| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 lipca 1999 r.

w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa uprawnienia przełożonych dyscyplinarnych do wyznaczania wojskowych rzeczników dyscyplinarnych oraz wymagania, jakie powinien spełniać rzecznik dyscyplinarny.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) równorzędnym stanowisku służbowym – należy przez to rozumieć równorzędne stanowisko służbowe przełożonego dyscyplinarnego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia równorzędnych stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych oraz stanowisk służbowych równorzędnych lub wyższych od stanowisk żołnierzy, w stosunku do których może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 15),

2) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 5 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 29, poz. 267),

3) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 1 załącznika do rozporządzenia wymienionego w pkt 2.

§ 3.
1. Uprawnienia do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych przysługują przełożonym dyscyplinarnym zajmującym stanowiska służbowe:

1) dowódcy jednostki wojskowej lub szefa, dyrektora, komendanta, kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorstwa państwowego, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim; niższe niż stanowisko służbowe dowódcy brygady (pułku) i równorzędne, jeżeli dla tego stanowiska służbowego przewidziano w etacie stopień etatowy nie niższy niż kapitana, w stosunku do żołnierzy w tej jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej, wydziale Żandarmerii Wojskowej oraz w podległych placówkach Żandarmerii Wojskowej albo przedsiębiorstwie państwowym, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe zastępcy dowódcy jednostki wojskowej lub zastępcy szefa, dyrektora, komendanta, kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcy komendanta wydziału Żandarmerii Wojskowej albo zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego,

2) dowódcy brygady (pułku) i równorzędne, z wyjątkiem przełożonych dyscyplinarnych zajmujących stanowiska służbowe dyrektora biura lub szefa oddziału wchodzącego w skład komórki organizacyjnej oraz szefa lub kierownika komórki organizacyjnej wchodzącej w skład dowództwa rodzaju sił zbrojnych (okręgu wojskowego) lub jednostki organizacyjnej bezpośrednio podległej lub podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej albo bezpośrednio nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio, w stosunku do żołnierzy:

a) w brygadzie (pułku), samodzielnym batalionie i dywizjonie oraz samodzielnej eskadrze, z wyjątkiem ich zastępców,

b) w wyższej szkole oficerskiej, centrum szkolenia i ośrodku szkolenia, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowisko służbowe zastępcy komendanta,

c) w biurze będącym komórką organizacyjną lub w jednostce organizacyjnej, jednostce wojskowej, w przedsiębiorstwie państwowym, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe zastępcy dyrektora lub szefa, dowódcy, komendanta,

d) w wojskowym sądzie garnizonowym,

e) w wojskowej prokuraturze garnizonowej, z wyjątkiem zastępcy szefa wojskowej prokuratury garnizonowej,

f) w oddziale Żandarmerii Wojskowej, z wyjątkiem zastępcy komendanta oddziału, a także w podległych placówkach Żandarmerii Wojskowej,

g) zajmujących stanowisko służbowe dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki wojskowej oraz szefa i zastępcy szefa, komendanta i zastępcy komendanta jednostki organizacyjnej, bezpośrednio podległych,

3) dowódcy dywizji i równorzędne, odpowiednio, w stosunku do żołnierzy:

a) w dowództwie dywizji, korpusu i flotylli, z wyjątkiem ich zastępców,

b) w komórce organizacyjnej bezpośrednio podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub jednostce organizacyjnej bezpośrednio nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej albo jednostce organizacyjnej bezpośrednio podległej osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej lub stanowisko służbowe dowódcy rodzaju sił zbrojnych (okręgu wojskowego) i równorzędne, z wyjątkiem ich zastępców,

c) w wojskowym sądzie okręgowym,

d) w wojskowej prokuraturze okręgowej; z wyjątkiem zastępcy szefa wojskowej prokuratury okręgowej,

e) w komendzie Żandarmerii Wojskowej okręgu wojskowego i w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, z wyjątkiem ich zastępców, a także w placówkach Żandarmerii Wojskowej podległych Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni,

f) zajmujących stanowisko służbowe dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki wojskowej oraz dyrektora i zastępcy dyrektora, szefa i zastępcy szefa, komendanta i zastępcy komendanta jednostki organizacyjnej albo komendanta i zastępcy komendanta wydziału lub oddziału Żandarmerii Wojskowej, bezpośrednio podległych,

4) dowódcy rodzaju sił zbrojnych (okręgu wojskowego) i równorzędne, odpowiednio, w stosunku do żołnierzy:

a) w dowództwie rodzaju sił zbrojnych lub okręgu wojskowego, z wyjątkiem ich zastępców,

b) w sekretariacie podległym dyrektorowi generalnemu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

c) w Inspektoracie Wojskowych Służb Informacyjnych, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowisko służbowe zastępcy Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, a także w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych,

d) w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowisko służbowe zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

e) w Dowództwie Garnizonu Warszawa, z wyjątkiem ich zastępców,

f) w Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowej Akademii Medycznej, z wyjątkiem zastępców komendanta akademii,

g) w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego,

h) w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, z wyjątkiem zastępców Naczelnego Prokuratora Wojskowego,

i) zajmujących stanowisko służbowe dowódcy i zastępcy dowódcy dywizji, korpusu i flotylli oraz dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki wojskowej bezpośrednio podległej dowódcy lub zastępcy dowódcy rodzaju sił zbrojnych (okręgu wojskowego), a także komendanta i zastępcy komendanta Żandarmerii Wojskowej okręgu wojskowego oraz komendanta i zastępcy komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, zastępcy Komendanta Garnizonu Warszawa, Komendanta Akademii Marynarki Wojennej i jego zastępcy, komendanta i zastępcy komendanta wyższej szkoły oficerskiej oraz dyrektora i zastępcy dyrektora, szefa i zastępcy szefa, komendanta i zastępcy komendanta jednostki organizacyjnej bezpośrednio podległej.

2. Szef Sztabu Generalnego wyznacza rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, zajmujących stanowiska służbowe:

1) szefów i zastępców szefów komórek organizacyjnych, wchodzących w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

2) inne niż podporządkowane osobom, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem zastępców Szefa Sztabu Generalnego.

3. Sekretarz stanu i podsekretarz stanu, odpowiednio, wyznaczają rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe:

1) w podległym sekretariacie,

2) dyrektora i zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej oraz dyrektora i zastępcy dyrektora, szefa i zastępcy szefa, komendanta i zastępcy komendanta jednostki organizacyjnej, bezpośrednio podległych.

4. Minister Obrony Narodowej wyznacza rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe:

1) dyrektora lub szefa oraz zastępcy dyrektora lub szefa komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,

2) Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych oraz jego zastępcy,

3) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz jego zastępcy,

4) Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz jego zastępcy,

5) Komendanta Akademii Obrony Narodowej, Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Komendanta Wojskowej Akademii Medycznej oraz ich zastępców,

6) Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz jego zastępcy,

7) dowódcy okręgu wojskowego oraz jego zastępcy,

8) dowódcy rodzaju sił zbrojnych oraz jego zastępcy,

9) Szefa Sztabu Generalnego oraz jego zastępcy.

5. Minister Obrony Narodowej może wyznaczyć rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe inne niż określone w ust. 4.

6. Minister Obrony Narodowej, dowódca rodzaju sił zbrojnych (okręgu wojskowego) oraz Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej są przełożonymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zawodowych pozostających w ich dyspozycji lub rezerwie kadrowej.

§ 4.
Jeżeli w jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej podległej przełożonemu dyscyplinarnemu, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie ma żołnierza właściwego w rozumieniu art. 65 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) i spełniającego warunki określone w § 6, rzecznika dyscyplinarnego wyznacza wyższy przełożony dyscyplinarny, zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej, spośród podporządkowanych mu żołnierzy.
§ 5.
Rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej wyznacza Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 6.
Rzecznikiem dyscyplinarnym może być żołnierz zawodowy:

1) nie karany sądownie lub dyscyplinarnie,

2) nie będący przełożonym dyscyplinarnym,

3) posiadający co najmniej:

a) trzyletni staż zawodowej służby wojskowej,

b) dobrą ogólną ocenę w opinii okresowej.

§ 7.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tym że przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 uprawnienia:

1) dowódcy brygady (pułku) przysługują dowódcy brygady (pułku) Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendantowi Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w stosunku do podporządkowanych żołnierzy, z wyjątkiem ich zastępców,

2) dowódcy okręgu wojskowego przysługują:

a) Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w stosunku do żołnierzy w Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wyjątkiem jego zastępców oraz żołnierzy zajmujących stanowisko służbowe dowódcy i zastępcy brygady (pułku), Komendanta i zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendanta i zastępcy Komendanta Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Szefowi Jednostki Wojskowej Nr 1004 – Biuro Ochrony Rządu, w stosunku do podporządkowanych żołnierzy, z wyjątkiem jego zastępców,

c) Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2305, w stosunku do podporządkowanych żołnierzy, z wyjątkiem jego zastępców.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »