| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. [Ustawa o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach]
W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o grach i zakładach wzajemnych”

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.”

3) w art. 2:

a) w ust. 1:

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterie oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,

2b) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.”

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.”

5) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) w zakresie ochrony konkurencji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustalenie statutu spółek, o których mowa w ust. 2, jego zmiana oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 50 000 euro i podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty wymagają zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 1, może nabywać lub obejmować:

1) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

7) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach gier na automatach o niskich wygranych.”

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabrania się reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych – przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.”

9) w art. 9:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kasyno gry – jako miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk,”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) punkcie gry na automatach o niskich wygranych – rozumie się przez to miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach o niskich wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk.”

10) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych”

11) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość wygranej w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólna wartość wygranych w grze liczbowej, totalizatorze i grze bingo pieniężne nie może być niższa niż 50% kwoty wpłaconych stawek, a w loterii pieniężnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.”

12) w art. 11:

a) ust. 1–5 otrzymują brzmienie:

„1. Wygrane w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wypłaca (wydaje) się okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub zakładach, za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier lub zakładów stanowi inaczej.

2. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze lub zakładzie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę lub zakład jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za okres wstrzymania wypłaty (wydania).

3. Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, jeżeli nie można stwierdzić ich autentyczności lub numeru.

4. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, wystawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze lub zakładzie, uczestnikowi takiej gry lub zakładu nie przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę lub zakład, chyba że regulamin takiej gry lub zakładu stanowi inaczej.

5. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany, na żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności:

1) danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o wygranej,

2) rodzaju gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie oraz terminu uzyskania wygranej,

3) wysokości wygranej.”

13) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Roszczenia związane z udziałem w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.”

14) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol Państwa w zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zakładu.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych, z tym że czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonuje izba skarbowa, która udziela zezwolenia.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Regulamin gry lub zakładu wzajemnego, o których mowa w art. 2, określa:

1) szczegółowe warunki i zasady gry lub zakładu, w tym określenie wygranych, terminy oraz miejsca gry lub zakładu,

2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu,

3) nazwę podmiotu urządzającego grę lub zakład,

4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu,

5) wysokość kapitału gry lub zakładu, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.

5. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, jest obowiązany do zapewnienia ich uczestnikom możliwości zapoznania się z treścią regulaminu.”

15) po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:

„Art. 15a. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 3.

Art. 15b. 1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w grze, loterii pieniężnej i fantowej oraz kartony do gry bingo pieniężne i fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

2. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 14, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Automaty i urządzenia do gier powinny być przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy.

4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2.”

16) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ogólne warunki urządzania gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, w tym obowiązki podmiotu urządzającego gry lub zakłady wzajemne wobec ich uczestników, a także tryb zgłaszania roszczeń oraz wymagania dotyczące regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej,

2) szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń,

3) warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne, sposoby zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz jego treść.”

17) w art. 17:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. „W wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa; do tej opłaty mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387).

6. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.”

18) w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numeru, serii i cech dokumentów potwierdzających tożsamość.”

19) art. 19 i 20 otrzymują brzmienie:

„Art. 19. 1. Osoby sprawujące zarząd nad ośrodkami gier i punktami przyjmowania zakładów, osoby zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad grami i zakładami wzajemnymi, o których mowa w art. 2, oraz osoby bezpośrednio prowadzące te gry lub zakłady są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz innych osób zarządzających podmiotami prowadzącymi działalność na podstawie przepisów ustawy.

3. Świadectwo zawodowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na czas określony, osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma nienaganną opinię,

2) posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do sprawdzenia wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska, o które się ubiega,

3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4) posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uznać za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenie w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2.

5. Warunkiem wydania świadectwa zawodowego i uznania za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w ust. 4, jest wniesienie opłaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając ochronę interesów uczestników gier lub zakładów wzajemnych oraz w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa zawodowego,

2) wzór świadectwa zawodowego.

Art. 20. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomości przepisów o grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, w zakresie niezbędnym do zajmowania danego stanowiska.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 3 osób wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej za swoje czynności otrzymują wynagrodzenie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu egzaminu określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania komisji egzaminacyjnej,

2) regulamin przeprowadzania egzaminu i tryb jego składania,

3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej.”

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest obowiązana do zainstalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu.

2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry.”

21) w art. 24:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, określonym izbom i urzędom skarbowym uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych urządzanych na obszarze jednego województwa oraz określić szczegółowy sposób ich wydawania, uwzględniając ochronę praw grających oraz potrzebę właściwej kontroli prowadzenia gier.”

22) w art. 25:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie może wynosić mniej niż równowartość:”,

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 200 tys. EURO – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych.”

23) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, powołuje się rady nadzorcze.

2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej występującej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą być wydawane tylko akcje imienne.

3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wymaga uzyskania zezwolenia właściwej izby skarbowej.

5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji (udziałów) akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i 4.

6. Wniosek w sprawie zezwoleń, o których mowa w ust. 3 i 4, zawiera:

1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem wartości ich akcji (udziałów),

2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:

a) w przypadku spółek handlowych – przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,

b) w przypadku osoby fizycznej – przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność tych środków.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a,

3) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy.”

24) w art. 27a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, które udokumentują:”

25) po art. 27a dodaje się art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, jeżeli:

1) założycielami albo akcjonariuszami (udziałowcami) spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, dysponującymi akcjami (udziałami), których wartość przekracza jedną setną kapitału spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takich spółek są osoby fizyczne, prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego,

2) członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, są osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

3) przed organami wymiaru sprawiedliwości toczy się postępowanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4.”

26) art. 28 i 28a otrzymują brzmienie:

„Art. 28. 1. Spółka, która uzyskała zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z prowadzeniem lub urządzaniem tych gier lub zakładów.

2. Automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich.

Art. 28a. Przepisów art. 26–28 nie stosuje się do działalności w zakresie loterii promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe.”

27) w art. 29 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn zwiększa się o 1.

2. Salony gier na automatach oraz salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców – jeden salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o 1.

3. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny dla celów ewidencji i statystyki z roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne lub salonu gier na automatach.”

28) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.”

29) uchyla się art. 31 i 31a;

30) w art. 32:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych powinien zawierać:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych – zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu),”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przewidywany rodzaj gier lub zakładów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczbę, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia,”,

– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) projekty regulaminów gier,”,

– w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) oświadczenia osób, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest składane pod rygorem stwierdzenia nieważności zezwolenia.”,

c) w ust. 2:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) projekt regulaminu gry,”,

– w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.”

31) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki, prowadzącej działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przedstawiające sobą jedną setną kapitału, oraz osoby fizyczne będące członkami władz (zarządu, rady nadzorczej) spółki ubiegającej się o zezwolenie, a także osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub reprezentujące podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe powinny posiadać nienaganną opinię, w szczególności muszą przedstawić zaświadczenie, że nie były karane za przestępstwa z winy umyślnej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.”

32) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz zatwierdzenie regulaminów gier i zakładów wzajemnych następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promocyjnej i loterii audioteksowej następuje w terminie 2 miesięcy.”

33) w art. 35:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych obejmuje:”,

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) miejsce urządzania gier lub zakładów,

4) rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier lub zakładów,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów.”

34) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i gier na automatach o niskich wygranych udziela się na okres 6 lat.”

35) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego ośrodka gier albo określonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.”

36) w art. 38:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) 1000 EURO – w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zapewniają ochronę interesu finansowego uczestników gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz służą zaspokojeniu innych ewentualnych roszczeń, w tym zwłaszcza z tytułu zobowiązań podatkowych.”

37) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot urządzający gry i zakłady, o których mowa w art. 2, uiszcza opłaty za udzielone zezwolenia i opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 3, oraz opłaty za wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art. 19 ust. 4.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. 10% środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz szkolenie zapewniające zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad działalnością podmiotów urządzających gry i zakłady, o których mowa w art. 2.

4. Ze środków, o których mowa w ust. 3, mogą być również pokrywane koszty dodatkowych badań dokumentów przedstawionych przez wnioskodawców i koszty weryfikacji podmiotów urządzających gry i zakłady, o których mowa w art. 2, oraz koszty badań rynku tych gier i zakładów zleconych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wyspecjalizowanym instytucjom.”

38) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier.”

39) w art. 42:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w loteriach i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w wideoloteriach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną w pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w grach na automatach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,”

40) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier, zwane dalej „podatnikami”, są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w terminie, o którym mowa w ust. 2.

5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji, są obowiązani do przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry, określonego w zezwoleniu.

Art. 42b. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:

1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier,

2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo lub wideoloterię,

3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.”

41) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne terminy płatności podatku od gier oraz tryb jego zapłaty,

2) inne terminy składania rozliczeń, o których mowa w art. 42a ust. 6.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia:

1) specyfikę poboru podatku od gier,

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.”

42) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, sporządza i przedstawia rozliczenie podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr jest sporządzany odrębnie dla każdej ze spółek nabywających kartony do gry bingo pieniężne.

2. Przedsiębiorca; o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, jest obowiązany ponadto do:

1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i przedstawienia ich właściwemu urzędowi skarbowemu do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier pobranych od spółek urządzających grę bingo pieniężne,

2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz dowodów przekazania pobranego podatku przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rejestr zamknięto.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów,

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych."

43) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych – 10%,

2) loterii pieniężnej i gry telebingo – 15%,

3) gier liczbowych – 20%,

4) gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach gier na automatach oraz dla wideoloterii – 45%."

44) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej równowartość:

1) za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. – 50 euro,

2) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. –75 euro,

3) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – 100 euro,

4) za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. – 125 euro

– miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

2. Wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku."

45) w art. 46 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów,

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych."

46) tytuł rozdziału 4a otrzymuje brzmienie:

„Dopłaty"

47) art. 47a otrzymuje brzmienie:

„Art. 47a. 1. W grach wymienionych w art. 4 ust. 1, ustanawia się dopłaty w wysokości:

1) 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych,

2) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w wideoloteriach, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

2. Obowiązek pobierania i przekazywania dopłat z tytułu prowadzenia wideoloterii powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie.

3. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."

48) w art. 47b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 4 ust. 1, są obowiązane do przekazywania wpływów z dopłat, o których mowa wart. 47a ust. 1, na wyodrębnione rachunki środków specjalnych, prowadzone w tym celu przez:

1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w wysokości 20%,

2) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu – w wysokości 80%.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przeznaczone wyłącznie na promowanie i wspieranie:

1) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym,

2) twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,

3) działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,

4) młodych twórców i artystów,

5) działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.",

c) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przeznaczone wyłącznie na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

2a. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób określony w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594).",

d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji zadań, o których mowa w ust. 1a, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, z uwzględnieniem wysokości przychodów środków specjalnych.",

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1, przekazuje się według zasad, w terminach i w trybie określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.",

f) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w ust. 2a, dotyczące dotacji celowych podlegających szczególnym zasadom rozliczania."

49) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szczególny nadzór podatkowy związany z kontrolą obliczania rezultatów gry na stołach i na automatach oraz szczególny nadzór podatkowy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych."

50) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry."

51) w art. 49:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podmioty urządzające i prowadzące gry i zakłady, o których mowa w art. 2, są obowiązane, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności:",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji napiwków. Do ewidencji napiwków stosuje się ust. 1 pkt 2 i 6."

52) w art. 51:

a) uchyla się pkt 1–3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli."

53) w art. 52:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) narusza ustawę lub warunki zezwolenia,",

b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego."

54) po art. 52a dodaje się art. 52b i 52c w brzmieniu:

„Art. 52b. W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych określone w art. 49, 50 i 52 wykonuje właściwa izba skarbowa.

Art. 52c. Izby skarbowe corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedkładają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.".

Art. 2. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie:

„6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych,

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych,"

2) w art. 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli przedmiotem wygranych: w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych oraz wygranych lub nagród w konkursach są rzeczy, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi oraz podmiotowi uprawnionemu na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych kwotę należnego podatku zryczałtowanego przed wydaniem rzeczy.".

Art. 3. [Ustawa o kontroli skarbowej]
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824) w art. 35b:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) urządzanie gier w kasynach gry, na automatach i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie się one znajdują."

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otwarcia i zamknięcia stołów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier na stołach i na automatach, a także przychodów oraz stosowania maksymalnej stawki i wartości maksymalnej wygranej w grach na automatach o niskich wygranych,".

Art. 4. [Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym]
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie,".

Art. 5. [Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Do papierów wartościowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3, dopuszczonych do publicznego obrotu, nie stosuje się przepisów o grach i zakładach wzajemnych.".

Art. 6. [Ustawa o działach administracji rządowej]
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 65, poz. 595) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych,".

Art. 7. [Kodeks karny skarbowy]
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 § 1–3 przepadkowi podlega stanowiący przedmiot czynu zabronionego dokument lub urządzenie gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automacie lub gry na automacie o niskich wygranych oraz wygrane, które na podstawie tego dokumentu przypadają grającemu, a także środki uzyskane ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek. Przepis stosuje się odpowiednio także w wypadkach określonych w art. 109 i 110."

2) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: „gra bingo fantowe", „gra losowa", „gra na automacie", „gra na automacie o niskich wygranych", „loteria audioteksowa", „loteria fantowa", „loteria promocyjna", „zakłady wzajemne", „zezwolenie", mają znaczenie nadane im w przepisach o grach i zakładach wzajemnych."

3) tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:

„Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych"

4) w art. 107:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, zakład wzajemny, grę na automacie lub grę na automacie o niskich wygranych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie."

5) użyte w art. 109 i w art. 110 wyrazy „zakładzie wzajemnym lub grze na automacie" zastępuje się wyrazami „zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych".

Art. 8. [Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów]
W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.".

Art. 9. [Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego]
W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921) w art. 14 uchyla się ust. 4a.

Art. 10. [Ustawa o giełdach towarowych]

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Transakcja giełdowa nie stanowi gry ani zakładu w rozumieniu art. 413 Kodeksu cywilnego, ani też gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach i zakładach wzajemnych, nawet jeżeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spełnienie wzajemnych świadczeń jest wyłączone, a tylko jedna lub druga ze stron jest obowiązana zapłacić różnicę między umówioną ceną sprzedaży a ceną rynkową w czasie wykonania umowy.".

Art. 11. [Ustawa o wyścigach konnych]

W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot organizujący na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych zakłady wzajemne na wyścigi konne uiszcza opłatę na rzecz Klubu w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne w danym miesiącu, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.".

Art. 12. [Przepisy przejściowe]

1. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami (akcjonariuszami) spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, mogą być wyłącznie osoby krajowe, niebędące osobami zależnymi od podmiotów zagranicznych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Art. 13. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]

Przepisu art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie sprawujących określone w nim funkcje w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. [Rozumienie pojęć ustawowych]

Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o „ustawie o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach" albo „o przepisach o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach", należy przez to rozumieć odpowiednio ustawę o grach i zakładach wzajemnych lub przepisy o grach i zakładach wzajemnych.

Art. 15. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 16. [Przepisy dotychczasowe]

Do loterii pieniężnych urządzanych na podstawie regulaminów, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu ich zakończenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 17. [Wejście w życie]

[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 15 czerwca 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »