4. Indywidualną kwotę transferową, o której mowa w ust. 3, stanowi określona procentowo kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczonej w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, pomniejszona o należne opłaty pobierane przez otwarty fundusz w związku z obsługą wypłaty transferowej.

§ 21.
1. Krajowy Depozyt na podstawie indywidualnych kwot transferowych otrzymanych od funduszy emerytalnych ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Urzędu Nadzoru.

2. Krajowy Depozyt w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej wezwie otwarte fundusze, w których, na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami, wartość zobowiązań przekracza wartość należności, do dokonania wpłaty na rachunek w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt.

§ 22.
1. Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem, który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetki za opóźnienie, w wysokości odsetek ustawowych, za czas od dnia następującego po terminie, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty.

§ 23.
1. Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwania Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem z rozliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.

2. O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Urząd Nadzoru.

§ 24.
Rozliczenie wypłat transferowych funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie.
§ 25.
1. Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.

§ 26.
1. W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.

2. Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ta wypłata ma nastąpić, w przypadkach określonych w rozdziale 12 i 13 ustawy, dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki.

3. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.

§ 27.
Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50% wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich.
§ 28.
1. Maksymalna opłata, jaką powszechne towarzystwo emerytalne uiszcza na rzecz Zakładu z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do innego otwartego funduszu, wynosi 1% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalanej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 Kodeksu pracy, od każdej czynności polegającej na rejestracji umowy o członkostwo osoby przystępującej do nowego funduszu.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne przekazuję kwotę opłaty, o której mowa w ust. 1, na rachunek Zakładu w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym nastąpiła wypłata transferowa.

§ 29.
1. Maksymalna opłata, jaką powszechne towarzystwo emerytalne uiszcza na rzecz Krajowego Depozytu z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z obsługą wypłat transferowych, wynosi 1% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalanej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 Kodeksu pracy, od każdej rozliczonej wypłaty transferowej.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje kwotę opłaty, o której mowa w ust. 1, na rachunek Krajowego Depozytu w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym nastąpiła wypłata transferowa.

§ 30.
1. Dotychczasowy fundusz jest zobowiązany do przekazania członkom funduszu, na których rzecz zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która powinna zawierać:

1) numer rachunku członka,

2) podstawowe dane osobowe członka, zawarte w rejestrze członków funduszu emerytalnego,

3) wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej,

4) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz ilość jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy,

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, potrąconej przez fundusz,

6) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu poleconą przesyłką listową w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

§ 31.
W przypadku umów o członkostwo zawartych od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 15 kwietnia 1999 r. termin, o którym mowa w § 5 ust. 1, biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 32.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA ROZWIĄZUJE UMOWĘ O CZŁONKOSTWO W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 1999 r. (poz. 313)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA ROZWIĄZUJE UMOWĘ O CZŁONKOSTWO W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA REZYGNUJE Z CZŁONKOSTWA W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA REZYGNUJE Z CZŁONKOSTWA W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - INFORMACJA DLA URZĘDU NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI O WYPŁATACH TRANSFEROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 2 I ART. 119 USTAWY]

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJA DLA URZĘDU NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI O WYPŁATACH TRANSFEROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 2 I ART. 119 USTAWY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »