REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 109 poz. 1158

USTAWA

z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny
Art. 1. [Agencja]
1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją".

2. Agencja jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju.

Art. 2. [Podległość]
Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
Art. 3. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, małym przedsiębiorcy, średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio przedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę, średniego przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 86, poz. 958).
Art. 4. [Cel działania]
1. Celem działania Agencji jest uczestnictwo w realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

1) rozwoju małych i średnich przedsiębiorców,

2) eksportu,

3) spójności społeczno-gospodarczej kraju.

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania Agencji, uwzględniając założenia i programy rozwoju gospodarki.

Art. 5. [Powierzenie realizacji zadań]
Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych.
Art. 6. [Realizacja zadań]
1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

1) świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców,

2) organizowanie szkoleń i seminariów,

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,

4) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców,

5) tworzenie baz danych zawierających informacje gospodarcze i zarządzanie nimi,

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,

7) świadczenie usług eksperckich, w tym dla organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego,

8) opracowywanie i udostępnianie analiz dotyczących zjawisk zachodzących w gospodarce,

9) dofinansowywanie:

a) działań określonych w pkt 1–6, prowadzonych przez inne podmioty,

b) udziału polskich przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach promocyjnych, targowych i wystawienniczych, a także w międzynarodowych programach obejmujących badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe.

2. W zakresie realizacji zadań Agencja może:

1) udzielać przedsiębiorcom pożyczek w wysokości określonej w planie finansowym Agencji, przeznaczonych na inwestycje związane z realizacją programów, o których mowa w art. 4 ust. 1,

2) udzielać dotacji przedsiębiorcom i podmiotom działającym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

3) obejmować udziały i akcje w spółkach prowadzących działania określone w ust. 1 pkt 1–6,

4) nabywać obligacje emitowane przez przedsiębiorców.

3. Czynności określone w ust. 1 pkt 1–8 Agencja może wykonywać za częściową lub pełną odpłatnością.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi warunki i tryb udzielania przez Agencję pożyczek, ich umarzania, udzielania dotacji, obejmowania udziałów i akcji w spółkach oraz nabywania obligacji, w drodze rozporządzenia, uwzględniającego obowiązujące zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

Art. 7. [Podstawa działania]
1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, określającego organizację Agencji, szczegółowe zasady tworzenia jej oddziałów, szczegółowe zasady udzielania przez Prezesa Agencji pełnomocnictw oraz tryb działania Rady Nadzorczej.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać skalę prowadzonej przez Agencję działalności.

Art. 8. [Organy]
Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem",

2) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą".

Art. 9. [Prezes]
1. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes może ustanowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych planów działania Agencji,

2) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji,

3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, powołuje od 1 do 3 zastępców Prezesa.

5. Zastępcę Prezesa odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa.

Art. 10. [Tryb powołania Prezesa]
1. Prezesa powołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Radę, wyłonionych w drodze publicznie ogłoszonego konkursu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz wymogi stawiane osobom przystępującym do konkursu, w szczególności w zakresie wykształcenia i doświadczenia:

1) w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,

2) w opracowywaniu lub realizacji programów dotyczących małych lub średnich przedsiębiorstw,

3) w zarządzaniu środkami finansowymi pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Art. 11. [Kadencja Prezesa]
1. Kadencja Prezesa trwa 4 lata od dnia powołania, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 5.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać Prezesa w trakcie kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w razie niewykonania przez Prezesa jednego z obowiązków określonych w art. 14 ust. 4–6,

3) w razie niezatwierdzenia jednego z dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 4–6, jeżeli dokument ten został negatywnie zaopiniowany przez Radę.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Rady, może także odwołać Prezesa w trakcie kadencji:

1) w przypadkach określonych w art. 52 § 1 pkt 2 i art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,

2) w razie naruszenia przez Prezesa przepisów ustawy,

3) w razie niewykonywania przez Prezesa rocznego planu działania Agencji.

4. W przypadku odwołania Prezesa w trakcie kadencji minister właściwy do spraw gospodarki powierza pełnienie obowiązków Prezesa zastępcy Prezesa lub innemu pracownikowi Agencji, do czasu powołania nowego Prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje nowego Prezesa na pełną kadencję z zachowaniem wymogów określonych w art. 10.

Art. 12. [Zadania Rady]
1. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie rocznych planów działania Agencji oraz ich projektów,

2) okresowa ocena wykonywania rocznych planów działania Agencji,

3) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Agencję,

4) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji,

5) nadzór nad gospodarką finansową Agencji,

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i jego zastępców, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306),

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

2. Prezes niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żądanie, wszelkie dokumenty związane z działalnością Agencji.

Art. 13. [Skład Rady]
1. Rada składa się z 9 członków.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

3. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i pozostałych członków Rady powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw gospodarki spośród osób, które:

1) spełniają warunki, jakie na podstawie odrębnych przepisów powinni spełniać kandydaci na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz

2) posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw gospodarki powołuje 1 członka Rady.

5. Na wniosek ogólnopolskich organizacji zrzeszających organizacje przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

2) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

3) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 121. poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983),

4) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 2000 r. Nr 60, poz.700 i Nr 107, poz. 1127),

minister właściwy do spraw gospodarki powołuje 4 członków Rady.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w razie jego pięciokrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady,

3) jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4) na wniosek organu lub organizacji, która wnioskowała o powołanie tego członka Rady,

5) w razie niewywiązywania się przez Radę z zadań określonych w art. 12 ust. 1.

7. Do wynagrodzeń członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.

8. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes.

Art. 14. [Plan działania]
1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania, w którego skład wchodzi plan finansowy, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).

2. Projekt planu działania podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego planu.

4. Prezes, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt planu działania Agencji w następnym roku obrotowym wraz z opinią Rady.

5. Prezes, w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki plan działania Agencji wraz z opinią Rady.

6. Prezes, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z działalności Agencji w poprzednim roku obrotowym wraz z opinią Rady,

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.

8. Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym Prezes przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli do tego czasu Rada nie zostanie powołana. Prezes przedstawia plan działania Agencji bez opinii Rady.

Art. 15. [Przychody]
1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w celu wykonania rocznych planów działania.

2. Przychodami Agencji są:

1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 i 9 oraz ust. 2, w wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej,

2) środki budżetu państwa pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w szczególności środki z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji,

3) środki budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych ze środków, o których mowa w pkt 2, oraz zarządzanie tymi programami,

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

5) wpływy z tytułu czynności wykonywanych przez Agencję, o których mowa w art. 6 ust. 3,

6) wpływy z innych tytułów.

3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

4. Na poczet przyszłych przychodów Agencja może zaciągać kredyty krótkoterminowe do wysokości 20% sumy funduszy, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1–2.

5. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 94, poz. 1037) oraz odrębne przepisy dotyczące podmiotów sektora finansów publicznych.

Art. 16. [Fundusze]
1. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowartości netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.

3. Fundusz rezerwowy, przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat na prowadzonej działalności, tworzy się w ciężar kosztów poprzez odpis w wysokości 1% od przychodów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 4–5, z tym że wysokość tego funduszu nie może przekroczyć jednej trzeciej wysokości funduszu statutowego.

4. Fundusze inne niż określone w ust. 1 Agencja może tworzyć po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Agencja przeznacza zysk netto na powiększenie funduszu statutowego lub innych funduszy, o ile zostały utworzone. O podziale zysku netto decyduje Rada.

Art. 17. [Likwidacja Fundacji]
1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, zwana dalej „Fundacją", ulega likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Z chwilą likwidacji Fundacji:

1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe i pozostały majątek Fundacji, a także posiadane przez nią dokumenty,

2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących Fundację, z tym że do umów o pracę stosuje się przepis pkt 3,

3) pracownicy Fundacji stają się pracownikami Agencji i stosuje się do nich przepisy art. 231 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu przejęcia majątku Fundacji.

4. Agencja wykorzystuje środki majątkowe przejęte od Fundacji na realizację celów, którym Fundacja służyła.

5. Podmiot będący stroną umowy wzajemnej zawartej z Fundacją może, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, odstąpić od tej umowy, informując o tym Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wzajemnych roszczeń stosuje się przepisy umowy, a jeżeli umowa nie reguluje tej sytuacji – przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 18. [Likwidator]
1. Prezes, powołany zgodnie z art. 21 ust. 1, od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy pełni funkcję likwidatora Fundacji.

2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprzestania działania Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia likwidatora do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji może zaciągać nowe zobowiązania wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Fundacji i w uzgodnieniu z likwidatorem.

4. Likwidator dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy oraz sporządzi sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

5. Na żądanie likwidatora Zarząd Fundacji udostępnia wszelkie dokumenty Fundacji.

6. Likwidator zleci badanie sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 4, biegłemu rewidentowi.

Art. 19. [Ustawa o działach administracji rządowej]
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816 i Nr 73, poz. 852) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Techniki i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."

Art. 20. [Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego]
W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) w art. 14 w ust. 2 w pkt 22 po wyrazie „Mieszkaniowej" stawia się przecinek i dodaje pkt 23 w brzmieniu:

„23) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".

Art. 21. [Pierwsza kadencja organów]
1. Na pierwszą kadencję minister właściwy do spraw gospodarki powołuje Prezesa bez zachowania trybu określonego w art. 10 ust. 1.

2. Powołany zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy, opracuje plan działania Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz koncepcję organizacyjną Agencji.

3. Na żądanie Prezesa, Zarząd Fundacji udostępni materiały i informacje niezbędne do opracowania dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Za czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 18, Prezesowi przysługuje wynagrodzenie płatne ze środków Fundacji, którego wysokość określi minister właściwy do spraw gospodarki w akcie powołania.

5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy i trwa rok. Przepisy art. 11 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 22. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Art. 18 i art. 21 wchodzą w życie 28 grudnia 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-13
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-03-08
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA