| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 grudnia 2000 r.

w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r., oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 1 Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 5 marca 1993 r. wyżej wymieniony protokół oraz Porozumienie ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzone w Paryżu dnia 2 września 1949 r. Dokument przystąpienia, zgodnie z artykułem 1 protokołu, złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dnia 16 marca 1993 r.

Zgodnie z artykułem 22 porozumienie weszło w życie dnia 10 września 1952 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 marca 1993 r.

Zgodnie z artykułem 7 ust. b protokół wszedł w życie dnia 11 lipca 1956 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 marca 1993 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się Stronami wymienionego porozumienia w niżej podanych datach:

Albania

4 czerwca 1998 r.

Andora

24 listopada 1998 r.

Austria

9 maja 1957 r.

Belgia

10 września 1952 r.

Bułgaria

7 maja 1992 r.

Chorwacja

11 października 1997 r.

Cypr

30 listopada 1967 r.

Dania

2 września 1953 r.

Estonia

11 stycznia 1995 r.

Finlandia

16 listopada 1989 r.

Francja

10 marca 1978 r.

Grecja

17 listopada 1953 r.

Gruzja

25 maja 2000 r.

Hiszpania

23 czerwca 1982 r.

Islandia

11 marca 1955 r.

Irlandia

21 września 1967 r.

Liechtenstein

16 maja 1979 r.

Litwa

22 lipca 1998 r.

Luksemburg

10 września 1952 r.

Łotwa

15 styczni a 1998 r.

Była Jugosłowiańska

 

Republika Macedonii

10 kwietnia 1997 r.

Malta

22 stycznia 1969 r.

Mołdowa

2 października 1997 r.

Niderlandy

10 września 1952 r.

Niemcy

10 września 1954 r.

Norwegia

10 września 1952 r.

Portugalia

6 lipca 1982 r.

Republika Czeska

28 kwietnia 1995 r.

Rosja

28 lutego 1996 r.

Rumunia

4 października 1994 r.

San Marino

22 marca 1989 r.

Słowacja

5 grudnia 1996 r.

Słowenia

8 listopada 1994 r.

Szwajcaria

29 listopada 1965 r.

Szwecja

10 września 1952 r.

Turcja

7 stycznia 1960 r.

Ukraina

6 listopada 1996 r.

Węgry

6 listopada 1990 r.

Włochy

10 września 1952 r.

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej

10 września 1952 r.

 

2. Następujące państwa stały się Stronami wymienionego protokołu w niżej podanych datach:

Albania

4 czerwca 1998 r.

Andora

24 listopada 1998 r.

Austria

9 maja 1957 r.

Belgia

11 lipca 1956 r.

Bułgaria

7 maja 1992 r.

Chorwacja

11 października 1997 r.

Cypr

30 listopada 1967 r.

Dania

11 lipca 1956 r.

Estonia

11 stycznia 1995 r.

Finlandia

16 listopada 1989 r.

Francja

10 marca 1978 r.

Grecja

11 lipca 1956 r.

Gruzja

25 maja 2000 r.

Hiszpania

23 czerwca 1982 r.

Islandia

11 lipca 1956 r.

Irlandia

21 września 1967 r.

Liechtenstein

16 maja 1979 r.

Litwa

22 lipca 1998 r.

Luksemburg

11 lipca 1956 r.

Łotwa

15 stycznia 1998 r.

Była Jugosłowiańska

Republika Macedonii

10 kwietnia 1997 r.

Malta

22 stycznia 1969 r.

Mołdowa

2 października 1997 r.

Niderlandy

11 lipca 1956 r.

Niemcy

11 lipca 1956 r.

Norwegia

11 lipca 1956 r.

Portugalia

6 lipca 1982 r.

Republika Czeska

28 kwietnia 1995 r.

Rosja

28 lutego 1996 r.

Rumunia

4 października 1994 r.

San Marino

22 marca 1989 r.

Słowacja

5 grudnia 1996 r.

Słowenia

8 listopada 1994 r.

Szwajcaria

29 listopada 1965 r.

Szwecja

11 lipca 1956 r.

Turcja

7 stycznia 1960 r.

Ukraina

6 listopada 1996 r.

Węgry

6 listopada 1990 r.

Włochy

11 lipca 1956 r.

Zjednoczone Królestwo

 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

11 lipca 1956 r.

3. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych i dokumentów przystąpienia do porozumienia następujące państwa złożyły podane niżej oświadczenia, których treść w identycznym brzmieniu państwa te powtórzyły przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych i dokumentów przystąpienia do protokołu:

NIEMCY

Zastrzeżenie złożone przy składaniu dokumentu przystąpienia dnia 10 września 1954 r. i wycofane w liście Stałego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec z dnia 8 listopada 1957 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym dnia 12 listopada 1957 r.

„Republika Federalna Niemiec przystępuje do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r., i do Protokołu do tego porozumienia, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r., z wyłączeniem art. 6(b) powyższego porozumienia."

Reservation made at the time of deposit of the instrument of accession, on 10 September 1954 r. – Or.Fr. – and withdrawn by a letter from the Permanent Representative of the Federal Republic of Germany, dated 8 November 1957, registered at the Secretariat General on 12 November 1957–Or.Fr.

"The German Federal Republic hereby accedes to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, signed at Paris on 2 September 1949, and to the Protocol thereto signed at Strasbourg on 6 November 1952, to the exclusion of Article 6.b of the Agreement."

Zastrzeżenie złożone przy składaniu dokumentu przystąpienia dnia 10 września 1954 r.

„Republika Federalna Niemiec oświadcza, że przystąpienie do Porozumienia ogólnego z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy i do Protokołu do tego porozumienia z dnia 6 listopada 1952 r. nie oznacza uznania obecnego statusu kraju Saary."

Reservation made at the time of deposit of the instrument of accession, on 10 September 1954 – Or. Fr.

"The German Federal Republic declares that its accession to the General Agreement of 2 September 1949 on the Privileges and Immunities of the CounciI of Europe, and the Protocol thereto of 6 November 1952, does not constitute recognition of the present Statute oft he Saar."

Deklaracja zawarta w liście Stałego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec z dnia 31 marca 1955 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym dnia 7 kwietnia 1955 r.

„Biorąc pod uwagę, że Republika Federalna Niemiec ma prawo i obowiązek rozszerzenia zakresu obowiązywania wszystkich zawartych przez nią umów międzynarodowych na Land Berlin, oświadczam w imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec i zgodnie z jego instrukcjami, że Porozumienie ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzone w Paryżu dnia 2 września 1949 r., i Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzony w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r., będą stosowane w odniesieniu do Landu Berlin od dnia, w którym powyższe porozumienie i protokół wejdą w życie w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec."

Declaration contained in a letter from the Permanent Representative of the Federal Republic of Germany, dated 31 March 1955, registered at the Secretariat General on 7 ApriI 1955 – Or. Fr.

"The German Federal Republic having the right and obligation to extend all international treaties concluded by it to Land Berlin, l declare in the name and on the instructions of the Government of the German Federal Republic that the General Agreement on Privileges and Immunities of the CounciI of Europe, signed in Paris on 2 September 1949, and the Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the CounciI of Europe, signed at Strasbourg on 6 November 1952, are also applicable to Land Berlin as from the date on which the Agreement and the Protocol enter into force for the German Federal Republic."

Zastrzeżenie zawarte w liście Stałego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec z dnia 31 marca 1955 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym dnia 7 kwietnia 1955 r., wycofane listem Stałego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec dnia 8 listopada 1957 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym dnia 12 listopada 1957 r.

„Porozumienie ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy będzie stosowane również w odniesieniu do Landu Berlin, z wyłączeniem artykułu 6 (b) powyższego porozumienia."

Reservation contained in a letter from the Permanent Representative of Federal Republic of Germany, dated 31 March 1955, registered at the Secretariat General on 7 ApriI 1955 – Or. Fr.; withdrawn by a letter from the Permanent Representative of the Federal Republic of Germany, dated 8 November 1957, registered at the Secretariat General on 12 November 1957 – Or. Fr.

"The General Agreement on Privileges and Immunities of the CounciI of Europe is also applicable to the Land Berlin, to the exclusion of Article 6. b of the Agreement."

Deklaracja zawarta w liście Stałego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec z dnia 8 listopada 1957 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym dnia 12 listopada 1957 r.

„Oświadczeniem Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec z dnia 27 sierpnia 1957 r. Republika Federalna Niemiec wycofuje zastrzeżenie w odniesieniu do artykułu 6 (b) wyżej wymienionego porozumienia. Jednakże nie dotyczy to Saary, ponieważ zgodnie z traktatem zawartym między Francją i Republiką Federalną Niemiec, dotyczącym rozwiązania kwestii kraju Saary, Rząd Federalny nie jest władny ustalić waluty dla Saary w okresie przejściowym."

Declaration contained in a letter of the Permanent Representative of the Federal Republic of Germany, dated 8 November 1957, registered at the Secretariat General on 12 November 1957 – Or. Fr.

"In declaration by the President of the Federal Republic of Germany, dated 27 August 1957, the Federal Republic of Germany withdraws its reservation in respect of Article 6 (b) of the above mentioned Agreement. It does not affect the Saar, however, since, under the treaty between France and the Federal Republic of Germany in settlement of the Saar question, the Federal Government is unable to make currency arrangements for the Saar during the transitional period."

NIDERLANDY

Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym złożonym dnia 18 marca 1950 r.

„Niniejszym potwierdzamy powyższe porozumienie dla Królestwa w Europie".

Declaration contained in the instrument of ratification, deposited on 18 March 1950 – Or. Fr.

"We approve herewith, for the Kingdom in Europe, the Agreement reproduced above."

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »