| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zwanemu dalej „zleceniobiorcą”, środków publicznych na realizację zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej „ustawą”, przez podmioty, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy, zwane dalej „zleceniodawcami”,

2) sposób rozliczania środków, o których mowa w pkt 1, oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

§ 2.
Przekazanie przez zleceniodawcę środków publicznych na realizację zadań przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, zwanej dalej „umową”.
§ 3.
Zleceniodawca przed podpisaniem umowy przedstawia zleceniobiorcy wykaz i zakres świadczeń zdrowotnych oraz zadań w ramach programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, będących przedmiotem umowy.
§ 4.
1. Zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy plan rzeczowo-finansowy na realizację zadań będących przedmiotem umowy oraz informację o prowadzonej działalności, za okres wskazany przez zleceniodawcę.

2. Plan rzeczowo-finansowy zawiera w szczególności:

1) liczbę możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych i zadań określonego rodzaju,

2) kalkulację kosztów świadczeń zdrowotnych i zadań, o których mowa w pkt 1,

3) podział kosztów na wydatki bieżące i inwestycyjne.

3. Informacja o prowadzonej działalności powinna obejmować w szczególności:

1) wielkość i strukturę zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań objętych umową,

2) rodzaje i liczbę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zleceniobiorcę,

3) wynik finansowy zleceniobiorcy.

§ 5.
1. Umowa może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.

2. Umowa zawarta na czas oznaczony może być przedłużona za zgodą stron.

§ 6.
1. Umowa określa w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) czas trwania umowy,

3) określenie przedmiotu umowy,

4) rodzaj, zakres, warunki i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizowanych zadań,

5) wielkość środków publicznych przekazywanych zleceniobiorcy, sposób, termin ich przekazywania oraz tryb i terminy rozliczeń,

6) rodzaj, sposób i terminy przekazywania informacji wynikających z realizacji umowy,

7) okoliczności, w których może nastąpić renegocjacja warunków umowy,

8) postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia,

9) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym,

10) sposób i termin zwrotu przekazanych środków publicznych, w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z umową,

11) sposób i tryb rozpatrywania sporów wynikających z realizacji umowy,

12) sposób prowadzenia dokumentacji przez zleceniobiorcę na potrzeby zleceniodawcy i jej udostępniania.

2. Umowa powinna określać wysokość kar umownych z tytułu niezgodnego z nią wydatkowania przez zleceniobiorcę środków publicznych albo niewywiązywania się lub nieterminowego realizowania postanowień umowy, sposób ich uiszczenia, a także okoliczności, których wystąpienie powoduje wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 7.
1. Środki publiczne przekazane zleceniobiorcy na zadania określone w umowie podlegają rozliczeniu przez zleceniobiorcę.

2. Rozliczenie powinno zawierać w szczególności:

1) rodzaj i liczbę wykonanych zadań,

2) wielkość wydatkowanych środków, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne,

3) okres, jakiego dotyczy rozliczenie,

4) datę wydatkowania przez zleceniobiorcę przekazanych środków publicznych w przypadku dokonywania zakupu środków trwałych, leczniczych środków technicznych i leków.

§ 8.
1. Kontrola wykorzystania środków publicznych przekazanych na podstawie umowy obejmuje w szczególności badanie dokumentów związanych z realizacją zleconych zadań.

2. W toku kontroli dokonuje się sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków publicznych poprzez ocenę:

1) zgodności realizowanych zadań z określonymi w umowie,

2) celowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,

3) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, określonej w odrębnych przepisach oraz w umowie,

4) stanu realizacji umowy,

5) terminowości rozliczenia przez zleceniobiorcę realizacji umowy.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie wystawione przez zleceniodawcę, określające w szczególności:

1) podmiot kontrolowany,

2) przedmiot i zakres czynności objętych kontrolą,

3) okres objęty kontrolą,

4) termin przeprowadzenia kontroli.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, zleceniodawca zobowiązuje zleceniobiorcę do ich usunięcia oraz określa termin ich usunięcia.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu do umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »