| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 maja 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rejestr funduszy inwestycyjnych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się dla funduszy inwestycyjnych określonych ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.
§ 2.
Dla każdego funduszu inwestycyjnego, zwanego dalej „funduszem”, prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.
§ 3.
Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – numer kolejny wpisu,

2) rubryka druga – nazwa i rodzaj funduszu, numer identyfikacyjny – REGON,

3) rubryka trzecia – cel inwestycyjny i czas trwania funduszu,

4) rubryka czwarta – firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr,

5) rubryka piąta – informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów,

6) rubryka szósta – członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu,

7) rubryka siódma – firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza,

8) rubryka ósma – wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian,

9) rubryka dziewiąta – informacja o przejęciu zarządzania funduszem, przekształceniu funduszu, rozpoczęciu połączenia z innym funduszem (ze wskazaniem, czy fundusz jest funduszem przejmującym, czy przejmowanym), wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu oraz dane likwidatorów,

10) rubryka dziesiąta – data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu lub imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 7 ust. 1,

11) rubryka jedenasta – data wykreślenia funduszu z rejestru,

12) rubryka dwunasta – uwagi.

§ 4.
Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Księgi rejestrowe nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.
§ 6.
Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.
§ 7.
1. Księgi rejestrowe mogą być prowadzone pomocniczo również w systemie informatycznym.

2. Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

3. System informatyczny powinien podlegać zabezpieczeniom uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.

§ 8.
W postępowaniu w sprawach rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
§ 9.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru.
§ 10.
1. Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sąd bada, czy zgłoszone dane są zgodne z prawdziwym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

§ 11.
W postanowieniu zarządzającym wpis sąd określa treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany.
§ 12.
Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią wpisu.
§ 13.
Postanowienie zarządzające wpis uzasadnia się tylko na wniosek.
§ 14.
1. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce dwunastej rejestru.

2. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

§ 15.
1. W przypadku uchylenia postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza jego wykreślenie.

2. W przypadkach zmiany postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza odpowiednią zmianę tego wpisu.

§ 16.
1. Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

2. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes prawny w ich uzyskaniu.

§ 17.
W sprawach o wpis wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 18.
1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych przejmuje rejestr prowadzony na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Fundusze wpisane do rejestru na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia – otrzymują kolejne numery wpisu.

§ 19.
1. Uzupełnienie rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, może nastąpić poprzez złożenie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem wpisanym uzupełniających danych do akt rejestrowych.

2. O złożeniu danych, o których mowa w ust. 1, czyni się wzmiankę w rubryce jedenastej księgi rejestrowej prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 20.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. Nr 32, poz. 171).
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik


Załącznik 1. [WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 6 maja 2002 r. (poz. 628)

WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »