reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o łączności

Art. 1.
W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Działalność gospodarczą w dziedzinie poczty wykonują:

1) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej «Poczta Polska», zwane dalej «Pocztą Polską», z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

2) przedsiębiorca, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2,

3) przedsiębiorca nieposiadający zezwolenia, w zakresie określonym ustawą.

2. Zezwolenia wymaga podjęcie działalności gospodarczej w zakresie:

1) usług kurierskich,

2) usług pocztowych o charakterze powszechnym polegających na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g lub listów wartościowych o masie powyżej 2000 g, z wyłączeniem przyjmowania, przewozu i doręczania druków bezadresowych i ankiet.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje, odmawia wydania, ogranicza zakres lub obszar działalności oraz cofa – minister właściwy do spraw łączności.

4. Wykonywanie pocztowych usług o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych – z wyjątkiem druków bezadresowych i ankiet – o masie do 2000 g, listów wartościowych o masie do 2000 g, paczek pocztowych oraz nadawanie i doręczanie przekazów pocztowych – należy wyłącznie do Poczty Polskiej.

5. Usługi polegające na przewozie paczek, niebędących paczkami pocztowymi w rozumieniu ustawy, świadczone są na podstawie odrębnych przepisów.

6. Paczki, o których mowa w ust. 5, nie mogą zawierać korespondencji pisemnej.

7. Poczta Polska oraz przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani do wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.”

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 2

Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności pocztowej oraz kontrola działalności w dziedzinie poczty”

3) po art. 6 w rozdziale 2 dodaje się art. 6a–6h w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Zezwolenie wydawane jest na pisemny wniosek wnioskodawcy, zawierający:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców,

3) określenie zakresu wykonywanej działalności pocztowej,

4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa,

5) datę rozpoczęcia działalności pocztowej.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) odpis zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej,

3) w przypadku spółek – poświadczony odpis umowy (statutu) spółki,

4) informację o numerze PESEL nadanym w systemie ewidencji ludności oraz miejscu zamieszkania i adresie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

5) listę wspólników spółki osobowej lub członków zarządu spółki kapitałowej oraz prokurentów przedsiębiorcy wraz z numerami PESEL nadanymi tym osobom w systemie ewidencji ludności, a w przypadku gdy funkcje te sprawują cudzoziemcy – wraz z informacją o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, nazwisku rodowym matki, miejscu zamieszkania i ewentualnym miejscu zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, numerze paszportu oraz numerze wizy albo karty pobytowej,

6) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko dokumentom i mieniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wspólników spółek osobowych oraz członków zarządów spółek kapitałowych,

7) regulamin świadczenia usług pocztowych, których dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia,

8) plan techniczno-organizacyjny prowadzenia planowanej działalności objętej zezwoleniem.

Art. 6b. 1. Zezwolenia wydaje się po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia następujące warunki wykonywania działalności gospodarczej określonej w art. 3 ust. 2:

1) zapewnia warunki dla przestrzegania tajemnicy komunikowania się oraz zachowania tajemnicy o świadczonych usługach,

2) zapewnia doręczenie przesyłek w gwarantowanych, przyspieszonych terminach i określa zakres swojej odpowiedzialności za przekroczenie tych terminów,

3) określa przejrzyste i niedyskryminujące warunki postępowania reklamacyjnego,

4) posiada odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno-techniczną,

5) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub w przypadku pozostałych przedsiębiorców wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządów spółek kapitałowych nie byli karani za przestępstwa przeciwko dokumentom i mieniu.

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia minister właściwy do spraw łączności wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia warunki, określone w ust. 1, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Art. 6c. Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Art. 6d. W zezwoleniu określa się:

1) uprawnionego przedsiębiorcę oraz jego siedzibę i adres,

2) zakres działalności pocztowej objętej zezwoleniem,

3) obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa objęta zezwoleniem,

4) termin rozpoczęcia działalności pocztowej,

5) okres ważności zezwolenia,

6) zakres i sposób wykonywania obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Art. 6e. Minister właściwy do spraw łączności odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) przedsiębiorca nie spełni warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem, określonych w art. 6b ust. 1,

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

3) przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem,

4) wykonywanie działalności objętej zezwoleniem:

a) zagrażałoby obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,

b) naruszałoby umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Art. 6f. 1. Minister właściwy do spraw łączności cofa zezwolenie, jeżeli:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

2) działalność objęta zezwoleniem wykonywana jest w sposób sprzeczny z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem lub zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,

3) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu,

4) przedsiębiorca nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem, w terminie wyznaczonym przez organ powołany do kontroli, o którym mowa w art. 29.

2. Minister właściwy do spraw łączności może cofnąć zezwolenie lub ograniczyć zakres lub obszar działalności, jeżeli:

1) przedsiębiorca posiadający zezwolenie nie rozpoczął działalności w oznaczonym w zezwoleniu terminie lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskał zezwolenie,

2) ogłoszono upadłość lub likwidację przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

3. Decyzja o cofnięciu zezwolenia albo ograniczeniu zakresu lub obszaru działalności następuje po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie do usunięcia przyczyn uzasadniających wydanie takiej decyzji, z wyłączeniem przypadków niecierpiących zwłoki, w szczególności ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, przerwania ciągłości świadczenia usług na okres przekraczający 3 miesiące oraz w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności warunki zachowania ciągłości świadczenia usług.

Art. 6g. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw łączności wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 2.

Art. 6h. Uprawnienia wynikające z zezwolenia udzielonego spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie przechodzą na spółkę przejmującą albo nowo zawiązaną.”

4) w art. 29:

a) użyty w ust. 1 i 2 w różnych przypadkach wyraz „koncesja” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „zezwolenie”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podlegającej wpisowi do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej.”

Art. 2.
Do postępowań w sprawie wydania zezwoleń na wykonywanie usług pocztowych objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na podstawie dotychczasowych przepisów, wszczętych, lecz niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama