| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 30 listopada 2000 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzonego w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 8 sierpnia 1994 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował, zgodnie z artykułem 22 ustęp 2) Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzonego w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r., powyższy protokół. Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej złożony został Dyrektorowi Generalnemu EUTELSAT, jako depozytariuszowi, dnia 13 lipca 1995 r.

Zgodnie z artykułem 23 protokół wszedł w życie 17 sierpnia 1988 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 24, dnia 12 sierpnia 1995 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się Stronami protokołu w niżej podanych datach:

Austria

21 marca 1989 r.

Belgia

11 lutego 1992 r.

Cypr

20 maja 1992 r.

Dania

11 marca 1988 r.

Finlandia

18 października 1988 r.

Grecja

23 marca 1995 r.

Hiszpania

2 lipca 1992 r.

Irlandia

5 sierpnia 1993 r.

Islandia

28 kwietnia 1987 r.

Jugostawia

11 wrzesnia 1989 r.

Liechtenstein

22 lutego 1993 r.

Malta

28 kwietnia 1987 r.

Monako

4 stycznia 1989 r.

Niderlandy

10 grudnia 1987 r.

Niemcy

26 maja 1989 r.

Norwegia

13 marca 1991 r.

Portugalia

27 listopada 1995 r.

Rumunia

2 kwietnia 1992 r.

Szwajcaria

9 kwietnia 1992 r.

Szwecja

18 lipca 1988 r.

Watykan

9 lipca 1991 r.

Wieika Brytania

14 października 1988 r.

Włochy

7 lutego 1991 r.

2. Przy podpisaniu lub złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia albo zatwierdzenia złożone zostały przez następujące państwa podane niżej zastrzeżenia:

AUSTRIA

Artykuł 4 ustęp 2 będzie stosowany pod warunkiem, że nie nałoży w konsekwencji na Republikę Austrii innych zobowiązań niż zwrot podatku od sprzedaży. Zwrot podatku od sprzedaży będzie dokonywany poprzez zastosowanie odpowiednich postanowień dotyczących zwrotu podatku od sprzedaży w stosunku do przedstawicielstw dyplomatycznych ustanowionych w Austrii. Zwrot podatku od sprzedaży będzie konieczny jedynie w przypadku, gdy zwolnienie od podatku od sprzedaży nie było możliwe na podstawie wewnętrznych regulacji dotyczących sprzedaży eksportowej.

Article 4 paragraph 2 will be applied with the proviso that it entails, for the Republic of Austria, no other obligation than sales tax refund. Sales tax refund will be made by applying as appropriate the provisions which are valid for sales tax refunds to foreign diplomatic representations established in Austria. Sales tax refund will be necessary only in cases where a sales tax exemption has not been possible under the domestic regulations on export sales.

GRECJA

Grecja zgłasza zastrzeżenie dotyczące stosowania artykułu 9 ustęp 1) punkt b).

La République Hellénique a émis une réserve concernant l'application de l'Article 9, paragraphe 1, alinéa (b).

HISZPANIA

1. Królestwo Hiszpanii oświadcza, stosownie do postanowień podatkowych określonych w artykule 4 ustęp 2 protokołu, że będzie dokonywać zwrotu podatków i ceł.

2. Królestwo Hiszpanii oświadcza, że stosownie do postanowień artykułu 9 ustęp 4 i artykułu 10 ustęp 2 protokołu nie jest zobowiązane do przyznania swoim obywatelom i osobom posiadającym stały pobyt przywilejów i immunitetów przewidzianych w artykule 9 ustęp 1 punkty b), d), e), f) i g) protokołu.

1. The Kingdom of Spain declares, relative to the tax provisions referred to in Article 4.2 of the Protocol, that the option to be applied shall be that of reimbursement of taxes and duties.

2. The Kingdom of Spain delcares that, pursuant to the provisions of Article 9, paragraph 4, and in Article 10, paragraph 2 of the Protocol, it is under no obligation to grant to its own nationals or permanent residents the privileges and immunities provided under Article 9, paragraph 1, sections b), d), e), f) and g) of the Protocol.

JUGOSŁAWIA

1. Rząd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii oświadcza, że nie może przyjąć postanowienia artykułu 6 ustęp 2 Protokołu o przywilejach i immunitetach EUTELSAT i zastrzega sobie prawo do upoważnienia EUTELSAT do wykorzystywania wszelkich właściwych środków łączności do przekazywania swoich informacji urzędowych, w tym zakodowanych i zaszyfrowanych wiadomości, a także wydawnictw urzędowych, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym.

2. Rząd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii oświadcza, że nie może przyjąć postanowienia artykułu 9 ustęp 1 punkt b) przewidującego dla członków personelu i członków ich rodzin zwolnienia z wszelkich obowiązków związanych ze służbą państwową, w tym służbą wojskową, i zastrzega sobie prawo do stosowania w tym zakresie obowiązującego prawa wewnętrznego.

3. Rząd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii zastrzega sobie prawo do stosowania obowiązującego prawa wewnętrznego w odniesieniu do postanowień artykułu 7 ustęp 1 punkt d), artykułu 8 ustęp 1 punkt c), artykułu 9 ustęp 1 punkt d) i artykułu 11 ustęp 1 punkt d), które przewidują zwolnienia z ograniczeń imigracyjnych i z obowiązku rejestracji cudzoziemców odpowiednio dla reprezentantów Stron, reprezentantów Sygnatariuszy, członków personelu i ekspertów.

1. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déclare qu'il ne peut pas accepter la disposition de l'article 6, paragraphe 2, du Protocole sur les Privilèges et Immunités d'EUTELSAT et se reserve le droit d'autoriser EUTELSAT d'utiliser tous moyens de communication appropriés pour ses communications officielles, y compris les messages codés ou chiffrés, ainsi que se diffuser ses publications officielles, conformément à sa législation nationale en vigueur.

2. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déclare qu'il ne peut pas accepter la disposition de l'article 9, paragraphe 1b) prévoyant pour les membres du personnel, eux-mêmes, et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, l'exemption de toutes obligations relatives au service national, y compris le service militaire, et il se reserve le droit d'appliquer dans la législation nationale en vigueur.

3. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie se reserve le droit d'appliquer conformément à sa législation nationale en vigueur les dispositions de l'article 7 d), de l'article 8 c), de l'article 9 d) et de l'article 11 d), prévoyant "l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers" respectivement pour les représentants des Parties, les représentants de Signataires, les membres du personnel et les experts.

NIDERLANDY

Królestwo Niderlandów nie będzie stosować artykułu 8 ustęp 1 punkty a) i c) protokołu w przypadku, gdy sygnatariuszem jest osoba prywatna.

The Kingdom of the Netherlands will not apply Article 8, paragraph 1 (a) and (c), of the Protocol in cases in which the Signatory is a private entity.

NIEMCY

Zwolnienie z podatku dochodowego przewidziane w artykule 9 ustęp 2 protokołu nie ma zastosowania do osób, które przebywają w Niemczech lub których miejsce stałego pobytu jest w Niemczech.

L'exonération de l'impôt sur le revenu prévue au paragraphe 2 de l'article 9 du Protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui ont un domicile ou leur résidence habituelle en République Fédérale d'Allemagne.

NORWEGIA

Norwegia nie będzie stosowała przywilejów i immunitetów wymienionych w artykule 9 ustęp 4, artykule 10 ustęp 2 i artykule 11 ustęp 2 do swoich obywateli i osób mających miejsce stałego pobytu na jej terytorium.

Conformément à l'article 9, point 4, article 10, point 2 et article 11, point 2, la Norvège n'appliquera pas les privilèges et immunités desdits articles à ses propres ressortissants et aux personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

PORTUGALIA

a) Zwolnienia przewidziane w artykule 4 ustęp 1 dotyczące przychodów i mienia EUTELSAT powstałych w ramach jego działalności urzędowej, które składają się na segment kosmiczny EUTELSAT, odnoszą się do podatku dochodowego i podatku majątkowego w Portugalii według klasyfikacji wzajemnej z danego roku;

b) Zwolnienia przewidziane w artykule 9 ustęp 2 nie obejmują świadczeń z tytułu rent lub emerytur, zarówno dla obywateli Portugalii, jak i jej rezydentów posiadających prawo stałego pobytu;

c) Postanowień artykułu 18 nie stosuje się do sporów, które należą do kompetencji sądów portugalskich orzekających w sprawach podatkowych.

a) L'exonération prévue au paragraphe n° 1 de l'article 4 s'applique à EUTELSAT, dans le cadre de ses activités officielles, en rapport avec ses revenus et ses biens, qui comprennent le secteur spatial d'EUTELSAT, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, et les impôts sur le patrimoine tout en revenant au Portugal d'en déterminer la classification respective;

b) L'exonération prévue au paragraphe n° 2 de l'article 9 n'inclut ni les prestations ou bénéfices assimilables aux pensions ou rentes qui s'y réfèrent, ni les nationaux et les résidents permanents au Portugal;

c) La lettre de l'article 18 n'est pas applicable aux différends qui relèvent de la compétence des tribunaux portugais en matière fiscale.

SZWAJCARIA

Szwajcaria stwierdza, że podatek obrotowy w rozumieniu artykułu 4 ustęp 2 to taki, który obciąża dostawę towarów dla EUTELSAT o wartości przekraczającej 500 franków szwajcarskich.

La Suisse considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires identifiable, au sens de l'article 4, 2 alinéa, est celui qui frappe la livraison à EUTELSAT de marchandises d'une valeur supérieure à 500 francs suisses.

TURCJA

Rząd Republiki Tureckiej zastrzega sobie prawo do stosowania artykułu 6 ustęp 2 protokołu w ramach prawa obowiązującego na jej terytorium.

Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'appliquer l'article 6, paragraphe 2 du Protocole, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur territoire national.

WŁOCHY

Włochy nie zastosują zwolnień podatkowych przewidzianych w artykule 9 ustęp 2 w stosunku do swoich obywateli i osób zamieszkujących na stałe na swoim terytorium.

Avec la réserve que l'Italie n'appliquera pas les exemptions fiscales prévues au paragraphe 2 de l'Article 9 à ses propres ressortissants et aux personnes résidentes à titre permanent sur son propre territoire.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »