| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew"

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew" (Dz. U. Nr 135, poz. 908 i z 2000 r. Nr 108, poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 119,42 ha, położonych na terenach gminy miasta Tczew, gminy Tczew i gminy miasta Kwidzyn.";

2) szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew", stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. (poz. 1200)

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „TCZEW"]

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „TCZEW"

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Tczew" zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 119,42 ha położonych w województwie pomorskim na terenie gminy miejskiej Tczew, gminy Tczew oraz gminy miejskiej Kwidzyn.

1. Teren ROKITKI zlokalizowany w gminie miejskiej Tczew i gminie wiejskiej Tczew

Teren zlokalizowany jest w południowo-zachodnim rejonie miasta na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach:

– dla terenów gminy miejskiej Tczew – obręb 5,

– dla terenów gminy wiejskiej Tczew – obręb Rokitki.

Na szkicu 1 przedstawiono lokalizację i zarys granic terenu Rokitki.

Opis granic terenu

W mieście Tczewie począwszy od pkt 1, położonego na styku granic działki ewidencyjnej 165/15 z działką ewidencyjną 24, granica biegnie linią łamaną przez punkty 2 i 3 wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 165/15 do punktu 4 i dalej po granicy działki ewidencyjnej 165/9 do punktu 5 położonego na styku z ulicą Rokicką i dalej północno-zachodnią stroną ulicy Rokickiej wzdłuż działek ewidencyjnych 165/9, 165/7 i 165/6 do pkt 6 położonego na styku obrębów ewidencyjnych – miasto Tczew i wieś Rokitki, gmina Tczew. We wsi Rokitki gmina Tczew granica biegnie od pkt 6 po granicy działek ewidencyjnych 117/4, 117/11, 117/2 i 117/6 z ulicą Tczewską (przedłużenie ulicy Rokickiej) poprzez pkt 7 do pkt 8. Następnie po granicy działek ewidencyjnych 117/6, 117/7, 117/10 i 117/9 z działkami ewidencyjnymi 120/5 i 120/3 linią prostą do pkt 9 położonego na skraju drogi wewnętrznej – działka ewidencyjna 116/2. Od pkt 9 biegnie granicą działki ewidencyjnej 117/9 do pkt 10, przecina drogę – działka ewidencyjna 116/2, do pkt 11, skąd w linii prostej biegnie po granicy działki ewidencyjnej 111 do pkt 12. Od pkt 12 biegnie po granicy działki ewidencyjnej 112/2 z działką 111 przez pkt 13 do pkt 14 i dalej północno-zachodnią stroną drogi (działka ewidencyjna 116/2) do pkt 15, następnie skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy z działką 113 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie po granicy działek ewidencyjnych 112/2, 112/4 i 109 z torami PKP przez pkt 17 do pkt 18, położonego na granicy wsi Rokitki z miastem Tczew. Dalej w mieście Tczew biegnie wzdłuż granic działek ewidencyjnych 23/26, 23/25, 23/24 i 23/23 od pkt 18 poprzez pkt 19 do pkt 20 leżącego na styku z ulicą Jagiellońską i dalej wzdłuż działek ewidencyjnych 23/21 i 23/27 poprzez pkt 21 do pkt 22. Od pkt 22 granica terenu biegnie po granicy działki ewidencyjnej 23/27 przez pkt 23, 24, 25, 26 i 27 do pkt 28 po granicy działek 23/27 i 23/28 do pkt 29, a następnie od pkt 30 po granicy działki ewidencyjnej 165/15 do punktu wyjściowego 1.

Powierzchnia terenu Rokitki wynosi 42,39 ha.

2. Teren CZATKOWY zlokalizowany w gminie miejskiej Tczew

Teren zlokalizowany jest w północno-wschodnim rejonie miasta, na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie 2.

Opis granic terenu

Począwszy od pkt 1 położonego na granicy działki ewidencyjnej 10/4 w rejonie skrzyżowania ulic Czatkowskiej i Szkolnej granica terenu biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/4 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/4 do pkt 3, a następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek ewidencyjnych 10/4 i 10/7 do pkt 4. Od pkt 4 do pkt 5 granica terenu biegnie wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/7 w kierunku południowo-zachodnim, a następnie od pkt 5 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek ewidencyjnych 10/7,10/5 i 4/11 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 7 do pkt 7 i od pkt 7 w kierunku południowym wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 7 do pkt 8, zmieniając swój kierunek na południowo-zachodni do pkt 9 wzdłuż działki ewidencyjnej nr 7. Od pkt 9 do pkt 10 granica terenu biegnie wzdłuż działek ewidencyjnych 7 i 6/6, a następnie do pkt 11 i 12 wzdłuż działki ewidencyjnej 6/6. W pkt 12 granica zmienia swój bieg w kierunku północnym wzdłuż działki ewidencyjnej 7 do pkt 13 położonego na granicy działek ewidencyjnych 716/1. Od pkt 13 granica biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych 6/1 i 4/11 do pkt 14 i od pkt 14 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki ewidencyjnej 4/11 do pkt 15 położonego na styku działek ewidencyjnych 4/11 i 5/10, a następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/5 do pkt 16. Od pkt 16 do pkt 20 poprzez pkt 17, 18 i 19 granica przebiega wzdłuż działek ewidencyjnych 10/7, 10/6 i 4/4. Od pkt 20 do pkt 21 granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż styku działek ewidencyjnych 10/6 i 10/7, a następnie od pkt 21 wzdłuż działek ewidencyjnych 10/7 i 10/8 do pkt 22. Od pkt 22 granica przebiega w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki ewidencyjnej 10/8 do pkt 23 położonego na styku działek ewidencyjnych 10/8 i 18/4. Od pkt 23 granica biegnie wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/8 poprzez pkt 24 do pkt 25 na granicy działki ewidencyjnej 19/3, z kolei wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 19/3 w kierunku południowym do pkt 26 na granicy działki ewidencyjnej 18/7, od pkt 26 wzdłuż granic drogi – działki ewidencyjnej 18/7 z działką ewidencyjną 19/3 do pkt 27, z ulicą Czatkowską do pkt 28 i z działką ewidencyjną 18/6. od pkt 28 przez pkt 29 i 30 do pkt 31, następnie wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 19/4 z ulicą Czatkowską do pkt 32. Od pkt 32 biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych 19/4 i 10/11 z ulicą Retmańską do pkt 33, następnie linią łamaną wzdłuż granic działek ewidencyjnych 10/11, 10/12, 10/15, 10/16 i 10/17 z działką ewidencyjną 26 do pkt 34 położonego na granicy z działką ewidencyjną 20 (ogródki działkowe) i dalej wzdłuż tej działki do pkt 35. Następnie biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych 10/17 i 10/14 do pkt 37 poprzez pkt 36. Od pkt 37 do pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki ewidencyjnej 10/8, skręcając swój bieg w pkt 38 na północno-wschodni do pkt 39 położonego na styku działek ewidencyjnych 10/8 i 10/7 i dalej wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/7 do pkt 40 położonego przy ul. Malinowskiej na styku działek ewidencyjnych 10/2 i 10/7. Od pkt 40 do pkt 41 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/2 (część ul. Malinowskiej), a następnie od pkt 41 do pkt 42 przecina ul. Malinowską wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/2. Od pkt 42 do pkt 43 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/2 (część ul. Malinowskiej) i dalej w kierunku północnym po granicy działki ewidencyjnej 3 do pkt 44. Od pkt 44 do pkt 45 granica przebiega w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 3, a następnie od pkt 45 do pkt 46 w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 3, a następnie od pkt 46 do pkt 48 poprzez pkt 47 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki ewidencyjnej 10/2. Od pkt 48 do punktu wyjściowego 1 poprzez pkt 49 granica terenu biegnie linią krzywą w kierunku wschodnim wzdłuż działek ewidencyjnych 10/2,10/3,10/7 i 10/4.

Powierzchnia terenu Czatkowy wynosi 67,04 ha.

3. Teren Kwidzyn zlokalizowany w gminie miejskiej Kwidzyn

Teren zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta na działkach położonych w obrębach: 14, 16 i 17. Teren przedzielony jest linią kolejową biegnącą od dworca kolejowego w Kwidzynie do INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A.

Począwszy od pkt 1, położonego na styku granic działki ewidencyjnej 24/10 z działką ewidencyjną 24/9, granica biegnie na południe linią łamaną wzdłuż działki ewidencyjnej 24/10 do pkt 2 położonego na styku działki ewidencyjnej 24/10 z działką ewidencyjną 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku działki ewidencyjnej 24/11 z działką ewidencyjną 24/12. Od pkt 3 biegnie granicą działki ewidencyjnej 24/12 poprzez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku działki ewidencyjnej 24/12 z działką 25 i dalej wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 24/11 poprzez pkt 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku działki ewidencyjnej 3/27 z działką 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki ewidencyjnej 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku działek 3/27 z działką 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 poprzez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działki 24/20 z działką 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki ewidencyjnej 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej granicą działki ewidencyjnej 24/15 poprzez pkt 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku działki 3/29 z działką 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej wzdłuż ulicy Lotniczej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim poprzez punkty: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku działki 24/15 z działką 24/19 i dalej wzdłuż granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku działki 24/19 z działką 24/14. Od pkt 21 wzdłuż granic działek: 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty: 22 i 23 do punktu wyjściowego 1.

Po drugiej stronie linii kolejowej do INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A. począwszy od pkt 24 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 25 położonego na styku działki 3/58 z działką 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i dalej południową stroną torów poprzez pkt 26 i 27 do pkt 28 położonego przy ul. Zielnej na styku działki 3/58 z działką 3/68 i dalej zachodnią stroną ulicy granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku działki 3/58 z działką 3/35. Od pkt 29 biegnie w linii łamanej do pkt 30 położonego na styku działki 3/66 z działką 3/47 i dalej po granicy działek 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego przy ul. Zielnej na styku działki 3/49 z działką 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku działki 3/66 z działką 3/43, gdzie skręca w kierunku południowym i biegnie poprzez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku działki 3/45 z działką 3/51. Od pkt 36 granica biegnie wzdłuż działki 3/51 w kierunku południowym poprzez punkty: 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A. na styku działki 3/51 z działką 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego wzdłuż działki 3/21 w kierunku północnym poprzez pkt 41, 42 i 43 do punktu wyjściowego 24.

Z terenu KWIDZYN wyłączone są działki o numerach ewidencyjnych 3/59, 3/60 i 3/65 położone wewnątrz opisanego obszaru, których granica biegnie począwszy od pkt 44 położonego na styku działki 3/64 z działką 3/65 w kierunku północnym wzdłuż działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku działki 3/64 z działką 3/59 i dalej w kierunku wschodnim po łuku krawężnika do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż działki 3/60 i 3/65 do pkt 47 położonego na styku działki 3/65 z działką 3/66 i dalej w kierunku zachodnim do punktu wyjściowego 44.

Powierzchnia terenu Kwidzyn wynosi 9,99 ha.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »