REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 65 poz. 742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 27 lipca 1999 r.

w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 15 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego ubezpieczonemu jest zaświadczenie płatnika składek:

1) wystawione na druku ZUS Z-3, którego wzór stanowi załącznik nr 1 [1] do rozporządzenia – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,

2) wystawione na druku ZUS Z-3a, którego wzór stanowi załącznik nr 2 [2] do rozporządzenia – w przypadku ubezpieczonego nie będącego pracownikiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego [3] i zasiłku opiekuńczego.

§ 2.
1. Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego składany jest na druku ZUS Z-21, którego wzór stanowi załącznik nr 3 [4] do rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, lekarz leczący występujący z wnioskiem dołącza dokumentację z leczenia oraz wyniki badań pomocniczych uzasadniające celowość przedłużenia okresu zasiłkowego.

§ 3.
Dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest:

1) zaświadczenie płatnika składek, o którym mowa w § 1,

2) oświadczenie osoby występującej o zasiłek o zaprzestaniu działalności stanowiącej tytuł dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, o niekontynuowaniu lub o niepodjęciu innej działalności zarobkowej oraz o braku uprawnień do: emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

§ 4.
Jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmuje okres, za który ubezpieczonemu przysługuje:

1) wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– płatnik składek, po wypłaceniu wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, przekazuje zaświadczenie lekarskie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pozostawiając w aktach potwierdzoną kopię tego zaświadczenia.

§ 5.
Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

1) wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,

2) określające początkową i końcową datę tej niezdolności.

§ 6.
Wniosek w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego składany jest na druku ZUS Np-7, którego wzór stanowi załącznik nr 4 [5] do rozporządzenia.
§ 7.
Dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 2.
§ 8.
[6] Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku porodowego ubezpieczonej lub matce dziecka, która nie spełnia warunków do otrzymania zasiłku porodowego, jeżeli warunki te spełnia ojciec dziecka, jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o nieotrzymaniu zasiłku z innego tytułu. W oświadczeniu tym należy także podać dane identyfikacyjne ubezpieczonej (matki dziecka): numer ewidencyjny PESEL nadany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, numer identyfikacji podatkowej NIP. W razie gdy ubezpieczona (matka dziecka) nie posiada numeru PESEL i NIP albo jednego z nich, w oświadczeniu należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
§ 9.
1. Do przyznania i wypłaty zasiłku porodowego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, poza dowodami określonymi w § 8, wymagane są:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,

2) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

2. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, do wypłaty zasiłku porodowego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, poza dowodami określonymi w § 8, wymagane są:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,

2) prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa.

§ 10.
[7] Przyznanie i wypłata zasiłku porodowego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie następuje na podstawie:

1) zaświadczenia sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu:

– o przysposobienie dziecka,

– o przyjęcie dziecka na wychowanie,

– o przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

zawierającego informację o dacie urodzenia dziecka,

2) oświadczenia, o którym mowa w § 8.

§ 11.
Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku porodowego ubezpieczonemu ojcu dziecka, którego matka zmarła przy porodzie, poza dowodami określonymi w § 8, jest skrócony odpis aktu zgonu [8] matki dziecka.
§ 12.
1. Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego – w razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka, poza dowodami określonymi w ust. 1 pkt 1, jest zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej matce dziecka, a w przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka – dodatkowo oświadczenie o porzuceniu dziecka.

§ 13.
Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą następuje na podstawie zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzającego datę porodu, spełniającego warunki określone w § 5 pkt 1, lub aktu urodzenia dziecka, wystawionego przez zagraniczny urząd.
§ 14.
1. Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, następuje na podstawie:

1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia,

2) świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

3) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przewidywaną datę porodu lub skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

2. Dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w wyniku rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa, są:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,

2) prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa,

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

§ 15.
Do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, poza dowodami określonymi w § 12 ust. 1 pkt 1, wymagane jest świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy.
§ 16.
[9] Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie następuje na podstawie dowodów określonych w § 10. W razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagane jest dodatkowo zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
§ 17.
[10] Do przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i niemożności zapewnienia innego zatrudnienia, wymagane są dowody określone w § 9 ust. 1 oraz zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku dla niej propozycji odpowiedniego zatrudnienia. Datę urodzenia dziecka dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.
§ 18.
[11] Przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje po złożeniu przez ubezpieczonego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 [12] do rozporządzenia.
§ 19.
Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki podczas pobytu za granicą jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, spełniające warunki określone w § 5.
§ 20.
Dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

1) oświadczenie ubezpieczonego — w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

2) decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana na podstawie odrębnych przepisów — w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

3) zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na zwykłym druku – w przypadku:

a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego [13] , stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

b) pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

§ 21.
W celu uzyskania zasiłku opiekuńczego pozostawanie z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym ubezpieczony [14] dokumentuje oświadczeniem.
§ 22.
Wypłata:

1) świadczenia rehabilitacyjnego,

2) zasiłku chorobowego:

a) gdy wypłaty dokonuje się w dwóch lub więcej ratach na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego,

b) z tytułu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granicą,

3) zasiłku macierzyńskiego,

4) zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

5) zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki:

a) nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,

b) w czasie pobytu za granicą,

następuje na podstawie asygnaty zastępczej na druku ZUS Z-7, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 23.
Wypłata zasiłków jest ewidencjonowana w karcie zasiłkowej na druku ZUS Z-17, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. Ewidencja ta może być prowadzona również w formie zapisu elektronicznego.
§ 24.
Zasiłki wypłaca się na podstawie listy wypłat wynagrodzeń lub listy płatniczej sporządzonej na druku ZUS Z-19, której wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 25.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1999 r., w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 9, poz. 81).
§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.
Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 27 lipca 1999 r. (poz. 742)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

WZÓR

infoRgrafikainfoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[2] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[3] § 1 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[4] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[5] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[6] § 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[7] § 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[8] § 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[9] § 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[10] § 17 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[11] § 18 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[12] Załącznik nr 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[13] § 20 pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

[14] § 21 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 64, poz. 653). Zmiana weszła w życie 8 lipca 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA