REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 48 poz. 550

USTAWA

z dnia 12 maja 2000 r.

o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz zasady współdziałania w tym zakresie Rady Ministrów oraz organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym, a w szczególności:

1) instytucje wspierające rozwój regionalny,

2) tryb prowadzenia działań z zakresu wspierania rozwoju regionalnego,

3) zasady zawierania i wykonywania kontraktu wojewódzkiego.

2. Wspieranie przez państwo rozwoju regionalnego odbywa się na podstawie dokumentów określonych w niniejszej ustawie.

3. Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju regionalnego na obszarze województwa, nie zastrzeżone przepisami ustawowymi do kompetencji innych organów, należy do samorządu województwa.

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie mowa jest o:

1) wspieraniu rozwoju regionalnego – rozumie się przez to terytorialnie ukierunkowany zespół działań Rady Ministrów i administracji rządowej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska prowadzonych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi,

2) partnerach społecznych i gospodarczych – rozumie się przez to przedsiębiorców i pracodawców oraz ich organizacje, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe, których zakres działania obejmuje sprawy rozwoju regionalnego,

3) wsparciu finansowym – rozumie się przez to dotacje celowe na zadania bieżące lub inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136), z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy,

4) obszarze wsparcia – rozumie się przez to obszar wyodrębniony ze względu na występujące w nim problemy rozwojowe, podlegający określonym działaniom ze strony Rady Ministrów, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

5) narodowej strategii rozwoju regionalnego – rozumie się przez to uchwałę Rady Ministrów określającą uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo,

6) długofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju – rozumie się przez to strategię przygotowaną w trybie prac nad strategią rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

7) programie wsparcia – rozumie się przez to zakres, tryb i warunki wspierania przez państwo programów wojewódzkich określone w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego na terenie województwa zadań ministrów właściwych,

8) strategii rozwoju województwa – rozumie się przez to strategię, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306) oraz w art. 54b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

9) programie wojewódzkim – rozumie się przez to program, o którym mowa w art. 11 ust. 3, art. 18 pkt 2 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 54d ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

10) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to rozwój, o którym mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

11) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to urządzenia wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543),

12) infrastrukturze transportowej – rozumie się przez to obiekty, urządzenia i instalacje, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934), w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 685) oraz w art. 27 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), a także obiekty budowlane śródlądowych: dróg wodnych, przystani i portów,

13) małym przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),

14) średnim przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie – Prawo działalności gospodarczej,

15) podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to podmioty realizujące zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych pomiędzy Radą Ministrów a samorządem województwa oraz zadania określone w art. 29 ust. 1 wykonywane w trybie przewidzianym w niniejszej ustawie,

16) ministrach właściwych – rozumie się przez to ministrów kierujących działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 489), z wyjątkiem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Granice obszaru wsparcia nie mogą przecinać granic powiatów. Jeżeli obszarem wsparcia jest miasto na prawach powiatu, obszar wsparcia musi obejmować to miasto wraz z okalającym je powiatem lub powiatami.

Art. 3.
1. Wspieranie rozwoju regionalnego jest wykonywane na podstawie narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz inicjatyw samorządu województwa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

2. Wspieranie rozwoju regionalnego ma na celu:

1) rozwój poszczególnych obszarów kraju, poprawę jakości i warunków życia mieszkańców oraz poziomu zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych,

2) stwarzanie warunków dla podnoszenia konkurencyjności wspólnot samorządowych,

3) wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów kraju oraz wyrównanie szans obywateli państwa bez względu na miejsce zamieszkania, a także zmniejszanie zacofania obszarów słabo rozwiniętych i mających najmniej korzystne warunki rozwoju.

3. Wspieranie rozwoju regionalnego uwzględnia:

1) wymogi wynikające z potrzeb wzmocnienia spójności gospodarczej i integralności terytorialnej Polski jako państwa jednolitego,

2) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa realizowane na mocy odrębnych ustaw,

3) wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury.

4. Wspieranie rozwoju regionalnego jest realizowane na zasadach określonych w art. 24–28 oraz przy użyciu innych instrumentów, w szczególności działań podejmowanych na podstawie odrębnych przepisów, właściwych dla osiągania specyficznych celów lub odnoszących się do określonych obszarów, a także poprzez stymulowanie i popieranie udziału partnerów zagranicznych i instytucji międzynarodowych w realizacji przedsięwzięć regionalnych.

5. Kierunki i priorytety wspierania rozwoju regionalnego oraz ogólne zasady wyodrębniania obszarów wsparcia zawiera narodowa strategia rozwoju regionalnego.

6. Szczegółowe cele wspierania rozwoju regionalnego oraz zobiektywizowane kryteria wyodrębnienia obszarów wsparcia zawiera program wsparcia.

Art. 4.
Główny Urząd Statystyczny opracowuje w układzie terytorialnym, określonym ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1182), dane niezbędne dla celów polityki regionalnej. Układ ten stanowi również podstawę do wykonywania zadań w zakresie wspierania rozwoju regionalnego.
Art. 5.
1. Wsparcie finansowe rozwoju regionalnego ze środków budżetu państwa może być przeznaczone na zadania ujęte w kontraktach wojewódzkich oraz zadania realizowane w trybie, o którym mowa wart. 29 ust. 1.

2. W rozumieniu niniejszej ustawy do środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego nie zalicza się kwot subwencji ogólnej i kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wynikające z ustaw, należnych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119).

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1, zalicza się:

1) rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

2) restrukturyzację wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej opierającą się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

3) tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

4) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

5) przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

6) przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

7) inwestycje poprawiające stan środowiska,

8) rozwój instytucji działających na rzecz pobudzania aktywności i wspomagania działań samorządowych wspólnot regionalnych i lokalnych,

9) studia i badania niezbędne do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego,

10) inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.

4. Dostęp samorządu terytorialnego do środków wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, opiera się na zobiektywizowanych kryteriach. Kryteria te powinny wynikać z danych i wskaźników statystycznych mających charakter powszechnie dostępnych wynikowych informacji statystycznych.

Rozdział 2

Instytucje wspierania rozwoju regionalnego

Art. 6.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej „ministrem", opracowuje:

1) projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego,

2) projekt programu wsparcia,

3) sprawozdanie oraz wnioski z wykonania programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w art. 15.

2. Minister przedkłada do zaopiniowania dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) Radzie Polityki Regionalnej Państwa,

2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

3) zarządom województw,

4) przedstawicielstwu partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Minister, w drodze rozporządzenia, ustala tryb wyłaniania przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, kierując się zasadami sprawności działania i właściwej reprezentacji partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Do opinii projektu strategii, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd województwa załącza strategię rozwoju województwa.

5. Minister przedkłada do wiadomości wojewodom oraz zarządom województw sprawozdanie, informację i wnioski, o których mowa w art. 15.

Art. 7.
1. Do zadań ministrów właściwych należy dostosowanie nadzorowanych przez nich spraw dotyczących wspierania rozwoju regionalnego do działań ministra.

2. Dostosowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) wyodrębnieniu spośród planowanych przez poszczególnych ministrów właściwych zadań, które:

a) mieszczą się w obrębie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3,

b) są terytorialnie ukierunkowane,

2) określeniu priorytetów i celów ministra właściwego, którym służyć ma wykonanie zadań, o których mowa w pkt 1.

3. O ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, środki przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 2, są wyodrębnione w ustawie budżetowej i wydatkowane są na podstawie kontraktu wojewódzkiego na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

4. W projekcie rozporządzenia, o którym mowa w art. 13, minister zamieszcza stosowne postanowienia określające wydatkowanie środków przeznaczonych na kontrakty wojewódzkie, tak aby zapewnić realizację priorytetów i celów, o których mowa w ust. 2, w zakresie przeznaczonych na to środków.

Art. 8.
1. Przy Prezesie Rady Ministrów tworzy się Radę Polityki Regionalnej Państwa, zwaną dalej „Radą", będącą organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących wspierania rozwoju regionalnego.

2. Do zakresu zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie:

a) projektu narodowej strategii rozwoju regionalnego,

b) projektu programu wsparcia,

c) projektów aktów prawnych zawierających systemowe rozwiązania związane z priorytetami polityki rozwoju regionalnego państwa,

d) sprawozdań, informacji i wniosków, o których mowa w art. 15,

e) stanu dostosowania projektów planów i programów, o których mowa w art. 14 ust. 2, do narodowej strategii rozwoju regionalnego,

f) innych spraw przedłożonych przez ministra,

2) doradztwo w zakresie działań wspierających rozwój regionalny, o których mowa w pkt 1 lit. a)–e).

3. Minister może określać terminy przedstawienia przez Radę opinii w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

Art. 9.
1. Rada liczy od 12 do 15 członków.

2. Członkiem Rady może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje 8 członków Rady spośród osób odpowiadających warunkom określonym w ust. 2, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powołuje pozostałych członków Rady spośród osób reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne, odpowiadających warunkom określonym w ust. 2 i 3.

5. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Rady spośród członków Rady.

6. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona na wniosek przewodniczącego Rady.

7. Kadencja członków Rady powołanych na podstawie ust. 3 trwa 6 lat, przy czym co 3 lata kończy się kadencja połowy liczby członków.

8. Kadencja członków Rady powołanych na podstawie ust. 4 trwa odpowiednio do kadencji Sejmu i Senatu.

9. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.

10. Członkostwo w Radzie wygasa:

1) w razie śmierci członka Rady,

2) jeżeli członek Rady, o którym mowa w ust. 3, przestał odpowiadać jednemu z warunków określonych w ust. 2 pkt 1–3.

11. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady na wniosek Rady, w razie:

1) niewykonywania obowiązków członka Rady,

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.

12. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady również w razie złożenia przez członka Rady rezygnacji.

13. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku, gdy przestał on odpowiadać warunkowi określonemu w ust. 2 pkt 4, za zgodą co najmniej 2/3 składu Rady.

14. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie lub odwołania członka Rady przed upływem kadencji Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca tej kadencji.

Art. 10.
1. Obsługę prac Rady zapewnia minister.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady. Posłom i senatorom powołanym w skład Rady wynagrodzenie nie przysługuje.

3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb pracy Rady.

Rozdział 3

Programowanie rozwoju regionalnego

Art. 11.

1. Minister opracowuje projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego, zwanej dalej „strategią".

2. Strategia określa w szczególności:

1) kierunki i priorytety polityki rozwoju regionalnego państwa oraz ogólne zasady wyodrębniania obszarów wsparcia,

2) okres obowiązywania strategii,

3) przewidywane wydatki ze środków publicznych,

4) zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich ze środków budżetu państwa oraz szacunkowe oczekiwania co do minimalnego zakresu, w jakim poszczególne zadania lub programy wojewódzkie muszą być współfinansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

3. Strategia uwzględnia w szczególności:

1) koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

2) długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju,

3) zobowiązania międzynarodowe,

4) plany zagospodarowania przestrzennego województw,

5) programy dotyczące poszczególnych dziedzin lub zagadnień, opracowane i zatwierdzone w trybie określonym w ustawach szczególnych,

6) inne zatwierdzone programy rządowe.

4. Przy opracowaniu strategii bierze się pod uwagę strategie rozwoju województw.

5. Załącznik do strategii określa wykaz instytucji i podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 5.

6. Minister przedkłada Radzie Ministrów projekt strategii wraz z opiniami, o których mowa w art. 6 ust. 2, oraz strategiami rozwoju województw do dnia 31 marca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania strategii.

7. Strategia uchwalana jest przez Radę Ministrów na co najmniej sześć kolejnych lat budżetowych.

8. Strategia realizowana jest poprzez program wsparcia.

Art. 12.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi raz na trzy lata informację na temat realizacji strategii,
Art. 13.
1. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program wsparcia, w którym określa zakres, tryb i warunki wspierania przez państwo programów wojewódzkich.

2. Minister przedkłada Radzie Ministrów projekt programu wsparcia do dnia 31 października roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania programu.

3. Program wsparcia określa:

1) cele będące uszczegółowieniem kierunków i priorytetów strategii, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, oraz kierunków i priorytetów ministrów właściwych, o których mowa w art. 7 ust. 2,

2) czas trwania programu wsparcia,

3) rodzaj zadań, spośród wymienionych w art. 5 ust. 3, które mogą uzyskać wsparcie w ramach programu wsparcia, oraz uszczegółowienie tych zadań,

4) zobiektywizowane kryteria wyodrębnienia obszarów wsparcia, w których realizowany będzie program wsparcia w układzie określonym przez cele programu oraz w układzie wojewódzkim,

5) kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia dla rozwoju regionalnego,

6) wykaz podmiotów uprawnionych wykonujących zadania programu,

7) łączne przewidywane w budżecie państwa wydatki na dofinansowanie zadań objętych programem wsparcia i przewidywane limity wydatków z budżetu państwa w kolejnych latach budżetowych, których dotyczy program wsparcia:

a) w układzie określonym przez cele programu wsparcia,

b) w układzie wojewódzkim,

8) szczegółowe zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań z wyodrębnieniem:

a) budżetu państwa, a w nim nakładów planowanych z części budżetu, którymi dysponują minister oraz ministrowie właściwi realizujący swoje zadania na podstawie kontraktu wojewódzkiego,

b) udziału budżetów gmin, powiatów i województw,

c) środków z innych źródeł,

9) szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania zadań, wraz z podmiotami uprawnionymi do kontroli,

10) szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1, o wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w programie wojewódzkim.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa tryb powoływania, skład i zadania komitetu monitorującego, oceniającego skuteczność programu wsparcia.

5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zasady i tryb wykorzystania środków, pochodzących z budżetu państwa przewidywanych dla poszczególnych województw, w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia kontraktu wojewódzkiego oraz w przypadku zmian lub rozwiązania kontraktu, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej ustawy.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może, w miarę potrzeby, wskazać w ramach ogólnych celów rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 3 ust. 2, bardziej szczegółowe grupy zadań i określić dla nich dodatkowe lub odmienne kryteria, jednakowe dla wszystkich województw, warunkujące uzyskanie wsparcia.

7. Jeżeli środki przeznaczone na wsparcie rozwoju regionalnego pochodzą ze źródeł zagranicznych. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może określić dodatkowo inne kryteria dostępu województw do tych środków, od których przyjęcia uzależnione było przyznanie Polsce tych środków.

8. Do programu wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące programów wieloletnich, z wyłączeniem przepisów określających formę, w jakiej powinien być ustanowiony program wieloletni.

Art. 14.
1. Rada Ministrów i właściwi ministrowie wykonujący uprawnienia założycielskie lub nadzorcze wobec wymienionych w ust. 2 agencji i funduszy kontrolują, czy zachowana jest kierunkowa zgodność planów, programów i działań tych podmiotów z zatwierdzoną strategią i programem wsparcia.

2. Projekty programów i planów działań, w tym planów finansowych:

1) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad,

2) Agencji Mienia Wojskowego,

3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

4) Agencji Rynku Rolnego,

5) Agencji Techniki i Technologii,

6) Agencji Rozwoju Przemysłu,

7) Agencji Prywatyzacji,

8) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

9) funduszu leśnego, w części dotyczącej krajowego programu zwiększania lesistości,

10) centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych,

11) centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

12) Funduszu Pracy,

13) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

14) Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,

15) Funduszu Promocji Twórczości,

16) Funduszu Termomodernizacji,

17) Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,

18) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

19) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

21) Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego,

22) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

– są przedkładane ministrowi przez organy zarządzające tymi agencjami i funduszami w celu uzgodnienia z ustaleniami strategii i programu wsparcia.

3. Sprawy nie uzgodnione w trybie ust. 2 minister przedkłada do rozstrzygnięcia Radzie Ministrów.

4. Brak uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi przeszkodę w przeznaczeniu na rzecz agencji lub funduszu środków z budżetu państwa.

5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do innych, wskazanych w strategii instytucji i podmiotów mających szczególne znaczenie dla rozwoju regionalnego, które zarządzają środkami pochodzącymi z budżetu państwa, wyłącznie w zakresie dotyczącym wykorzystania tych środków.

6. Organy zarządzające podmiotów, o których mowa w ust. 2, są obowiązane konsultować z zarządem województwa programy i plany swojej działalności, w tym plany finansowe, na terenie województwa pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju województwa i programem wojewódzkim.

7. Organy zarządzające podmiotów, o których mowa w ust. 2, przedkładają corocznie Radzie Ministrów, a także zarządom właściwych województw, informacje o kierunkach programów i planów swojej działalności w układzie wojewódzkim, z uwzględnieniem nakładów finansowych przewidywanych do realizacji na terenie poszczególnych województw, oraz sprawozdania z wykonania zadań.

8. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają zasad wykonywania zobowiązań wobec osób trzecich, przyjętych przez te fundusze, agencje i instytucje przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Art. 15.
1. Minister corocznie, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, sporządza:

1) analizę programu, w szczególności z punktu widzenia gospodarności, terminowości oraz efektów realizacji zadań programu, i przedkłada ją Radzie Ministrów w formie sprawozdania,

2) analizę kontraktów wojewódzkich, w szczególności z punktu widzenia gospodarności, terminowości oraz efektów realizacji zadań kontraktów, i przedkłada ją Radzie Ministrów w formie sprawozdania,

3) informację o zajściu nadzwyczajnych okoliczności, do których zalicza się przede wszystkim zmiany prawa oraz niewywiązanie się partnerów zagranicznych z przekazania środków, które w ramach umów międzynarodowych przeznaczone były na działania z zakresu rozwoju regionalnego państwa,

4) sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w ramach priorytetów i celów określonych przez ministrów właściwych, o których mowa w art. 7 ust. 2,

5) informację co do kierunkowej zgodności programów i planów działań agencji oraz funduszy, o których mowa w art. 14 ust. 2, ze strategią i programem wsparcia.

2. Minister, wraz ze sprawozdaniem i informacją, przedkłada Radzie Ministrów wnioski dotyczące:

1) kontynuacji, zmiany albo zakończenia programu wsparcia,

2) kontynuacji, zmiany albo rozwiązania kontraktu wojewódzkiego.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra, może dokonać zmian w programie wsparcia bądź wydać rozporządzenie o zakończeniu programu.

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra, może podjąć uchwałę o wszczęciu procedury zmiany lub rozwiązania kontraktu wojewódzkiego.

5. Po zakończeniu wykonywania programu wsparcia minister przedkłada Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe obejmujące:

1) sprawy, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1–9,

2) działania ministra i komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 13 ust. 4.

Rozdział 4

Kontrakt wojewódzki

Art. 16.

1. Kontrakt wojewódzki, zwany dalej „kontraktem", określa zakres, tryb i warunki realizacji:

1) zadań wynikających z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie rządu,

2) zadań należących do spraw nadzorowanych przez ministrów właściwych, które wspierane są przez jednostki samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty.

2. Stronami kontraktu są Rada Ministrów, zwana dalej „stroną rządową", i samorząd województwa, zwany dalej „stroną samorządową".

3. W trakcie rokowań związanych z zawarciem kontraktu oraz ze zmianą kontraktu strona rządowa reprezentowana jest przez ministra, a strona samorządowa przez marszałka województwa.

4. Rokowania dotyczące kontraktu oraz jego zmian przeprowadza się uwzględniając ustalenia strategii, programu wsparcia oraz wysokości limitów, o których mowa w art. 24.

5. Po podpisaniu kontraktu przez ministra i marszałka województwa kontrakt i jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez sejmik województwa oraz przez Radę Ministrów.

Art. 17.
1. Zarząd województwa ubiegającego się o wsparcie zadań zawartych w programie wojewódzkim przedstawia ministrowi, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 13, wniosek o przyznanie środków, zawierający:

1) cele, na które ma być udzielone wsparcie, ze wskazaniem ich zgodności z kierunkami i priorytetami polityki rozwoju regionalnego państwa zawartymi w strategii i ich uszczegółowieniem zawartym w programie wsparcia,

2) wykaz zadań, na które ma być udzielone wsparcie,

3) źródła sfinansowania planowanych zadań i wysokość środków z każdego z tych źródeł,

4) oczekiwane efekty realizacji zadań i wskaźniki oceny tych efektów,

5) oczekiwania co do formy i wysokości wsparcia,

6) określenie podmiotów uprawnionych,

7) informację o przebiegu konsultacji z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa, prowadzonych w związku z wnioskiem.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarząd województwa załącza strategię rozwoju województwa i program wojewódzki.

3. Jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o umieszczenie zadania w kontrakcie zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku do samorządu województwa.

Art. 18.
Strony kontraktu, określając wzajemne zobowiązania przy wykonywaniu kontraktu, ustalają w szczególności:

1) okres obowiązywania kontraktu,

2) zadania objęte kontraktem,

3) tryb i harmonogram wykonania zadań, a także zasady nadzoru nad ich wykonywaniem,

4) określenie podmiotów uprawnionych,

5) łączne nakłady na wykonanie zadań objętych kontraktem oraz zakres, sposób i źródła sfinansowania tych zadań,

6) sposób i termin rozliczeń finansowych,

7) zakres i tryb sprawozdawczości,

8) zasady oceny i sposób kontroli wykonania zadań, w tym kontroli finansowej,

9) postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu lub finansowaniu zadań,

10) zasady i tryb rozwiązywania sporów oraz zaspokajania roszczeń stron kontraktu, w tym roszczeń finansowych,

11) zasady wypowiadania i zmiany kontraktu z uwzględnieniem przepisów art. 21 i 22,

12) zasady i tryb zaspokajania roszczeń podmiotów uprawnionych w przypadku zmiany lub rozwiązania kontraktu, a także roszczeń będących skutkiem wyjaśnień, o których mowa w art. 20,

13) tryb powoływania, skład i zadania wojewódzkiego komitetu monitorującego, oceniającego efektywność i jakość wprowadzania kontraktu.

Art. 19.
1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1, minister zawiadamia marszałka województwa o podjęciu rokowań, określając datę i miejsce pierwszego spotkania stron.

2. Rokowania powinny rozpocząć się nie później niż 30 dni od dnia otrzymania przez ministra wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Rokowania powinny zakończyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

4. Strona samorządowa nie może odmówić żądaniu strony rządowej podjęcia rokowań w celu:

1) zawarcia kontraktu,

2) zmiany kontraktu, jeżeli żądanie podjęcia rokowań dotyczących zmiany zostało zgłoszone zgodnie z przepisami art. 21 i 22.

5. Strona rządowa nie może odmówić żądaniu strony samorządowej podjęcia rokowań w celu zmiany kontraktu, jeżeli żądanie podjęcia rokowań dotyczących zmiany zostało zgłoszone zgodnie z przepisami art. 21 i 22.

6. Strony kontraktu określają regulamin prowadzenia rokowań, w tym w szczególności tryb rozstrzygania kwestii spornych.

7. Koszty mediacji ponoszą solidarnie obie strony, chyba że postanowią inaczej.

8. Strona rządowa kontraktu jest obowiązana do udzielania stronie samorządowej wszelkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem kontraktu.

9. Strona samorządowa kontraktu jest obowiązana do udzielania stronie rządowej informacji o sytuacji ekonomicznej podmiotów uprawnionych.

10. Na żądanie każdej ze stron może być powołany ekspert, którego zadaniem jest przedstawienie opinii w sprawach związanych z przedmiotem rokowań. Koszty ekspertyzy pokrywa strona, która żądała powołania eksperta, chyba że strony postanowią inaczej.

Art. 20.
1. Treść postanowień kontraktu wyjaśniają wspólnie jego strony.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie pisemnej.

3. Wyjaśnienia treści kontraktu dokonane wspólnie przez strony, które zawarty kontrakt, wiążą także podmioty uprawnione wykonujące zadania kontraktu.

Art. 21.
1. Kontrakt może zostać rozwiązany:

1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron,

2) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron, określonego w ust. 3.

2. Kontrakt może zostać zmieniony:

1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron,

2) na wezwanie jednej ze stron, po rokowaniach przeprowadzonych po upływie okresu wezwania stron do zmiany kontraktu, określonego w ust. 3.

3. O ile strony nie postanowią inaczej, okres wezwania do zmiany lub wypowiedzenia kontraktu wynosi jeden miesiąc, liczony od dnia:

1) wystosowania przez ministra stronie samorządowej wezwania do zmiany lub wypowiedzenia kontraktu, o którym mowa w art. 22 ust. 1,

2) powiadomienia ministra o wezwaniu do zmiany lub wypowiedzenia kontraktu, o którym zdecydował uprawniony organ samorządu województwa w trybie określonym uchwałą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Art. 22.
1. Na mocy uchwały Rady Ministrów, o której mowa w art. 15 ust. 4, minister wypowiada kontrakt lub zawiadamia marszałka województwa o wszczęciu procedury zmiany kontraktu.

2. Sejmik województwa określa tryb i warunki konieczne dla zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia kontraktu przez stronę samorządową.

3. Uchwała sejmiku, o której mowa w ust. 2, uwzględnia w szczególności tryb i warunki opiniowania zmiany lub wypowiedzenia kontraktu z inicjatywy samorządu województwa przez te spośród podmiotów, o których mowa w art. 12 ustawy o samorządzie województwa, które uczestniczą w wykonaniu kontraktu.

4. Minister wzywa stronę samorządową do podjęcia rokowań w celu zmiany kontraktu, określając datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia rokowań, a także datę i miejsce pierwszego spotkania stron, niezwłocznie po:

1) podjęciu przez Radę Ministrów uchwały o zmianie kontraktu, o której mowa w art. 15 ust. 4,

2) uzyskaniu wiadomości o podjęciu przez stronę samorządową decyzji o zmianie kontraktu w trybie określonym w ust. 2.

5. Oświadczenie stron o rozwiązaniu kontraktu, wypowiedzenie, wezwanie do zmiany, zgodne oświadczenie stron o skróceniu lub wydłużeniu okresów wypowiedzenia i zmiany kontraktu następują w formie pisemnej.

Art. 23.
1. Koszty rokowań mających na celu zawarcie kontraktu ponosi solidarnie Skarb Państwa reprezentowany przez ministra oraz samorząd województwa, a koszty rokowań dotyczących zmiany kontraktu ponosi strona wzywająca do zmiany, chyba że strony postanowią inaczej.

2. Techniczną i organizacyjną obsługę rokowań dotyczących zawarcia i zmian kontraktu zapewnia minister.

3. Kontrakt, zmiany kontraktu oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 20, podlegają opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rozdział 5

Finansowanie rozwoju regionalnego i kontraktów wojewódzkich oraz kontrola ich wykonania

Art. 24.

1. Ustawa budżetowa zawiera limit wydatków na sfinansowanie zadań objętych programem wsparcia uchwalonym w roku poprzedzającym rok budżetowy, a w razie obejmowania przez program okresu dłuższego niż rok, ustawa budżetowa określa również limity wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach budżetowych.

2. Limit wydatków, o którym mowa w ust. 1, na rok budżetowy stanowiący drugi lub następny rok realizacji programu wsparcia określany jest po uwzględnieniu:

1) uprzedniej analizy efektów uzyskanych w latach poprzednich realizacji programu wsparcia oraz efektów wykonania kontraktów, zamieszczonej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) informacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3,

3) terminów rozwiązania wypowiedzianych kontraktów,

4) wyników rokowań dotyczących zmian kontraktów.

Art. 25.
1. Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania uwzględnione w kontrakcie, a za ich pośrednictwem – również dla innych podmiotów uprawnionych, udzielane jest ze środków budżetu państwa na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest tym jednostkom przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów w terminach i na zasadach określonych w kontrakcie.

3. Do dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie przepisy o dotacjach celowych na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

4. Ustalenie w kontrakcie dofinansowania określonego zadania stanowi podstawę roszczeń bądź zobowiązań uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego wobec Skarbu Państwa. Odpowiedzialność ta nie dotyczy przypadku powstania okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3.

5. Jeżeli należne jednostkom samorządu terytorialnego kwoty dofinansowania nie zostaną im przekazane w terminach określonych w kontrakcie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługują, licząc od dnia następnego po upływie terminu, odsetki w wysokości ustalonej w kontrakcie, a w razie braku w kontrakcie stosownych postanowień – odsetki ustawowe.

Art. 26.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio, jeżeli w kontrakcie przewidziano, że dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego lub – za ich pośrednictwem – dla innych podmiotów uprawnionych udzielone zostanie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów oraz instytucji, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 5.

2. W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1, obowiązek przekazania należnej dotacji obciąża właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów oraz instytucji, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 5.

Art. 27.
Otrzymanie dofinansowania na zasadach określonych w niniejszej ustawie nie wyłącza innych form finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju regionalnego województwa wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów.
Art. 28.
Kontrola gospodarki finansowej i kontrola zamówień publicznych związanych z wykonywaniem kontraktu przez samorząd województwa oraz podmioty uprawnione odbywa się na podstawie odrębnych przepisów oraz szczegółowych postanowień zawartych w przyjętych programach wsparcia i kontraktach.
Art. 29.
1. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego nie ujęte w kontrakcie mogą być finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wyłącznie w przypadkach realizacji:

1) programów interwencyjnych tworzonych i realizowanych w przypadku klęsk żywiołowych, nagłych sytuacji kryzysowych, w szczególności na rynku pracy i w gospodarce,

2) programów pilotażowych testujących nowe rozwiązania i instrumenty rozwoju regionalnego,

3) programów doradczych i informacyjnych zwiększających zdolność przyjmowania budżetowego wsparcia finansowego programów wojewódzkich.

2. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych.

Art. 30.
1. Jeśli zachodzi kolizja pomiędzy programem wojewódzkim a programami, o których mowa w art. 29 ust. 1, zarząd województwa może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zaniechanie bądź ograniczenie wykonania na obszarze województwa tych programów, wskazując zakres ich kolizji ze strategią rozwoju województwa i programem wojewódzkim.

2. Jeśli zachodzi kolizja pomiędzy programem wojewódzkim a planami, programami i działaniami publicznych funduszy celowych, agencji i innych instytucji zarządzających środkami publicznymi, zarząd województwa może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zaniechanie bądź ograniczenie wykonania na obszarze województwa tych planów, programów i działań, wskazując zakres ich kolizji ze strategią województwa i programem wojewódzkim.

3. Rada Ministrów rozpatruje wniosek o zaniechanie bądź ograniczenie wykonania na obszarze województwa planów, programów i działań, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o zaniechaniu lub ograniczeniu wykonania określonych projektów i programów.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa organ odpowiedzialny za jej wykonanie oraz tryb i harmonogram działań koniecznych do podjęcia dla wykonania uchwały.

5. Sposób rozliczenia dotacji celowej i zasady jej zwrotu w sytuacjach, o których mowa w ust. 3, powinny być określone w umowie zawartej z podmiotem uprawnionym.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 31.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 88f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Projekty planów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, podlegają uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 32.
W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekt planu finansowego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 33.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) skreśla się art. 96.
Art. 34.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 12, poz. 136) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Roczny plan finansowy Agencji i kierunki rozdysponowania środków finansowych ustala Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

2. Prezes Agencji przekazuje do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego projekt planu finansowego Agencji i kierunki rozdysponowania środków finansowych, w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 35.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1,z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887) w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekt planu finansowego funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 36.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 547) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 37.
W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 38.
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 31, poz. 384) w art. 4 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i polityki regionalnej".
Art. 39.
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 40.
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 108, poz. 1226) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48. poz. 550)."

Art. 41.
W ustawie z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz. U. Nr 74, poz. 352 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 42.
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770) w art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 43.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) w art. 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 44.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 w lit. b) wyrazy „oraz programów polityki regionalnej" zastępuje się wyrazami „oraz długofalowych strategii rozwoju regionalnego kraju",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i harmonogram prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju, uwzględniając w szczególności wymogi konsultacji z organami samorządu województwa oraz tryb i harmonogram opracowania narodowej strategii rozwoju regionalnego."

Art. 45.
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511) w art. 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 46.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280) w art. 51 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zarząd Funduszu uzgadnia z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego projekty planów działalności Funduszu i projekt planu finansowego, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 47.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 489) w art.23a:

a) w pkt 2 wyraz „regionu" zastępuje się wyrazem „regionalnego",

b) w pkt 3 wyraz „krajowej" zastępuje się wyrazem „narodowej",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowywania projektów i wykonywania programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)",

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy, o której mowa w pkt 4,"

e) po pkt 5 dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz, sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów wsparcia i kontraktów wojewódzkich,

7) koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,

8) opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej."

Art. 48.
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Samorząd województwa może w związku z realizacją strategii rozwoju województwa:

1) występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programie wojewódzkim,

2) zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na podstawie odrębnej ustawy.

5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy.";

2) w art. 12:

a) w pkt 5 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 6,

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.";

3) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa i programu wojewódzkiego, uwzględniając w szczególności;

1) zadania poszczególnych organów województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa i programu wojewódzkiego,

2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12.

2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych w ust. 1 podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";

4) w art. 18 w pkt 2 wyrazy „wieloletnich programów wojewódzkich" zastępuje się wyrazami „programów wojewódzkich".

Art. 49.
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 22, poz. 268) w art. 15 w pkt 3 skreśla się wyrazy „, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa".
Art. 50.
W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 11 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,";

2) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48.poz.550)."

Art. 51.
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart. 80:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).",

b) w ust. 3 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wspierania rozwoju regionalnego.";

2) w art. 86 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) dotacje celowe na wykonanie zadań objętych programem wsparcia, o którym mowa w art. 80 ust. 2a.";

3) w art. 87 w pkt 5 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) wykazów zadań objętych programem wsparcia, o którym mowa w art. 80 ust. 2a,";

4) w art. 110 w ust. 1 po wyrazach „wieloletnie programy inwestycyjne" dodaje się wyrazy „oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych pomiędzy Radą Ministrów a samorządem województwa".

Art. 52.
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) w art. 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550)."

Art. 53.
1. Zawarte w ustawie budżetowej na rok 2000 inwestycje wieloletnie, finansowane z dotacji celowych na inwestycje własne samorządów w 2000 r., stają się inwestycjami wpisanymi w kontrakty z chwilą ich podpisania.

2. Do czasu podpisania odpowiednich kontraktów środki, o których mowa w ust. 1, stają się częścią rezerwy celowej na wspieranie rozwoju regionalnego w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 54.
Do czasu określenia w odrębnych przepisach dodatkowych źródeł dochodów własnych województw lub zasad ustalania części podstawowej subwencji ogólnej dla województw na finansowanie zadań rozwoju regionalnego nie można uzależniać zawarcia kontraktu regionalnego od wniesienia przez samorząd województwa wkładu środków własnych, przeznaczonych na wykonanie zadań objętych kontraktem.
Art. 55.
Do pierwszego składu Rady Polityki Regionalnej Państwa Prezes Rady Ministrów powołuje czterech członków Rady, o których mowa w art. 9 ust. 3 – na 3 lata, a pozostałych czterech – na 6 lat.
Art. 56.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne terminy przedstawienia przez ministra projektu pierwszej strategii lub projektu pierwszego programu wsparcia opracowanych na podstawie niniejszej ustawy, niż wynikają one odpowiednio z art. 11 ust. 6 i z art. 13 ust. 2.
Art. 57.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-06-14
  • Data wejścia w życie: 2000-07-15
  • Data obowiązywania: 2004-06-08
  • Dokument traci ważność: 2005-05-31
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA