| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb pobierania i badania próbek produktów lub próbek kontrolnych, zwanych dalej „próbkami”,

2) wzór protokołu pobrania próbki,

3) sposób zabezpieczenia oraz przechowywania próbek,

4) termin i sposób dostarczenia próbki do badań,

5) sposób dokumentowania przyjęcia próbki do badań,

6) wzór sprawozdania z badań oraz wzór sprawozdania z badań organoleptycznych,

7) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach,

8) sposób ustalania wysokości oraz uiszczania należności pieniężnych, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Pobrane próbki podlegają:

1) zabezpieczeniu przez opatrzenie ich cechami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, które uniemożliwiają naruszenie produktu, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia,

2) przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych.

§ 3.
1. Podstawą do przeprowadzenia badań jest protokół pobrania próbki, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Formularz protokołu pobrania próbki jest drukiem ścisłego zarachowania.

3. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostawia się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu albo jego przedstawicielowi, drugi pozostawia się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się laboratorium przeprowadzającemu badania.

4. Protokół stanowi pokwitowanie pobrania próbki.

5. W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano próbki kontrolnej, należy o tym uczynić adnotację w protokole pobrania próbki.

§ 4.
Pracownik Inspekcji dostarcza pobraną próbkę produktu do badań:

1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia,

2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości produktu.

§ 5.
Wojewódzki inspektor niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe.
§ 6.
1. Kierownik laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji albo innego wyspecjalizowanego laboratorium lub upoważniony przez niego pracownik dokumentuje przyjęcie próbki do badań przez sporządzenie protokołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności ocenę prawidłowości pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i dostarczenia próbki produktu do badań, dokonaną na podstawie:

1) informacji zawartych w protokole pobrania próbki,

2) oględzin próbki produktu dostarczonej do badań,

3) przepisów odrębnych lub dokumentów normalizacyjnych.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, dostarczającemu próbkę produktu do badań, a drugi pozostawia się w aktach laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badań za pośrednictwem poczty, zwrotne potwierdzenie odbioru próbki zastępuje pokwitowanie.

§ 7.
1. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wykonujący badania sporządza sprawozdanie z badań, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie z badań sporządza się w czterech egzemplarzach, z których trzy przekazuje się zlecającemu przeprowadzenie badań, a czwarty pozostawia się w aktach laboratorium.

§ 8.
1. Badania organoleptyczne próbki produktu przeprowadza się w toku kontroli lub w ramach badań laboratoryjnych.

2. Po przeprowadzeniu badań organoleptycznych próbki produktu w toku kontroli wykonujący badanie sporządza sprawozdanie z badań organoleptycznych. Sprawozdanie podpisuje kontrolowany albo jego przedstawiciel oraz wykonujący badanie.

3. Sprawozdanie z badań organoleptycznych sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kontrolowanemu albo jego przedstawicielowi, a drugi pozostawia się w aktach sprawy.

4. Wzór sprawozdania z badań organoleptycznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wynik badań organoleptycznych przeprowadzonych w laboratorium zamieszcza się w sprawozdaniu z badań, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.
1. Wysokość należności pieniężnej, o której mowa w art. 30 ustawy, ustala kierownik laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wysokość należności pieniężnej za przeprowadzone badania ustala się z uwzględnieniem:

1) rodzaju badanego produktu,

2) rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzania badań,

3) uzasadnionego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożonego przez liczbę osób i dni lub godzin,

4) uzasadnionego kosztu pracy laboratorium.

3. Wysokość należności pieniężnej różnicuje się w zależności od stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.

4. Wysokość należności pieniężnej nie może przekraczać wysokości opłat za takie same badania takiego samego produktu, określonych w ofercie akredytowanego laboratorium.

5. W przypadku przeprowadzenia badań przez inne wyspecjalizowane laboratorium wysokość należności pieniężnej ustala wojewódzki inspektor na podstawie faktury wystawionej przez laboratorium organowi Inspekcji zlecającemu badania.

6. Właściwy wojewódzki inspektor wystawia rachunek dla kontrolowanego na podstawie ustaleń, o których mowa w ust. 1 albo 5.

7. Kontrolowany jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku, uiścić należność pieniężną, o której mowa w art. 30 ustawy, na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu, którą następnie przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa.

§ 10.
1. Główny Inspektor, po przeprowadzeniu badań, przekazuje kontrolowanemu, za pokwitowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2–4, próbkę produktu trwałego użytku lub próbkę kontrolną albo ich pozostałości.

2. Jeżeli kontrolowany odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi próbki albo jej pozostałości bądź zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, próbkę albo pozostałości przekazuje się, za pokwitowaniem, instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do niesienia pomocy społecznej albo dokonuje się ich sprzedaży na zasadach określonych w przepisach odrębnych bądź przeznacza się je na cele szkoleniowe.

3. Próbki albo ich pozostałości niebezpieczne dla życia lub zdrowia, po przeprowadzeniu badań, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji.

4. Jeżeli próbki produktów lub ich pozostałości stanowią lub mają stanowić dowód rzeczowy w postępowaniu karnym albo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, o ich przeznaczeniu decyduje organ, który prowadzi takie postępowanie.

5. Sposób postępowania z pozostałościami po badaniu wyrobów akcyzowych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym, określają przepisy odrębne.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 2002 r. (poz. 522)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »