REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1994 nr 1 poz. 2

USTAWA

z dnia 29 grudnia 1993 r.

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. Tworzy się Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną.

2. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 2.

Nadzór ogólny nad Agencją sprawuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a w zakresie gospodarki finansowej Minister Finansów.

Art. 3.

1. Do zadań Agencji należy wspieranie:

1) inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz usługach dla rolnictwa,

2) poprawy struktury agrarnej,

3) przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa,

4) rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej rolnictwa,

5) przedsięwzięć w zakresie oświaty, doradztwa oraz informacji,

6) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa.

2. Agencja realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych,

2) finansowanie lub udział w finansowaniu zadań, o których mowa w ust. 1,

3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym.

3. Agencja realizuje zadania określone w ust. 2 pkt 1 i 2 za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencję z tymi podmiotami.

4. Do gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gwarancji kredytowych udzielanych przez banki.

5. Szczegółowe kierunki działań w ramach zadań wyszczególnionych w ust. 1 oraz sposoby ich realizacji określać będzie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Art. 4.

Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu, nadanego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, określającego organizację Agencji, szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady działania Rady Agencji, o której mowa w art. 6.

Art. 5.

1. Organem Agencji jest Prezes powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów.

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Prezes Agencji składa półroczne sprawozdania z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finansów oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Art. 6.

1. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, w której skład wchodzi 15 członków, z których 6 jest przedstawicielami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Finansów, Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra–Kierownika Centralnego Urzędu Planowania, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a pozostali są przedstawicielami związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników oraz rolniczych związków spółdzielczych o zasięgu krajowym.

2. Członków Rady Agencji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego ministra lub prezesa oraz na wniosek związków zawodowych lub organizacji, o których mowa w ust. 1.

3. Przewodniczącego Rady wybiera spośród swoich członków i odwołuje Rada Agencji.

Art. 7.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Przychodami Agencji są:

1) środki pochodzące z oprocentowania rezerw obowiązkowych odprowadzanych przez banki do Narodowego Banku Polskiego,

2) środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej,

3) odsetki od lokat bankowych,

4) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej i kredytowej pomocy zagranicznej,

5) inne wpływy.

3. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.

4. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust. 2.

5. Zasady wynagradzania pracowników Agencji, z wyjątkiem Prezesa Agencji, określa zakładowy system wynagrodzeń po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Agencji.

6. Zasady prowadzenia rachunkowości przez Agencję określają odrębne przepisy.

Art. 8.

Zaciąganie przez Agencję kredytów długoterminowych oraz emisja obligacji wymagają zgody Ministra Finansów.

Art. 9.

Dochody Agencji wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 10.

1. Składniki majątkowe nabyte na cele funkcjonowania Agencji tworzą fundusz statutowy Agencji.

2. Majątek trwały Agencji podlega amortyzacji na ogólnych zasadach.

Art. 11.

1. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może tworzyć po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1994-01-04
  • Data wejścia w życie: 1994-01-18
  • Data obowiązywania: 1994-01-18
  • Z mocą od: 1994-01-18
  • Dokument traci ważność: 2005-02-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA