| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 1999 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się:

1) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne,

2) kontyngenty taryfowe wartościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1036 i z 1999 r. Nr 24, poz. 215).
§ 3.
Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 czerwca 1999 r. (poz. 582)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):

 

3808 10

Środki owadobójcze (insektycydy):

3808 10 30 0

Na bazie karbaminianów

ex 3808 10 30 0

Roztwór 480 g 1-(4-chlorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)-mocznika w 1 l preparatu

3,8 ton

ex 3808 10 30 0

Roztwór 150 g teflubenzuronu (z grupy acylomocznikowych) w 1 l preparatu

7,5 ton

3808 90

Pozostałe:

3808 90 90

Pozostałe:

3808 90 90 1

Biologiczne środki ochrony roślin nie będące żywymi organizmami

ex 3808 90 90 1

Roztwór bakterii Bacillus thuringiensis

200 ton

8426

Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, także linomostowe: bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi:

50 szt.

Pozostałe urządzenia:

8426 91

Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych:

8426 91 10 0

Hydrauliczne urządzenia dźwigowe przeznaczone do załadunku i rozładunku pojazdu

ex 8426 91 10 0

Specjalistyczne żurawie do załadunku i rozładunku drewna

8428

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (np. windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe):

3 szt.

8428 60 00 0

Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do kolejek linowych naziemnych

ex 8428 60 00 0

Specjalistyczne przejezdne kolejki linowe służące do transportu drewna

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

8436

Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, także kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu:

3 szt.

8436 80

Pozostałe urządzenia:

8436 80 10 0

Urządzenia dla leśnictwa

ex 8436 80 10 0

Głowice wielooperacyjne służące do ścinki drzew, ich okrzesywania i wyrabiania sortymentów

ex 8436 80 10 0

Urządzenia służące do rozdrabniania (kruszenia) odpadów drzewnych i gleb leśnych (kruszarki) – bez ciągnika

5 szt.

9026

Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032:

 

9026 10

Do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy:

Pozostałe:

Pozostałe:

9026 10 91 0

Przepływomierze

8 szt.

9026 10 99 0

Pozostałe

ex 9026 10 99 0

Urządzenia do pomiaru lub kontroli poziomu cieczy

8 szt.

9026 80

Pozostałe przyrządy lub aparaty:

Pozostałe:

9026 80 99 0

– Pozostałe

ex 9026 80 99 0

Automatyczne stacje meteorologiczne

3 szt.

ex 9026 80 99 0

Zestawy do poboru prób płynów

18 szt.

9027

Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy:

35 szt.

9027 10

Analizatory gazu lub dymu:

9027 10 10 0

Elektroniczne

ex 9027 10 10 0

Analizatory gazu lub dymu (w tym przenośne i przewoźne) do pomiaru emisji spalin, gazów odlotowych

18 szt.

ex 9027 10 10 0

Dymomierze spalin

ex 9027 10 10 0

Analizatory zanieczyszczeń powietrza pracujące w zakresach imisyjnych

25 szt.

9027 20

Chromatografy i aparaty do elektroforezy:

9027 20 10 0

Chromatografy

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

ex 9027 20 10 0

Chromatografy gazowe

10 szt.

ex 9027 20 10 0

Chromatografy cieczowe

8 szt.

ex 9027 20 10 0

Chromatografy jonowe

3 szt.

9027 20 90 0

Aparaty do elektroforezy

3 szt.

9027 30 00 0

Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)

ex 9027 30 00 0

Spektrofotometry absorpcji atomowej

8 szt.

ex 9027 30 00 0

Spektrofotometry UV-VIS

8 szt.

ex 9027 30 00 0

Spektrofotometry (rentgenowskie, IR, ICP)

8 szt.

9027 80

Pozostałe przyrządy i aparaty:

Elektroniczne:

9027 80 17 0

Pozostałe

ex 9027 80 17 0

Analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC)

8 szt.

ex 9027 80 17 0

Mierniki chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD)

8 szt.

ex 9027 80 17 0

Mierniki biologicznego zapotrzebowania tlenu (BOD)

8 szt.

ex 9027 80 17 0

Systemy łączące spektrometrię masową z chromatografią

4 szt.

ex 9027 80 17 0

Zestawy do pomiarów zanieczyszczeń w przepływie

4 szt.

9031

Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, nie wyszczególnione i nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; projektory profilowe:

15 szt.

9031 80

Pozostałe przyrządy, aparaty i urządzenia:

Pozostałe:

Elektroniczne:

9031 80 39 0

Pozostałe

ex 9031 80 39 0

Urządzenia do automatycznej analizy i poboru ścieków

Pozostałe:

5 szt.

9031 80 99 0

Pozostałe

ex 9031 80 99 0

Przyrządy i aparaty do wykrywania i pomiaru promieniowania niejonizującego

 

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość (w EURO)

 

8421

Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:

5 000

Części:

 

8421 99 00 0

Pozostałe

 

ex 8421 99 00 0

Części do instalacji odsiarczającej spaliny

 

ex 8421 99 00 0

Części do elektrofiltrów

250 000

 

ex 8421 99 00 0

Części do filtrów workowych

250 000

 

9027

Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy:

550 000

 

9027 10

Analizatory gazu lub dymu:

 

9027 10 10 0

Elektroniczne

 

ex 9027 10 10 0

Części do analizatorów gazu lub dymu (w tym przenośnych i przewoźnych) do pomiaru emisji spalin, gazów odlotowych; dymomierzy spalin (przenośnych), analizatorów zanieczyszczeń powietrza pracujących w zakresach imisyjnych: telemetrycznych systemów pomiarowych

 

9027 20

Chromatografy i aparaty do elektroforezy:

 

9027 20 10 0

Chromatografy

 

ex 9027 20 10 0

Części do chromatografów gazowych, cieczowych i jonowych

275 000

 

9027 20 90 0

Aparaty do elektroforezy

 

ex 9027 20 90 0

Części do aparatów do elektroforezy

25 000

 

9027 30 00 0

Spektrometry, spektrofotometry oraz spektografy stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)

 

ex 9027 30 00 0

Części do spektrofotometrów absorpcji atomowej, spektrometrów (rentgenowskich,IR, ICP, UV-VIS), spektrofotometrów UV-VIS

375 000

9027 80

Pozostałe przyrządy i aparaty:

 

Elektroniczne:

 

9027 80 17 0

Pozostałe

 

ex 9027 80 17 0

Części do analizatorów całkowitego węgla organicznego (TOC); mierników chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD); mierników biologicznego zapotrzebowania tlenu (BOD); systemów łączących spektrometrię masową z chromatografią; zestawów do pomiaru zanieczyszczeń w przepływie

250 000

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »