| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady i sposób prowadzenia rejestru, dane i informacje podlegające wpisowi, sposób, formę i termin aktualizacji wpisów do rejestru, warunki udostępniania rejestru, wydawania wyciągów z rejestru oraz sposób wykreślania kościoła lub innego związku wyznaniowego z rejestru.
§ 2.
Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, zwany dalej „rejestrem”, składa się z dwóch działów:

1) działu A, do którego wpisuje się kościoły i inne związki wyznaniowe,

2) działu B, do którego wpisuje się organizacje międzykościelne.

§ 3.
Dla poszczególnych działów rejestru prowadzi się oddzielne księgi rejestrowe, w których wpisuje się podlegające wpisowi dane i informacje, każdą w innym punkcie, z zachowaniem kolejności wpisów wynikającej z § 5.
§ 4.
Dla każdego kościoła lub innego związku wyznaniowego (organizacji międzykościelnej) prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania rejestrowego oraz dołączane sukcesywnie akta postępowań o dokonaniu dalszych wpisów w rejestrze, a także wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisów.
§ 5.
1. Wpisowi do rejestru podlegają dane i informacje według następującego porządku:

1) liczba kolejna wpisu,

2) data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian statutu,

3) nazwa, adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego,

4) teren działania kościoła lub innego związku wyznaniowego, członkostwo w organizacjach międzykościelnych, przynależność do organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz zakres i formy wzajemnych stosunków,

5) informacja o podstawowych celach działalności i zasadach ich realizacji,

6) informacja o podstawowych źródłach i zasadach doktrynalnych,

7) organy, zasady i tryb ich ustanawiania, przekształcania i znoszenia,

8) kompetencje organów,

9) informacja o osobach pełniących funkcje kierowniczych organów wykonawczych, obejmująca: stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, numer i cechy dokumentu tożsamości,

10) informacja o osobach duchownych i zakonnych w myśl prawa państwowego,

11) informacja o sposobie reprezentowania kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,

12) dane o jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,

13) utworzone jednostki organizacyjne mające osobowość prawną (nazwy, siedziby),

14) dane o jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,

15) utworzone jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nazwy, siedziby),

16) informacja o wystąpieniu organu rejestrowego lub prokuratora do sądu powszechnego o stwierdzenie niezgodności działania kościoła lub innego związku wyznaniowego z przepisami prawa lub jego statutem,

17) data, sygnatura akt i treść decyzji o wykreśleniu z rejestru oraz o wyznaczeniu likwidatora,

18) uwagi.

2. W punkcie „uwagi” zamieszcza się w szczególności informację o akcie stanowiącym podstawę rozwiązania się kościoła lub innego związku wyznaniowego.

3. W punktach księgi rejestrowej w dziale B zamieszcza się odpowiednie dane dotyczące organizacji międzykościelnej.

§ 6.
1. Podstawą decyzji zarządzającej wpis do rejestru są dokumenty złożone do akt rejestrowych.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, podaje się nazwy poszczególnych punktów rejestru oraz treść wpisów do tych punktów.

3. W treści wpisu można powołać się na dokument złożony do akt postępowania rejestrowego. Dokument ten uważa się wówczas za objęty treścią wpisu.

§ 7.
1. Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do aktualizacji wpisów do rejestru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Aktualizacja wpisów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, 13, 15 i 16, a także zmiana adresu odbywa się w formie wzmianki w rejestrze, na podstawie zawiadomienia dokonanego przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego.

§ 8.
Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.
§ 9.
Dokonanie wpisu danych i informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16-18, zarządza się z urzędu.
§ 10.
1. Księgi i akta rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania w siedzibie organu rejestrowego.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych rejestr i dokumenty określone w § 3 i 4.

3. Organy kościoła lub innego związku wyznaniowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, określone w księdze rejestrowej, mogą żądać wydania urzędowo poświadczonych odpisów i wyciągów z rejestru.

4. Odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 3, mogą być także wydawane innym osobom mającym w tym interes prawny.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 46, poz. 249).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »