| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 marca 2001 r.

w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz.18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych zaliczonych do sektora finansów publicznych stosownie do art. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315).
§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do żołnierzy pełniących służbę w jednostce wojskowej, komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostce organizacyjnej podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej oraz w podporządkowanej tej jednostce innej jednostce organizacyjnej – zwanych dalej „jednostką organizacyjną”.
§ 3.
1. W jednostce organizacyjnej w ramach uposażeń żołnierzy tworzy się fundusze nagród oraz zapomóg dla żołnierzy, z przeznaczeniem na:

1) nagrody pieniężne w formie wyróżnienia i nagrody rzeczowe określone w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 553), w wysokości 0,8%,

2) zapomogi w wysokości 0,2%

– uposażeń stanowiących dwunastokrotność uposażeń zasadniczych żołnierzy wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnych za styczeń danego roku.

2. Przy obliczaniu funduszów, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się uposażeń dowódców jednostek wojskowych zajmujących stanowiska służbowe co najmniej dowódcy samodzielnego batalionu lub jemu równorzędne i ich zastępców oraz uposażeń żołnierzy rezerwy.

3. W ramach planowanych na dany rok kalendarzowy uposażeń zasadniczych żołnierzy wraz z dodatkami o charakterze stałym tworzy się do dyspozycji ministra właściwego do spraw obrony narodowej następujące fundusze:

1) fundusz nagród rocznych z przeznaczeniem dla żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową i odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych, w wysokości 8,5%,

2) fundusz nagród uznaniowych na nagrody pieniężne w formie wyróżnienia i nagrody rzeczowe określone w ustawie o dyscyplinie wojskowej, zwany celowym funduszem nagród, z przeznaczeniem dla:

a) wyróżniających się żołnierzy realizujących szczególnie ważne zadania,

b) dowódców jednostek organizacyjnych i ich zastępców,

c) absolwentów szkół wojskowych,

d) żołnierzy za uzyskanie kwalifikacji w zakresie języka obcego,

3) fundusz zapomóg w przeznaczeniem na zapomogi w formie pieniężnej i niepieniężnej, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o uposażeniu żołnierzy, zwany celowym funduszem zapomóg.

4. Wysokość funduszów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, określa corocznie decyzja budżetowa ministra właściwego do spraw obrony narodowej.

§ 4.
1. Fundusze, o których mowa w § 3, tworzy się z podziałem na żołnierzy zawodowych i niezawodowych.

2. Wysokość funduszów, o których mowa w § 3, może być podwyższona w ciągu roku przez ministra właściwego do spraw obrony narodowej o niewykorzystane środki przeznaczone na uposażenia.

§ 5.
Fundusze na nagrody i zapomogi dla żołnierzy pełniących służbę w:

1) jednostkach organizacyjnych – tworzy się w ramach budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) innych jednostkach organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 19 i 20 ustawy o finansach publicznych – tworzy się w ramach środków własnych tych jednostek,

3) pozostałych podmiotach sektora finansów publicznych oraz w przedsiębiorstwach – mogą być tworzone w ramach środków własnych, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce finansowej tych podmiotów.

§ 6.
1. W przypadku sformowania w ciągu roku jednostki organizacyjnej – fundusze, o których mowa w § 3 ust. 1, tworzy się przy uwzględnieniu uposażenia wypłaconego w miesiącu sformowania jednostki określonym w decyzji (rozkazie) właściwego organu wojskowego i ilości miesięcy pozostających do końca danego roku.

2. Przy tworzeniu funduszów nagród i zapomóg w nowo sformowanych jednostkach organizacyjnych przepisy § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2001 r., z mocą od 1 stycznia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »