| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Okresowa ocena urzędnika służby cywilnej, zwana dalej „oceną”, jest sporządzana na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego.

2. Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów do wyboru stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Bezpośredni przełożony, zwany dalej „oceniającym”, wybiera z wykazu nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez urzędnika służby cywilnej.

4. Oceniający wybiera kryteria oceny, po uprzednim omówieniu z urzędnikiem służby cywilnej, zwanym dalej „ocenianym”, sposobu realizacji obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

§ 2.
1. Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

2. Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający wpisuje do arkusza okresowej oceny urzędnika służby cywilnej, zwanego dalej „arkuszem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, oceniający niezwłocznie przekazuje arkusz dyrektorowi generalnemu urzędu w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.

4. Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

§ 3.
Czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 2, oceniający dokonuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia mianowania urzędnika służby cywilnej, a w razie przeprowadzania kolejnej oceny – nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.
§ 4.
1. Oceniający może w każdym czasie z własnej inicjatywy zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.

2. Oceniający wyznacza nowy termin sporządzenia oceny na piśmie w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego, uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny.

3. Sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż ustalony zgodnie z § 2 ust. 1 w razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

4. Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza.

§ 5.
W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym urzędnik podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.
§ 6.
Oceniający, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia z nim wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego w trakcie realizacji zadań, spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny, a także kierunki dalszego rozwoju i potrzeby szkoleniowe ocenianego.
§ 7.
1. Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

1) wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie,

2) określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający),

3) przyznaniu oceny pozytywnej, w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego, albo przyznaniu oceny negatywnej,

4) wpisaniu do arkusza wniosków dotyczących indywidualnego programu rozwoju zawodowego ocenianego, na podstawie przeprowadzonej oceny i z uwzględnieniem jego przyszłych zadań.

2. W razie przyznania oceny pozytywnej oceniający może zamieścić w wyznaczonym miejscu arkusza umotywowany wniosek o przyznanie ocenianemu kolejnego stopnia służbowego.

§ 8.
Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia sprzeciwu do dyrektora generalnego urzędu w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.
§ 9.
Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz włącza się do akt osobowych ocenianego.
§ 10.
Czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 2, dla urzędników służby cywilnej mianowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WYKAZ KRYTERIÓW OCENY]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2002 r. (poz. 633)

Załącznik nr 1

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE

Kryterium

Opis kryterium

1. Rzetelność

Wnikliwe rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji.

2. Terminowość

Dbałość o przestrzeganie terminów określonych przepisami, dotyczących wykonywanych zadań. Wywiązywanie się z zadań w wyznaczonym przez przełożonego terminie. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

4. Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

5. Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w uczciwy sposób, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodne z etyką zawodową.

 

KRYTERIA DO WYBORU

Kryterium

Opis kryterium

1. Wiedza specjalistyczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.

2. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

3. Znajomość języka obcego

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

– czytanie i rozumienie dokumentów,

– pisanie dokumentów,

– rozumienie innych,

– mówienie w języku obcym.

4. Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji;

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę.

 

5. Komunikacja werbalna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, przez:

 

– wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,

 

– dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,

 

– udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,

 

– wyrażanie poglądów w sposób przekonywający,

 

– posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.

6. Komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:

 

– stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

 

– przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

 

– dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

 

– budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.

7. Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:

 

– okazywanie poszanowania drugiej stronie,

 

– próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

 

– okazanie zainteresowania jej opiniami,

 

– umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.

8. Pozytywne podejście do obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:

– zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

 

– okazywanie szacunku,

 

– tworzenie przyjaznej atmosfery,

 

– umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

 

– służenie pomocą.

9. Umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole, przez:

– pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

– zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,

– współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

– zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,

– aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.

10. Umiejętność negocjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych, dzięki:

– dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

 

– przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

 

– przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,

 

– rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

 

– stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

 

– ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

 

– tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.

11. Zarządzanie informacją/dzielenie się informacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:

– przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

 

– uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie.

 

12. Zarządzanie zasobami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych i/lub innych, przez:

 

– określanie i pozyskiwanie zasobów,

 

– alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,

 

– kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.

13. Zarządzanie personelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:

 

– zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,

 

– komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

 

– rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

 

– określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

 

– traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

 

– ocenę osiągnięć pracowników,

 

– wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

 

– dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

 

– inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,

 

– stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

14. Zarządzanie jakością realizowanych zadań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów, przez:

 

– tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,

 

– sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

 

– modyfikowanie planów w razie konieczności,

 

– ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

 

– wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.

15. Zarządzanie wprowadzaniem zmian

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

– podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

 

– uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

 

– określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

 

– wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

 

– podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,

 

– skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,

 

– przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

 

– wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.

 

16. Zorientowanie na rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:

– ustalanie priorytetów działania,

 

– identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,

 

– określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

 

– przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,

 

– zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań.

17. Podejmowanie decyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, przez:

 

– rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

 

– podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

 

– rozważanie zarówno krótko-, jak i długoterminowych skutków podejmowanych decyzji,

 

– podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych pewnym ryzykiem sprawach,

 

– podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.

18. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, przez:

– wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

 

– szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

 

– dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

 

– wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,

 

– informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

 

– wyciąganie wniosków (nauki) z sytuacji kryzysowych tak, żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

 

– skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania zmian.

19. Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania.

20. Inicjatywa

– umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

 

– inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,

 

– mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania

21. Kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:

 

– rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,

 

– wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,

 

– otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,

 

– inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,

 

– badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,

 

– zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań.

 

22. Myślenie strategiczne

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:

 

– ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,

 

– zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,

 

– identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków działania,

 

– przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,

 

– przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,

 

– planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,

 

– ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,

 

– tworzenie strategii lub kierunków działania zwiększających skuteczność,

 

– analizowanie okoliczności i zagrożeń.

23. Umiejętności analityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

 

– rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

 

– dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów,

 

– interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,

 

– stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,

 

– prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,

 

– stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu/zadania.

 

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »