| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 9 maja 2002 r.

w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Policjantowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, określonych w przepisach odrębnych, przysługuje równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”.
§ 2.
1. Policjant mianowany na stałe otrzymuje w zamian za przedmioty umundurowania ubioru galowego, wyjściowego i służbowego równoważnik w następującej wysokości:

1) generalny inspektor, nadinspektor

 

a) mężczyzna

– 2 929,80 zł,

b) kobieta

– 2 951,20 zł,

2) oficer:

 

a) mężczyzna

– 2 047,90 zł,

b) kobieta

– 2 060,30 zł,

3) aspirant:

 

a) mężczyzna

– 2 046,70 zł,

b) kobieta

– 2 059,10 zł,

4) podoficer i szeregowy:

 

a) mężczyzna

– 2 023,00 zł,

b) kobieta

– 2 035,40 zł.

2. Policjant mianowany na okres służby przygotowawczej otrzymuje w zamian za przedmioty umundurowania służbowego równoważnik w następującej wysokości:

1) mężczyzna

– 1 125,60 zł,

2) kobieta

– 1 066,20 zł.

3. Równoważnik, w wysokości określonej w ust. 1 i 2, wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

4. Równoważnik wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia powstania uprawnienia do równoważnika.

5. W skład równoważnika, o którym mowa w ust. 1 i 2, wchodzi ryczałt pieniężny za dwukrotne w roku chemiczne pranie przedmiotów umundurowania.

6. W przypadku mianowania na wyższy stopień w okresie roku zaopatrzeniowego, policjantowi przysługuje, od dnia mianowania, równoważnik za sznur galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia, w następującej wysokości:

1) oficerowi mianowanemu na stopień podinspektora

– 117,90 zł,

2) aspirantowi, podoficerowi i szeregowemu mianowanemu na stopień podkomisarza

– 157,80 zł,

3) podoficerowi i szeregowemu mianowanemu na stopień młodszego aspiranta

–112,30 zł.

§ 3.
1. Wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie ustala się w wysokości równej wartości pieniężnej poszczególnych norm przedmiotów umundurowania, określonych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sposób ustalenia wysokości równoważnika określają tabele kalkulacji, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Wysokość równoważnika, o którym mowa w § 2 ust. 1, 2 i 6, podlega corocznemu zwiększeniu o ustalony w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Podstawę zwiększenia stanowi wysokość równoważnika obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym następuje zwiększenie.

§ 5.
1. Policjant mianowany na stałe, w przypadku zwolnienia ze służby, nie zwraca równoważnika, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Policjant zwolniony ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, jest obowiązany zwrócić część równoważnika za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

§ 6.
Policjant mianowany na okres służby przygotowawczej, zwolniony ze służby przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, jest obowiązany zwrócić część równoważnika za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.
§ 7.
1. Równoważnik nie przysługuje policjantowi:

1) przyjętemu do służby w okresie roku zaopatrzeniowego, któremu wydano przedmioty umundurowania w naturze,

2) korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego dłużej niż 6 miesięcy – za okres tego urlopu.

2. W przypadku wypłaty równoważnika przed wykorzystaniem urlopu o którym mowa w ust. 1 pkt 2, część równoważnika wypłaconego za okres korzystania z urlopu zalicza się na poczet należności następnego równoważnika, odliczając liczbę miesięcy, za które byt on nadpłacony, jeśli policjant nie wpłacił tej części równoważnika do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych.

§ 8.
1. Policjantowi zawiesza się wypłatę równoważnika w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się policjantowi po upływie okresu zawieszenia w czynnościach służbowych.

§ 9.
Policjantowi przyjętemu do służby w okresie roku zaopatrzeniowego, za należne i niewydane w naturze jednostkowe przedmioty umundurowania, wypłaca się część równoważnika z dołu w wysokości rocznej należności, ustalonej według cen zakupu obowiązujących w dniu jego wypłaty.
§ 10.
Uprawnienie do równoważnika w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu przysługuje policjantowi od dnia 1 kwietnia 2002 r.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 100, poz. 643, z 1999 r. Nr 51, poz. 525, z 2000 r. Nr 39, poz. 458 i z 2001 r. Nr 52, poz. 555).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 maja 2002 r. (poz. 525)

TABELA Nr 1

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie [ wg normy nr 1 * ] dla policjantów mężczyzn mianowanych na stałe

Poz. zest.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

UŻYW. w latach

CENA JEDN.

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT ROCZNY

UWAGI

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

86,40

86,40

28,80

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

56,27

56,27

18,76

 

3

Czapka letnia służbowa sport.

szt.

1

3

26,67

26,67

8,89

 

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

400,04

400,04

100,01

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

229,60

229,60

76,53

 

6

Kombinezon ochronny letni lub płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

228,91

228,91

57,23

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

5

202,24

202,24

40,45

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

4

202,24

202,24

50,56

 

9

Bluza służbowa

szt.

1

3

272,25

272,25

90,75

 

10

Spodnie gabardynowe wyjściowe

szt.

2

4

149,18

298,36

74,59

 

11

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

12

Spodnie letnie

szt.

2

4

138,96

277,92

69,48

 

13

Sweter służbowy

szt.

1

2

144,05

144,05

72,03

 

14

Krawat

szt.

2

2

13,77

27,54

13,77

 

15

Szalik letni

szt.

1

2

12,85

12,85

6,43

 

16

Szalik zimowy

szt.

1

3

27,29

27,29

9,10

 

17

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

2

59,60

59,60

29,80

 

18

Rękawiczki letnie skórzane

para

1

3

54,04

54,04

18,01

 

19

Ubranie treningowe (dres)

kpl.

1

3

100,01

100,01

33,34

 

20

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

 

 

29,59

wg zasad określonych w rozporządzeniu

21

Baretki

kpl.

1

 

 

 

98,88

"

22

Koszula służbowa

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

23

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

24

Koszula wyjściowa

szt.

1

2

59,10

59,10

29,55

 

25

Koszula wyjściowa letnia

szt.

1

2

59,10

59,10

29,55

 

26

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

34,71

69,42

34,71

 

27

Kalesony

szt.

2

2

24,74

49,48

24,74

 

28

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

1

2

26,31

26,31

13,16

 

29

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

21,18

21,18

10,59

 

30

Skarpetki letnie

para

2

1

5,80

11,60

11,60

 

31

Skarpetki zimowe

para

2

1

8,51

17,02

17,02

 

32

Ręcznik frotte

szt.

2

2

11,00

22,00

11,00

 

33

Trzewiki służbowe nieocieplane

para

1

2

229,74

229,74

114,87

 

34

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

3

174,81

174,81

58,27

 

35

Półbuty służbowe

para

2

2

130,19

260,38

130,19

 

36

Półbuty wyjściowe

para

1

2

172,33

172,33

86,17

 

37

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

30,76

30,76

15,38

 

38

Sznur galowy

szt.

1

6

36,82

36,82

6,14

 

39

Pas główny

szt.

1

4

60,85

60,85

15,21

 

40

Pasek do spodni

szt.

1

4

29,46

29,46

7,37

 

41

Teczka skórzana

szt.

1

6

340,20

340,20

56,70

 

42

Gwizdek

szt.

1

2

5,56

5,56

2,78

 

43

Spinka do krawata

szt.

1

3

10,51

10,51

3,50

 

44

Czyszczenie chemiczne

 

 

 

 

238,56

238,56

 

 

RAZEM

2 022,96

 

 

PO ZAOKRĄGLENIU

2 023,00

 

 

* - załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

TABELA Nr 2

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie [ wg normy nr 2 * ] dla policjantów kobiet mianowanych na stałe

Poz. zest.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

UŻYW. w latach

CENA JEDN.

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT ROCZNY

UWAGI

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

86,40

86,40

28,80

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

56,27

56,27

18,76

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

1

3

26,67

26,67

8,89

 

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

400,04

400,04

100,01

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

229,60

229,60

76,53

 

6

Kombinezon ochronny letni lub płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

228,91

228,91

57,23

 

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

5

202,24

202,24

40,45

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

4

202,24

202,24

50,56

 

9

Bluza służbowa

szt.

1

3

272,25

272,25

90,75

 

10

Spodnie gabardynowe lub spódnica

szt.

2

4

149,18

298,36

74,59

 

11

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

12

Spodnie letnie lub spódnica

szt.

2

4

138,96

277,92

69,48

 

13

Sweter służbowy

szt.

1

2

144,05

144,05

72,03

 

14

Krawat

szt.

2

2

13,77

27,54

13,77

 

15

Szalik letni

szt.

1

3

12,85

12,85

4,28

 

16

Szalik zimowy

szt.

1

3

27,29

27,29

9,10

 

17

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

2

59,60

59,60

29,80

 

18

Rękawiczki letnie skórzane

para

1

3

54,04

54,04

18,01

 

19

Ubranie treningowe (dres)

kpl.

1

3

100,01

100,01

33,34

 

20

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

 

 

29,59

wg zasad określonych w rozporządzeniu

21

Baretki

kpl.

1

 

 

 

98,88

 

22

Koszula służbowa

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

23

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

24

Koszula wyjściowa

szt.

1

2

59,10

59,10

29,55

 

25

Koszula wyjściowa letnia

szt.

1

2

59,10

59,10

29,55

 

26

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

27,87

55,74

27,87

 

27

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

1

2

26,31

26,31

13,16

 

28

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

21,18

21,18

10,59

 

29

Reformy letnie

szt.

2

2

12,84

25,68

12,84

 

30

Reformy zimowe

szt.

2

2

24,38

48,76

24,38

 

31

Rajstopy letnie

szt.

3

1

5,90

17,70

17,70

 

32

Rajstopy zimowe

szt.

2

1

9,92

19,84

19,84

 

33

Ręcznik frotte

szt.

2

2

11,00

22,00

11,00

 

34

Buty służbowe damskie

para

1

2

229,74

229,74

114,87

 

35

Buty kozaczki damskie

para

1

3

174,81

174,81

58,27

 

36

Półbuty służbowe damskie

para

2

2

130,19

. 260,38

130,19

 

37

Półbuty wyjściowe damskie

para

1

2

172,33

172,33

86,17

 

38

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

30,76

30,76

15,38

 

39

Sznur galowy

szt.

1

6

36,82

36,82

6,14

 

40

Pas główny

szt.

1

4

60,85

60,85

15,21

 

41

Pasek do spodni

szt.

1

4

29,46

29,46

7,37

 

42

Teczka skórzana

szt.

1

6

340,20

340,20

56,70

 

43

Gwizdek

szt.

1

2

5,56

5,56

2,78

 

44

Spinka do krawata

szt.

1

3

10,51

10,51

3,50

 

45

Czyszczenie chemiczne

 

 

 

 

238,56

238,56

 

 

RAZEM

2 035,37

 

 

PO ZAOKRĄGLENIU

2 035,40

 

 

* - załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

TABELA Nr 3

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie [ wg normy nr 3 * ] dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji – mężczyzny

Poz. zest.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

UŻYW. w latach

CENA JEDN.

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT ROCZNY

UWAGI

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

86,40

86,40

28,80

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

56,27

56,27

18,76

 

3

Czapka letnia służbowa(sport.)

szt.

1

3

26,67

26,67

8,89

 

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

400,04

400,04

100,01

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

229,60

229,60

76,53

 

6

Kombinezon ochronny letni lub płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

228,91

228,91

57,23

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

3

202,24

202,24

67,41

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

2

202,24

202,24

101,12

 

9

Bluza służbowa

szt.

1

3

272,25

272,25

90,75

 

10

Spodnie gabardynowe wyjściowe z lampasami

szt.

2

4

149,18

298,36

74,59

 

11

Spodnie letnie z lampasami

szt.

1

3

138,96

138,96

46,32

 

12

Spodnie gabardynowe do butów z lampasami

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

13

Krawat

szt.

2

2

13,77

27,54

13,77

 

14

Szalik zimowy

szt.

1

3

27,29

27,29

9,10

 

15

Szalik letni

szt.

1

2

12,85

12,85

6,43

 

16

Sweter

szt.

1

2

144,05

144,05

72,03

 

17

Rękawiczki skórzane letnie

para

1

2

54,04

54,04

27,02

 

18

Rękawiczki skórzane zimowe

para

1

3

59,60

59,60

19,87

 

19

Ubranie treningowe ( dres )

kpl.

1

3

100,01

100,01

33,34

 

20

Oznaki stopnia i służby

kpl.

 

 

 

 

318,62

wg zasad określonych w rozporządzeniu

20a

Baretki

kpl.

1

 

 

 

247,20

"

21

Koszula służbowa

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

22

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

23

Koszula wyjściowa

szt.

2

2

59,10

118,20

59,10

 

24

Koszula wyjściowa letnia

szt.

2

2

59,10

118,20

59,10

 

25

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

34,71

69,42

34,71

 

26

Kalesony

szt.

2

2

24,74

49,48

24,74

 

27

Podkoszulka ( koszulka ) gimnastyczna

szt.

1

2

26,31

26,31

13,16

 

28

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

21,18

21,18

10,59

 

29

Skarpetki letnie

para

2

1

5,80

11,60

11,60

 

30

Skarpetki zimowe

para

2

1

8,51

17,02

17,02

 

31

Ręcznik frotte

szt.

2

2

11,00

22,00

11,00

 

32

Buty z cholewami

para

1

2

854,13

854,13

427,07

 

33

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

2

174,81

174,81

87,41

 

34

Półbuty służbowe

para

2

2

130,19

260,38

130,19

 

35

Półbuty wyjściowe

para

1

2

172,33

172,33

86,17

 

36

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

30,76

30,76

15,38

 

37

Sznur galowy nadinspektora

szt.

1

6

146,95

146,95

24,49

 

38

Pas główny

szt.

1

4

60,85

60,85

15,21

 

39

Pasek do spodni

szt.

1

4

29,46

29,46

7,37

 

40

Teczka skórzana

szt.

1

6

340,20

340,20

56,70

 

41

Spinka do krawata

szt.

1

3

10,51

10,51

3,50

 

42

Czyszczenie chemiczne

 

 

 

 

238,56

238,56

 

 

RAZEM

2 929,75

 

 

PO ZAOKRĄGLENIU

2 929,80

 

 

* - załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

TABELA Nr 4

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie [wg normy nr 3, uwaga ust. 6*] dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji – kobiety

Poz. zest.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

UŻYW. w latach

CENA JEDN.

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT ROCZNY

UWAGI

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

86,40

86,40

28,80

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

56,27

56,27

18,76

 

3

Czapka letnia służbowa(sport.)

szt.

1

3

26,67

26,67

8,89

 

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

400,04

400,04

100,01

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

229,60

229,60

76,53

 

6

Kombinezon ochronny letni lub płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

228,91

228,91

57,23

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

3

202,24

202,24

67,41

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

2

202,24

202,24

101,12

 

9

Bluza służbowa

szt.

1

3

272,25

272,25

90,75

 

10

Spodnie gabardynowe wyjściowe z lampasami

szt.

2

4

149,18

298,36

74,59

 

11

Spodnie letnie z lampasami

szt.

1

3

138,96

138,96

46,32

 

12

Spodnie gabardynowe do butów z lampasami

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

13

Krawat

szt.

2

2

13,77

27,54

13,77

 

14

Szalik zimowy

szt.

1

3

27,29

27,29

9,10

 

15

Szalik letni

szt.

1

2

12,85

12,85

6,43

 

16

Sweter

szt.

1

2

144,05

144,05

72,03

 

17

Rękawiczki skórzane letnie

para

1

2

54,04

54,04

27,02

 

18

Rękawiczki skórzane zimowe

para

1

3

59,60

59,60

19,87

 

19

Ubranie treningowe ( dres )

kpl.

1

3

100,01

100,01

33,34

 

20

Oznaki stopnia i służby

kpl.

 

 

 

 

318,62

wg zasad określonych w rozporządzeniu

20a

Baretki

kpl.

1

 

 

 

247,20

"

21

Koszula służbowa

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

22

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

64,60

129,20

64,60

 

23

Koszula wyjściowa

szt.

2

2

59,10

118,20

59,10

 

24

Koszula wyjściowa letnia

szt.

2

2

59,10

118,20

59,10

 

25

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

34,71

69,42

34,71

 

26

Reformy letnie

szt.

2

2

12,84

25,68

12,84

 

27

Reformy zimowe

szt.

2

2

24,38

48,76

24,38

 

28

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

1

2

26,31

26,31

13,16

 

29

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

21,18

21,18

10,59

 

30

Rajstopy letnie

szt.

3

1

5,90

17,70

17,70

 

31

Rajstopy zimowe

szt.

2

1

9,92

19,84

19,84

 

32

Ręcznik frotte

szt.

2

2

11,00

22,00

11,00

 

33

Buty z cholewami

para

1

2

854,13

854,13

427,07

 

34

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

2

174,81

174,81

87,41

 

35

Półbuty służbowe

para

2

2

130,19

260,38

130,19

 

36

Półbuty wyjściowe

para

1

2

172,33

172,33

86,17

 

37

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

30,76

30,76

15,38

 

38

Sznur galowy nadinspektora

szt.

1

6

146,95

146,95

24,49

 

39

Pas główny

szt.

1

4

60,85

60,85

15,21

 

40

Pasek do spodni

szt.

1

4

29,46

29,46

7,37

 

41

Teczka skórzana

szt.

1

6

340,20

340,20

56,70

 

42

Spinka do krawata

szt.

1

3

10,51

10,51

3,50

 

43

Czyszczenie chemiczne

 

 

 

 

238,56

238,56

 

 

RAZEM

2 951,15

 

 

PO ZAOKRĄGLENIU

2 951,20

 

 

* - załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

TABELA Nr 5

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie [ wg normy nr 4 * ] dla policjantów mężczyzn mianowanych na okres służby przygotowawczej

Poz. zest.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

UŻYW. w latach

CENA JEDN.

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT ROCZNY

UWAGI

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

86,40

86,40

28,80

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

56,27

56,27

18,76

 

3

Czapka letnia służbowa

szt.

1

3

26,67

26,67

8,89

 

4

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

229,60

229,60

76,53

 

5

Kombinezon ochronny letni lub płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

3

228,91

228,91

76,30

 

6

Bluza służbowa

szt.

2

3

272,25

544,50

181,50

 

7

Spodnie gabardynowe

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

8

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

9

Spodnie letnie

szt.

1

3

138,96

138,96

46,32

 

10

Sweter służbowy

szt.

1

3

144,05

144,05

48,02

 

11

Krawat

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

12

Szalik

szt.

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

13

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

14

Ubranie treningowe ( dres )

kpl.

1

3

100,01

100,01

33,34

 

15

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

 

 

 

wg zasad określonych w rozporządzeniu

16

Koszula służbowa

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

17

Koszula służbowa letnia

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

18

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

3

3

34,71

104,13

34,71

 

19

Kalesony

szt.

3

3

24,74

74,22

24,74

 

20

Podkoszulka (koszulka ) gimnastyczna

szt.

2

3

26,31

52,62

17,54

 

21

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

21,18

42,36

14,12

 

22

Skarpetki zimowe

para

4

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

23

Skarpetki letnie

para

4

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

24

Ręcznik frotte

szt.

3

3

11,00

33,00

11,00

 

25

Trzewiki służbowe nieocieplane

para

1

3

229,74

229,74

76,58

 

26

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

3

174,81

174,81

58,27

 

27

Półbuty

para

2

3

130,19

260,38

86,79

 

28

Pantofle gimnastyczne

para

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

29

Pas główny

szt.

1

6

60,85

60,85

10,14

 

30

Pasek do spodni

szt.

1

6

29,46

29,46

4,91

 

31

Gwizdek

szt.

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

32

Czyszczenie chemiczne

 

 

 

 

168,90

168,90

 

 

RAZEM

1 125,62

 

 

PO ZAOKRĄGLENIU

1 125,60

 

 

* - załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

TABELA Nr 6

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie [ wg normy nr 5 * ] dla policjantów kobiet mianowanych na okres służby przygotowawczej

Poz. zest.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

UŻYW. w latach

CENA JEDN.

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT ROCZNY

UWAGI

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

86,40

86,40

28,80

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

56,27

56,27

18,76

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

1

3

26,67

26,67

8,89

 

4

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

229,60

229,60

76,53

 

5

Kombinezon ochronny lub płaszcz nieprzemakalny

szt.

1

3

228,91

228,91

76,30

 

6

Bluza służbowa

szt.

2

3

272,25

544,50

181,50

 

7

Spodnie gabardynowe wyjściowe lub spódnica

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

8

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

149,18

149,18

49,73

 

9

Spodnie letnie lub spódnica

szt.

1

3

138,96

138,96

46,32

 

10

Sweter służbowy

szt.

1

3

144,05

144,05

48,02

 

11

Krawat

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

12

Szalik zimowy

szt.

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

13

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

14

Ubranie treningowe ( dres )

kpl.

1

3

100,01

100,01

33,34

 

15

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

 

 

 

wg zasad określonych w rozporządzeniu

16

Koszula służbowa

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

17

Koszula służbowa letnia

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

18

Podkoszulka (koszulka ) gimnastyczna

szt.

2

3

26,31

52,62

17,54

 

19

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

21,18

42,36

14,12

 

20

Reformy zimowe

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

21

Reformy letnie

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

22

Rajstopy zimowe

szt.

2

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

23

Rajstopy letnie

szt.

3

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

24

Ręcznik frotte

szt.

3

3

11,00

33,00

11,00

 

25

Buty służbowe damskie

para

1

3

229,74

229,74

76,58

 

26

Buty kozaczki damskie

para

1

3

174,81

174,81

58,27

 

27

Półbuty

para

2

3

130,19

260,38

86,79

 

28

Pantofle gimnastyczne

para

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

29

Pas główny

szt.

1

6

60,85

60,85

10,14

 

30

Pasek do spodni

szt.

1

6

29,46

29,46

4,91

 

31

Gwizdek

szt.

1

jednora­zowo

 

 

 

w naturze

32

Czyszczenie chemiczne

 

 

 

 

168,90

168,90

 

 

RAZEM

1 066,17

 

 

PO ZAOKRĄGLENIU

1 066,20

 

 

* - załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

TABELA Nr 7

Kalkulacja równoważnika pieniężnego wg tabeli nr 1 i nr 2 z uwzględnieniem różnic należności dla oficerów i aspirantów służby stałej

 

Oficer

Aspirant

POLICJANCI-mężczyźni

 

 

Równoważnik wg tab.nr. 1 :

2 022,96

2 022,96

Uzupełnienie:

 

 

1.Czapka gabardynowa

0,46

 

2.Sznur galowy

1,32

0,61

3.Baretki

 

 

4.Oznaczenia stopnia

23,15

23,15

RAZEM

2 047,89

2 046,72

PO ZAOKRĄGLENIU

2 047,90

2 046,70

POLICJANCI - kobiety

 

 

Równoważnik wg tab.nr.2:

2 035,37

2 035,37

Uzupełnienie:

 

 

1.Czapka gabardynowa

0,46

 

2.Sznur galowy

1,32

0,61

3.Baretki

 

 

4.Oznaczenia stopnia

23,15

23,15

RAZEM

2 060,30

2059,13

PO ZAOKRĄGLENIU

2 060,30

2 059,10

 

TABELA Nr 8

Kalkulacja równoważnika pieniężnego za baretki

 

1. DIa nadinspektora :

10 z galonikiem x 4,47 = 44,70 zł

5 bez galonika x 3,42 =17,10 zł

RAZEM : 61,80 x 4 mundury = 247,20 zł

2. Dla oficerów:

4 z galonikiem x 4,47 = 17,88 zł

2 bez galonika x 3,42 = 6,84 zł

RAZEM : 24,72 zł x 4 mundury = 98,88 zł

3. Dla aspirantów , podoficerów i szeregowych:

4 z galonikiem x 4,47 = 17,88 zł 2 bez galonika x 3,42 = 6,84 zł

RAZEM : 24,72 zł x 4 mundury = 98,88 zł

 

TABELA Nr 9

1. Kalkulacja ryczałtu za czyszczenie munduru dla policjantów służby stałej

LP.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

Częstotli­wość usługi w roku

Cena usługi

Należność roczna

Uwagi

 

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

 

 

 

 

 

 

1.

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

2

14,83

29,66

 

2.

Płaszcz wyjściowy

szt.

1

2

21,92

43,84

 

3.

Mundur gabardynowy wyjściowy

kpl.

1

2

23,22

46,44

 

4.

Mundur galowy

kpl.

1

1

23,22

23,22

 

5.

Spodnie letnie lub sweter

szt.

2

2

10,96

43,84

 

6.

Bluza

szt.

2

2

12,89

51,56

 

RAZEM

238,56

 

 

2. Kalkulacja ryczałtu za czyszczenie munduru dla policjantów służby przygotowawczej

LP.

PRZEDMIOT

J.M.

ILOŚĆ

Częstotli­wość usługi w roku

Cena usługi

Cena roczna

Uwagi

 

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

 

 

 

 

 

 

1.

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

2

14,83

29,66

 

2.

Spodnie gabardynowe

szt.

2

2

10,96

43,84

 

3.

Spodnie letnie lub sweter

szt.

2

2

10,96

43,84

 

4.

Bluza

szt.

2

2

12,89

51,56

 

RAZEM

168,90

 

 

TABELA Nr 10

Kalkulacja równoważnika pieniężnego dla policjantów służby stałej w części obejmującej oznaki stopnia i służby [*]

1. Dla generałów [ wg nadinspektora ]

LP.

NAZWA PRZEDMIOTU

J.M-

ILOŚĆ

OKRES używalno­ści

CENA

KOSZT
CAŁKO­WITY

KOSZT ROCZNY

1

Haft do otoku czapki gabardynowej
/ gwiazdka + wężyk /

kpl.

1

3

471,12

471,12

157,04

2

Haft do płaszcza wyjściowego
/ gwiazdka + wężyk /

kpl.

1

4

117,50

117,50

29,38

3

Haft do kurtki galowej i wyjściowej
/ gwiazdka + wężyk /

kpl.

2

3(2)

117,50

235,00

97,92

4

Orzełek do czapki gabardynowej

szt.

1

3

8,44

8,44

2,81

5

Znak rodzaju służby do kurtki galowej

szt.

1

5

6,92

6,92

1,38

6

Znak rodzaju służby do kurtki służbowej

szt.

1

3

6,92

6,92

2,31

7

Orzełki na kołnierz kurtki galowej i wyjściowej

kpl.

2

5

69,45

138,92

27,78

 

RAZEM

318,62

 

2. Dla oficerów [ wg nadkomisarza ]

LP.

NAZWA PRZEDMIOTU

J.M.

ILOŚĆ

OKRES UŻYWAL­NOŚCI

CENA

KOSZT CAŁKO­WITY

KOSZT ROCZNY

1

Haft do otoku czapki gabardynowej / gwiazdki /

szt.

4

3

9,37

37,48

12,49

2

Haft do płaszcza wyjściowego
/ gwiazdki /

szt.

8

4

9,37

74,96

18,74

3

Haft do kurtki galowej
/ gwiazdki /

szt.

8

5

9,37

74,96

14,99

4

Orzełek do czapki gabardynowej

szt.

1

3

8,44

8,44

2,81

5

Znak rodzaju służby do kurtki galowej

szt.

1

5

6,92

6,92

1,38

6

Znak rodzaju służby do bluzy

szt.

1

3

6,92

6,92

2,31

RAZEM

52,73

 

3. Dla aspirantów [ wg aspiranta sztabowego ]

LP.

NAZWA PRZEDMIOTU

J.M.

ILOŚĆ

OKRES UŻYWAL­NOŚCI

CENA

KOSZT CAŁKO­WITY

KOSZT ROCZNY

1

Haft do otoku czapki gabardynowej
/ gwiazdki /

szt.

4

3

9,37

37,48

12,49

2

Haft do płaszcza wyjściowego / gwiazdki /

szt.

8

4

9,37

74,96

18,74

3

Haft do kurtki galowej / gwiazdki /

szt.

8

5

9.37

74,96

14,99

4

Orzełek do czapki gabardynowej

szt.

1

3

8,44

8,44

2,81

5

Znak rodzaj u służby do kurtki galowej

szt.

1

5

6,92

6,92

1,38

6

Znak rodzaju służby do bluzy

szt.

1

3

6,92

6,92

2,31

RAZEM

52,73

 

• - zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29).

4. Dla podoficerów [wg sierżanta sztab.]

LP.

NAZWA PRZEDMIOTU

J.M.

ILOŚĆ

OKRES UŻYWALNOŚCI

CENA

KOSZT CAŁKO­WITY

KOSZT ROCZNY

1

Haft do otoku czapki gabardynowej / krokiewki /

szt.

3

3

6,24

18,72

6,24

2

Haft do płaszcza wyjściowego
/ krokiewki /

szt.

6

4

6,24

37,44

9,36

3

Haft do kurtki galowej /krokiewki /

szt.

6

5

6,24

37,44

7,49

4

Orzełek do czapki gabardynowej

szt.

1

3

8,44

8,44

2,81

5

Emblemat służby do kurtki galowej

szt.

1

5

6,92

6,92

1,38

6

Emblemat służby do bluzy

szt.

1

3

6,92

6,92

2,31

RAZEM

29,59

 

TABELA Nr 11

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w części obejmującej: sznur galowy, daszki do czapek oraz oznaczenia stopnia i służby dla policjantów służby stałej i przygotowawczej mianowanych do stopnia:

1. Aspirantów, podoficerów i szeregowych do stopnia podkomisarza

LP.

PRZEDMIOT

J.M

ILOŚĆ

CENA jednost­kowa

KOSZT CAŁKOWITY

UWAGI

1

Sznur galowy oficera

szt.

1

44,71

44,71

 

2

Daszek do czapki z jednym galonem

szt.

1

5,81