| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru (Dz. U. Nr 74, poz. 351) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Jednostka organizacyjna uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora może zgłosić w każdej dyscyplinie naukowej, objętej posiadanymi uprawnieniami, po dwóch kandydatów na członków Centralnej Komisji. Tylko jeden ze zgłoszonych w każdej dyscyplinie kandydatów może być pracownikiem tej jednostki lub członkiem jej rady naukowej.

2. Zgłoszenie kandydatów następuje w wyniku głosowania tajnego. Uchwały rady wydziału lub rady naukowej zapadają zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tej rady.

3. Zgłoszenie kandydata następuje za jego zgodą.”;

2) w § 4 w ust. 1 wyraz „wymienionych” zastępuje się wyrazem „wymienionej”, a użyte dwukrotnie wyrazy „dziedzinach sztuki” zastępuje się wyrazami „dziedzinie sztuki”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, sporządza listę kandydatów do Centralnej Komisji i umieszcza ich nazwiska w porządku alfabetycznym na kartach wyborczych, oddzielnych dla każdej dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki.

2. Komisja wyborcza sporządza listę wyborców i przesyła im odpowiednie karty wyborcze, o których mowa w ust. 1, wraz z pouczeniem o sposobie i terminie głosowania oraz warunkach ważności głosu.”;

4) w § 6 w ust. 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oddany został na kandydatów umieszczonych tylko na jednej z kart wyborczych,”

b) w pkt 2 wyrazy „dziedzinach sztuki” zastępuje się wyrazami „dziedzinie sztuki”;

5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przewodniczący komisji wyborczej, w terminie określonym w ust. 1, zawiadamia kandydatów o wyborze na członka Centralnej Komisji i zwołuje pierwsze posiedzenie plenarne Centralnej Komisji w danej kadencji.”;

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 kwietnia 2002 r. (poz. 531)

Lp.

Kod

Dziedzina, dyscyplina (nauki, sztuki)

Liczba członków Centralnej Komisji, reprezentujących

dziedziny nauki, sztuki

dyscypliny naukowe

1

2

3

4

5

1

1.00

Nauki biologiczne

10

 

 

1.01

Biochemia

 

2

 

1.02

Biofizyka

 

1

 

1.03

Biologia

 

4

 

1.04

Biotechnologia

 

1

 

1.05

Ekologia

 

2

2

2.00

Nauki chemiczne

11

 

 

2.01

Biochemia

 

1

 

2.02

Chemia

 

8

 

2.03

Technologia chemiczna

 

2

3

3.00

Nauki ekonomiczne

14

 

 

3.01

Ekonomia

 

9

 

3.02

Nauki o zarządzaniu

 

4

 

3.03

Towaroznawstwo

 

1

4

4.00

Nauki farmaceutyczne

3

3

5

5.00

Nauki fizyczne

9

 

 

5.01

Astronomia

 

1

 

5.02

Biofizyka

 

1

 

5.03

Fizyka

 

6

 

5.04

Geofizyka

 

1

6

6.00

Nauki humanistyczne

35

 

 

6.01

Archeologia

 

1

 

6.02

Bibliologia

 

1

 

6.03

Etnologia

 

1

 

6.04

Filozofia

 

2

 

6.05

Historia

 

6

 

6.06

Językoznawstwo

 

4

 

6.07

Literaturoznawstwo

 

5

 

6.08

Nauki o polityce

 

2

 

6.09

Nauki o poznaniu i komunikacji

 

1

 

6.10

Nauki o sztuce

 

1

 

6.11

Nauki o zarządzaniu

 

1

 

6.12

Pedagogika

 

4

 

6.13

Psychologia

 

3

 

6.14

Religioznawstwo

 

1

 

6.15

Socjologia

 

2

7

7.00

Nauki leśne

3

 

 

7.01

Drzewnictwo

 

1

 

7.02

Leśnictwo

 

2

 

1

2

3

4

5

8

8.00

Nauki matematyczne

6

 

 

8.01

Informatyka

 

1

 

8.02

Matematyka

 

5

9

9.00

Nauki medyczne

30

 

 

9.01

Biologia medyczna

 

8

 

9.02

Medycyna

 

20

 

9.03

Stomatologia

 

2

10

10.00

Nauki o kulturze fizycznej

3

3

11

11.00

Nauki o Ziemi

8

 

 

11.01

Geofizyka

 

1

 

11.02

Geografia

 

3

 

11.03

Geologia

 

3

 

11.04

Oceanologia

 

1

12

12.00

Nauki prawne

8

 

 

12.01

Nauki o administracji

 

2

 

12.02

Prawo

 

5

 

12.03

Prawo kanoniczne

 

1

13

13.00

Nauki rolnicze

18

 

 

13.01

Agronomia

 

5

 

13.02

Inżynieria rolnicza

 

2

 

13.03

Kształtowanie środowiska

 

2

 

13.04

Ogrodnictwo

 

2

 

13.05

Rybactwo

 

2

 

13.06

Technologia żywności i żywienia

 

2

 

13.07

Zootechnika

 

3

14

14.00

Nauki techniczne

41

 

 

14.01

Architektura i urbanistyka

 

2

 

14.02

Automatyka i robotyka

 

3

 

14.03

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

1

 

14.04

Budowa i eksploatacja maszyn

 

4

 

14.05

Budownictwo

 

4

 

14.06

Elektronika

 

2

 

14.07

Elektrotechnika

 

3

 

14.08

Geodezja i kartografia

 

2

 

14.09

Górnictwo

 

2

 

14.10

Informatyka

 

2

 

14.11

Inżynieria chemiczna

 

2

 

14.12

Inżynieria materiałowa

 

2

 

14.13

Inżynieria środowiska

 

2

 

14.14

Mechanika

 

4

 

14.15

Metalurgia

 

2

 

14.16

Technologia chemiczna

 

1

 

14.17

Telekomunikacja

 

1

 

14.18

Transport

 

1

 

14.19

Włókiennictwo

 

1

15

15.00

Nauki teologiczne

3

3

16

16.00

Nauki weterynaryjne

3

3

17

17.00

Nauki wojskowe

3

3

18

18.00

Sztuki filmowe

3

3

19

19.00

Sztuki teatralne

3

3

20

20.00

Sztuki plastyczne

3

3

21

21.00

Sztuki muzyczne

3

3

22

 

Razem

220

220

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »