| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 214 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2) przełożony właściwy w sprawach osobowych – przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,

3) komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych – komórkę organizacyjną w komendzie lub szkole Policji, podległą przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych, wykonującą czynności w zakresie spraw osobowych policjantów,

4) osoba ubiegająca się o przyjęcie – osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji – również osobę, która nie posiada wykształcenia średniego.

§ 2.
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie pisemnego podania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych.

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 3.
Przełożony właściwy w sprawach osobowych może odmówić poddania osoby ubiegającej się o przyjęcie postępowaniu kwalifikacyjnemu albo takie postępowanie w każdym czasie przerwać bez podania przyczyn.
§ 4.
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym osoba ubiegająca się o przyjęcie przedkłada następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy oraz trzy fotografie,

2) świadectwa pracy (służby) z poprzednich miejsc pracy (służby),

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także opinie polecające.

3. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) rozmowy przedstawiciela komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych z osobą ubiegającą się o przyjęcie, w celu ustalenia jej wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, dotychczasowego zatrudnienia, jak też motywów podjęcia służby,

2) egzaminu sprawności fizycznej, w celu określenia stopnia sprawności fizycznej osoby ubiegającej się o przyjęcie, przygotowanego według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji,

3) testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe osób ubiegających się o przyjęcie, w celu ich porównania z wynikami uzyskanymi przez innych ubiegających się o przyjęcie do tej samej jednostki Policji, a w razie potrzeby – testów pedagogicznych i symulacji, przygotowanych według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji,

4) potwierdzenia danych osobowych osoby ubiegającej się o przyjęcie, jej małżonka oraz konkubenta (konkubiny) lub osoby o takim charakterze pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o przyjęcie, a także ich rodziców, rodzeństwa i dzieci,

5) skierowania do właściwej komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych.

2. Informacje uzyskane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, wpisuje się do kwestionariusza osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.
Niezadowalające wyniki testów lub negatywne orzeczenie komisji lekarskiej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, powodują odstąpienie od dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
§ 7.
1. Postępowanie kwalifikacyjne z osobami ubiegającymi się o przyjęcie, spełniającymi warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem posiadania średniego wykształcenia, ma na celu ustalenie szczególnych predyspozycji tych osób do służby w oddziałach prewencji Policji.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę, jako cechy preferencyjne, w szczególności:

1) ukończenie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie prewencyjnej, zwłaszcza kursu strzeleckiego,

2) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie prewencyjnej, zwłaszcza judo, sportów motorowych, samochodowych,

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C”,

4) wzrost co najmniej 175 cm,

5) nie ukończone 35 lat życia,

6) ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub ukończone co najmniej trzy klasy szkoły średniej.

§ 8.
1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji osób spełniających wymagania określone w ustawie pod względem ich przydatności do służby w Policji.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje zespół w składzie: przełożony właściwy w sprawach osobowych lub jego zastępca, przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych oraz psycholog.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji (Dz. U. Nr 112, poz. 540).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WZÓR - KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 maja 1999 r. (poz. 515)

Załącznik nr 1

WZÓR – KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY]

Załącznik nr 2

WZÓR – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »