| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 1999 r.

w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania postępowania dyscyplinarnego,

2) sposób i czas przechowywania dokumentacji postępowania dyscyplinarnego,

3) sposób oraz szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji kar i środków dyscyplinarnych.

§ 2.
Przepisy ustawy powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083).
§ 3.
W celu dokumentowania czynności postępowania dyscyplinarnego zakłada się i prowadzi akta sprawy, zwane dalej „aktami”.
§ 4.
1. Akta obejmują materiały zgromadzone w toku postępowania dyscyplinarnego, w tym:

1) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

2) wydane przez przełożonego dyscyplinarnego:

a) rozkazy lub decyzje albo wyciągi z tych dokumentów,

b) postanowienia,

c) orzeczenia,

3) zebrane w toku postępowania dyscyplinarnego:

a) materiały dowodowe, w szczególności protokoły i opinie,

b) notatki służbowe,

c) inne dokumenty,

4) orzeczenia sądu wojskowego wydane w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. Dokumentacja postępowania odwoławczego stanowi część akt postępowania dyscyplinarnego.

§ 5.
1. Akta rejestruje się w kancelarii jednostki organizacyjnej podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej albo w przedsiębiorstwie państwowym, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej „jednostką organizacyjną”, w „Księdze ewidencji spraw dyscyplinarnych”, zwanej dalej „księgą”, stosując oznaczenia:

1) „DP” – dla postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji,

2) „DO” – dla postępowania odwoławczego.

2. Wzór księgi stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Aktom nadaje się, na podstawie księgi, kolejny numer składający się z:

1) oznaczenia literowego, o którym mowa w § 5 ust. 1,

2) liczby oznaczającej pozycję w księdze,

3) poprzedzonej kreską ukośną liczby oznaczającej rocznik księgi.

2. Materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b) i c) oraz pkt 3, oznacza się numerem akt.

§ 7.
1. Materiały, o których mowa w § 4 ust. 1, gromadzi się w porządku chronologicznym, zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, numerując kolejno poszczególne karty akt.

2. Na początku akt zamieszcza się wykaz materiałów zawartych w danych aktach, wymieniając kolejno ich pozycję, datę wpływu lub sporządzenia, treść oraz numer karty akt.

§ 8.
1. Czynności postępowania dyscyplinarnego dokumentuje się za pomocą:

1) notatki służbowej w związku z przyjęciem ustnego zawiadomienia o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2) zawiadomienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i pouczenia o przysługujących prawach, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

4) protokołu przesłuchania żołnierza objętego postępowaniem dyscyplinarnym (obwinionego), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

5) protokołu przesłuchania świadka (pokrzywdzonego, biegłego), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

6) protokołu zapoznania obwinionego z całością materiałów sprawy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

7) protokołu raportu dyscyplinarnego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

8) sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego z zakończonego postępowania wyjaśniającego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,

9) wniosku rzecznika dyscyplinarnego po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,

10) orzeczenia przełożonego dyscyplinarnego, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,

11) orzeczenia wyższego przełożonego dyscyplinarnego, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.

2. Wzór ewidencji wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu dyscyplinarnym w danej instancji określają odrębne przepisy.

§ 9.
1. W toku postępowania dyscyplinarnego akta przechowuje przełożony dyscyplinarny.

2. Akta przechowuje się w kancelarii jednostki organizacyjnej, w której zostało wydane orzeczenie w pierwszej instancji, przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się do archiwum wojskowego akta postępowania dyscyplinarnego:

1) prowadzonego w stosunku do żołnierza zasadniczej służby wojskowej, absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe lub żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe – na przechowanie przez okres 5 lat,

2) prowadzonego w stosunku do innego żołnierza – na przechowanie przez okres 10 lat.

4. Księgę przechowuje się w kancelarii jednostki organizacyjnej przez okres 15 lat.

§ 10.
1. Przełożony dyscyplinarny prowadzi ewidencję kar i środków dyscyplinarnych żołnierza za pomocą kart kary dyscyplinarnej i środków dyscyplinarnych żołnierza, zwanych dalej „kartami”.

2. W karcie umieszcza się dane dotyczące kary dyscyplinarnej wymierzonej lub środka dyscyplinarnego zastosowanego w jednym orzeczeniu.

3. Wzór karty stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 11.
Kartę:

1) przechowuje się do czasu zatarcia ukarania,

2) niszczy się w dniu zatarcia ukarania,

3) przekazuje się właściwemu przełożonemu dyscyplinarnemu, jeżeli żołnierz – ze względów służbowych lub wskutek ukarania karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe-został przeniesiony do innej jednostki organizacyjnej, innego pododdziału lub innej komórki organizacyjnej, a także przeniesiony do rezerwy kadrowej lub dyspozycji organu wojskowego.

§ 12.
W jednostkach organizacyjnych, w których żołnierze pełnią czynną służbę wojskową, prowadzi się statystykę wymierzonych kar dyscyplinarnych i zastosowanych środków dyscyplinarnych w danym roku kalendarzowym.
§ 13.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

Załącznik 1. [KSIĘGA EWIDENCJI SPRAW DYSCYPLINARNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 333)

Załącznik nr 1

KSIĘGA EWIDENCJI SPRAW DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [NOTATKA SŁUŻBOWA w związku z przyjęciem ustnego zawiadomienia o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego]

Załącznik nr 2

NOTATKA SŁUŻBOWA
w związku z przyjęciem ustnego zawiadomienia o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i pouczenie o przysługujących prawach]

Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i pouczenie o przysługujących prawach

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego]

Załącznik nr 4

POSTANOWIENIE
o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

infoRgrafika

Załącznik 5. [PROTOKÓŁ przesłuchania żołnierza objętego postępowaniem dyscyplinarnym (obwinionego)]

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ
przesłuchania żołnierza objętego postępowaniem dyscyplinarnym (obwinionego)*

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [PROTOKÓŁ przesłuchania świadka (pokrzywdzonego, biegłego)]

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ
przesłuchania świadka (pokrzywdzonego, biegłego)*)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [PROTOKÓŁ zapoznania obwinionego z całością materiałów sprawy]

Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ
zapoznania obwinionego z całością materiałów sprawy

infoRgrafika

Załącznik 8. [PROTOKÓŁ raportu dyscyplinarnego]

Załącznik nr 8

PROTOKÓŁ
raportu dyscyplinarnego

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO Z ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO]

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO Z ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WNIOSEK RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO]

Załącznik nr 10

WNIOSEK RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

infoRgrafika

Załącznik 11. [ORZECZENIE]

Załącznik nr 11

ORZECZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [ORZECZENIE]

Załącznik nr 12

ORZECZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [KARTA KARY DYSCYPLINARNEJ I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH ŻOŁNIERZA]

Załącznik nr 13

KARTA KARY DYSCYPLINARNEJ I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH ŻOŁNIERZA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Jan Górski

Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa (gminy, powiatu), a także w prawie nieruchomości (w tym zasiedzenia), prawie spółek oraz prawie spadkowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »